iMeds.se

Cernevit

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN


Cernevit, pulver till injektions-/infusionsvätska, lösning


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Cernevit är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Cernevit

Hur du använder Cernevit

Eventuella biverkningar

Hur Cernevit ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Vad Cernevit är och vad det används för

Cernevit är ett pulver till injektions/infusionsvätska, lösning.

Det innehåller 12 vitaminer:

Retinol (Vitamin A)

Pyridoxin (Vitamin B6)

Askorbinsyra (Vitamin C)

Tiamin (Vitamin B1)

Biotin (Vitamin B8)

Kolecalciferol (Vitamin D)

Riboflavin (Vitamin B2)

Folsyra (Vitamin B9)

Alfa-tokoferol (Vitamin E)

Pantotensyra (Vitamin B5)

Cyanokobolamin (Vitamin B12)

Nikotinamid (Vitamin PP)


Cernevit ges som vitamintillskott vid intravenös näringstillförsel (via dropp).

vad du behöver veta innan du använder Cernevit

Använd inte Cernevit:


Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du får Cernevit:


Överkänslighetsreaktioner

Milda till svåra allergiska reaktioner mot vitamin B1, B2, B12, folsyra och sojabönslecitin som finns i Cernevit har rapporterats.

Kontakta läkare omedelbart om du får något symtom på allergisk reaktion såsom svettning, feber, frossa, huvudvärk, hudutslag, nässelutslag, hudrodnad eller andningssvårighet. Läkaren kommer att avbryta infusionen och vidta nödvändiga åtgärder.


Andra läkemedel och Cernevit

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit, eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Du får inte ta läkemedel som innehåller vitamin A eller vitamin A-derivat (retinoider) under behandling med Cernevit på grund av risken för hypervitaminos (ett överskott av vitamin A i ditt blod) (se avsnitt 3 Hur du använder Cernevit).


Påverkan på laboratorietester

Askorbinsyra kan påverka urin- och blodglukostest.


Cernevit med mat, dryck och alkohol

Det finns ingen information om effekterna av Cernevit tillsammans med mat, dryck eller alkohol.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Cernevit kan, om det bedöms nödvändigt, ges till gravida. Din läkare kommer att avväga rätt dosering för att undvika överdosering av vitaminer.


Amning

Cernevit rekommenderas ej till ammande kvinnor. Om du ammar under tiden du får Cernevit finns en risk för överdosering av vitamin A hos barnet.


Körförmåga och användning av maskiner

Det finns ingen information om effekterna av Cernevit på förmågan att köra bil eller hantera andra tunga maskiner.


Cernevit innehåller hjälpämnet sojalecitin.

Hur du använder Cernevit

Cernevit ges till dig av sjukvårdspersonal. Vanligtvis får du Cernevit som en infusion i en ven.


Rekommenderad dos är en injektionsflaska (5 ml) per dag.


Om du använt för stor mängd av Cernevit

I så fall beror tecken på att du har fått mer Cernevit än du borde oftast på innehållet av vitamin A.

Tecken på akut överdosering av vitamin A inkluderar:

  • magtarmstörningar (illamående, kräkningar),

  • påverkan på centrala nervsystemet (huvudvärk, svullnad av synnerven, kramper) p.g.a. ökat tryck i huvudet

  • psykiatrisk påverkan (irritabilitet)

  • hudpåverkan (fördröjd flagning av huden)


Tecken på långvarig överdosering av vitamin A inkluderar:

  • huvudvärk p.g.a. ökat tryck i huvudet

  • benpåverkan (ömma eller smärtsamma svullnader vid arm- och benslut)


Tecken på nervskadande effekter:

Pyridoxin- (vitamin B6) hypervitaminos (överskott av pyridoxin i blodet) och skador orsakade av pyridoxin (störning av nervfunktion, ofrivilliga rörelser) har rapporterats hos patienter som tagit höga doser under en längre tidsperiod och vid kronisk hemodialys (bloddialys) där intravenösa multivitaminer innehållande 4 mg pyridoxin getts tre gånger per vecka.


