iMeds.se

Centyl KBipacksedel: Information till användaren


Centyl K 2,5 mg/573 mg filmdragerade tabletter

Bendroflumetiazid/kaliumklorid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Centyl K är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Centyl K

3. Hur du använder Centyl K

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Centyl K ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Centyl K är och vad det används för


Centyl K innehåller två olika typer av läkemedel. Det ena läkemedlet heter bendroflumetiazid. Det är ett diuretikum (vattendrivande). Det andra läkemedlet heter kaliumklorid. Det är ett kaliumtillskott. De två läkemedlen är verksamma samtidigt men på olika sätt.

Bendroflumetiazid verkar genom att avlägsna överflödig vätska från kroppen. Det gör att du kommer att behöva urinera oftare, vilket medför att du samtidigt kommer att förlora en del av kroppens kalium. Kaliumkloriden minskar risken för kaliumbrist.


Centyl K används:


2. Vad du behöver veta innan du använder Centyl K


Använd inte Centyl K:


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Centyl K

Om du har diabetes kan behandling med Centyl K kan höja glukosnivåerna i blodet, därför kan det vara nödvändigt att justera din diabetes medicin.


Om behandlingen pågår under lång tid, kan läkaren behöva ta blodprov för att kontrollera kaliumhalten i blodet, speciellt hos äldre. Om nivån är låg kan eventuellt kosttillskott behövas.


Om du har njur- eller leversjukdom eller förträngning av urinvägarna ska Centyl K användas med försiktighet


Om du har lågt blodtryck ska Centyl K användas med försiktighet


Centyl K kan öka urinsyrahalten i blodet och förvärra eller påskynda attacker av gikt. Centyl K kan också påskynda eller utlösa systemisk lupus erythematosus.


Om du behandlas med litium bör du inte använda Centyl K utan noggranna kontroller av dina litiumnivåer eftersom Centyl K kan göra att dessa ökar


Om du har nedsatt hjärt eller njurfunktion bör du låta läkare kontrollera din kaliumhalt i blodet.


Behandlingen bör avbrytas om kraftigt illamående, kräkningar eller obehag i buken uppstår, det kan bero på sår i mag-tarmkanalen.


Tabletterna ska tas i samband med eller efter måltider och med minst 1 glas vatten eller annan vätska eftersom kaliumklorid kan orsaka sårbildning i matstrupe, mage och tarm.


Andra läkemedel och Centyl K

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.


Centyl K kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel om de tas samtidigt, t.ex:Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Risk finns att fostret påverkas. Centyl K ska inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt och aldrig utan läkares ordination.


Amning

Om du ammar bör du inte använda Centyl K. Bendroflumetiazid går över i bröstmjölk och kan även hämma mjölkproduktionen.


Körförmåga och användning av maskiner


Tillfällig yrsel kan uppträda under blodtrycksbehandling och hänsyn bör tas till detta vid bilkörning eller användande av maskiner.

Du är självansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Centyl K


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen bestäms av läkaren som anpassar den speciellt för dig.

Tabletterna ska sväljas hela med minst 1 helt glas vatten i samband med måltid.

Tabletterna innehåller en kärna som utsöndras med avföringen.


Om du har tagit för stor mängd av Centyl K

Överdosering av bendroflumetiazid kan påverka kroppens vätske- och saltbalans och ge symtom som törst, uttorkning, ökad urinmängd, svaghet, trötthet, magbesvär, muskelvärk eller kramper.

Överdosering av kalium kan ge symtom som t.ex. lågt blodtryck, hjärtpåverkan, darrning, muskelsvaghet, Nedsatt andningsfunktion och magbesvär. Om något av ovanstående inträffar ska du omedelbart kontakta läkare. Du kan behöva avbryta behandlingen.


Om Du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Centyl K

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Centyl K kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


Även följande biverkningar har rapporterats:


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats:www.lakemedelsverket.se


Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


5. Hur Centyl K ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 30˚C. Tillslut burken väl. Fuktkänsligt.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Grön, ovalformad, filmdragerad tablett.

Förpackningsstorlekar om 30, 100 och 250 filmdragerad tabletter i burk vars lock har inbyggt torkmedel.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


LEO Pharma AB, Box 404, 201 24 Malmö. Tfn. 040-35 22 00


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-03-17


9