iMeds.se

Celeston Bifas

Läkemedelsverket 2015-06-12


Bipacksedel: Information till användaren


Celeston bifas 5,7 mg/ml injektionsvätska, suspension


betametason


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare , apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Celeston bifas är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Celeston bifas

3. Hur du använder Celeston bifas

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Celeston bifas ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Celeston bifas är och vad det används för


Celeston bifas är ett läkemedel som innehåller betametason, en kortikosteriod, i två olika former. Genom denna kombination har läkemedlet dels snabb effekt i början av behandlingen, dels långvarig effekt, vilket gör att intervallerna mellan injektionerna kan förlängas.


Celeston bifas används vid behandling av olika former av inflammationer och allergier, till exempel vid astma, svåra allergiska tillstånd, anafylaktiska reaktioner (chockartade överkänslighetsreaktioner), reaktioner efter transfusioner, ledgångsreumatism, hudsjukdomar, som skydd i samband med operationer i de fall då kroppens egna nivåer är otillräckliga, vid vätskeansamling (ödem) i hjärnan, samt vid falsk krupp (pseudokrupp).


2. Vad du behöver veta innan du använder Celeston bifas


Använd inte Celeston bifas:


Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker innan du använder Celeston bifas.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Celeston bifas:


Tala om för din läkare om du har fått eller planerar att få en vaccination.

Läkare bör kontaktas vid påfrestningar som feber eller vid stressituationer, då dosen kan behöva ökas.

Barn

Används med försiktighet vid behandling av barn.


Andra läkemedel och Celeston bifas

Celeston bifas kan påverka andra läkemedel eller påverkas av dem, till exempel:


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Användning av Celeston bifas rekommenderas inte om du är gravid eller ammar.

Celeston bifas passerar över i bröstmjölk men påverkar troligen inte det ammade barnet.


Körförmåga och användning av maskiner

Celeston bifas påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


Celeston bifas innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


3. Hur du använder Celeston bifas


Celeston bifas ges till dig av läkare eller annan sjukvårdspersonal.

Celeston bifas sprutas in i en muskel, en led eller i huden.


Dosen

Din läkare bestämmer dosen och avgör hur många behandlingar du ska ha. Det beror på din sjukdom och hur bra effekt du får av behandlingen.


Om du har använt för stor mängd av Celeston bifas

Eftersom detta läkemedel ges av en läkare eller sjuksköterska är det inte sannolikt att du får för stor mängd.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sluta att använda Celeston bifas och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:

Tecken på en allergisk reaktion (sällsynta). Symtom på en allergisk reaktion kan vara svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, nässelutslag och andningssvårigheter.


Andra biverkningar:


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)


Har rapporterats (kan förekomma hos okänt antal användare)


Övriga sällsynta biverkningar som rapporterats spontant är: ödem, försämrad sårläkning, bristning i senor, försämrat svar av hudtester, hudreaktioner (allergisk inflammation i huden) och hicka.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Celeston bifas ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat och på ampullen eller injektionsflaskan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 25oC.

Färdigställd vätska ska användas omedelbart.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Celeston bifas 5,7 mg/ml är en suspension för injektion.


Celeston bifas tillhandahålls i förpackningar med 5 ampuller x 1 ml och 5 ampuller x 2 ml och injektionsflaskor, 5 ml.


Din läkare bestämmer dosen och avgör hur många behandlingar du ska ha. Det beror på din sjukdom och hur bra effekt du får av behandlingen.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning:

Merck Sharp & Dohme B.V.

Box 581

2003 PC Haarlem

Nederländerna


Denna bipacksedel ändrades senast 2015-06-12


<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal :

Omskakas väl före användning.


Lokal administrering: Om man önskar samtidig tillförsel av ett lokalanestetikum kan 2 delar Celeston bifas blandas med 1 del Citanest eller Xylocain. Celeston bifas dras upp i sprutan före bedövningsmedlet för att förhindra kontaminering av Celeston bifas-lösningen. Skaka sprutan lätt. Blandningen ska användas omedelbart efter färdigställandet.


Celeston bifas får inte ges intravenöst eller subkutant.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


9