Tala om för läkaren om du märker något av dessa tecken på överdosering. Läkaren kan då avbryta din infusion av Cernevit.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningarmen alla användare behöver inte få dem.


Följande biverkningar har rapporterats med okänd frekvens:


Om du visar några symtom på allergisk reaktion såsom svettningar, feber, frossa, huvudvärk, hudutslag, nässelutslag, hudrodnad eller andningssvårigheter, kontakta omedelbart läkare. Läkaren kommer att avbryta infusionen och vidta lämpliga åtgärder.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

hur Cernevit ska förvaras

Förvaras vid högst 25oC.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Injektionsflaskan ska förvaras i ytterkartongen.

Efter beredning har fysikalisk-kemisk stabilitet påvisats i 24 timmar vid 25°C. Ur mikrobiologisk synpunkt bör produkten användas omedelbart efter beredning.

Förvaringstid och förvaringsförhållanden före användning är användarens ansvar och bör normalt inte överstiga 24 timmar vid 2°C - 8°C om inte beredning utförts under aseptiska förhållanden.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är:


En injektionsflaska (5 ml) innehåller:


Retinol (Vitamin A) i form av retinolpalmitat 3500 IU

Kolekalciferol (Vitamin D3) 220 IU

α-Tokoferol (Vitamin E) 11,20 IU

i mängd motsvarande DL- α -Tokoferol 10,20 mg

Askorbinsyra (Vitamin C) 125 mg

Tiamin (Vitamin B1) 3,51 mg

i form av cokarboxylastetrahydrat 5,80 mg

Riboflavin (Vitamin B2) 4,14 mg

i form av riboflavinnatriumfosfatdihydrat 5,67 mg

Pyridoxin (Vitamin B6) 4,53 mg

i form av pyridoxinhydroklorid 5,50 mg

Cyanokobalamin (Vitamin B12) 0,006 mg

Folsyra (Vitamin B9) 0,414 mg

Pantotensyra (Vitamin B5) 17,25 mg

i form av dexpantenol 16,15 mg

Biotin (Vitamin B8) 0,069 mg

Nikotinamid (Vitamin PP) 46 mg


IU = internationella enheter

mg = milligramLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Cernevit är en orange-gul frystorkad kaka.

Cernevit tillhandahålls i bruna injektionsflaskor. För att förbereda infusionen kan sjukvårdspersonalen använda ett medicintekniskt hjälpmedel, Bio-Set, för att bereda Cernevit.


Kartong med 1, 10 eller 20 injektionsflaskor med eller utan Bio-Set finns tillgängligt.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Baxter Medical AB

Box 63

164 94 Kista

Sverige


Tillverkare:

Baxter S.A.

BD. R. Branquart 80

B-7860 Lessines, Belgien


Denna bipacksedel ändrades senast 2015-12-01

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

En injektionsflaska (5 ml) innehåller:


Retinol (Vitamin A) i form av retinolpalmitat 3500 IU

Kolekalciferol (Vitamin D3) 220 IU

α-Tokoferol (Vitamin E) 11,20 IU

i mängd motsvarande DL- α -Tokoferol 10,20 mg

Askorbinsyra (Vitamin C) 125 mg

Tiamin (Vitamin B1) 3,51 mg

i form av cokarboxylastetrahydrat 5,80 mg

Riboflavin (Vitamin B2) 4,14 mg

i form av riboflavinnatriumfosfatdihydrat 5,67 mg

Pyridoxin (Vitamin B6) 4,53 mg

i form av pyridoxinhydroklorid 5,50 mg

Cyanokobalamin (Vitamin B12) 0,006 mg

Folsyra (Vitamin B9) 0,414 mg

Pantotensyra (Vitamin B5) 17,25 mg

i form av dexpantenol 16,15 mg

Biotin (Vitamin B8) 0,069 mg

Nikotinamid (Vitamin PP) 46 mg


Övriga innehållsämnen är: glycin, glykocholsyra, sojalecitin, natriumhydroxid och saltsyra.


Läkemedlets utseende:

Pulvret är en orange-gul frystorkad kaka.

Efter beredning är färgen på lösningen gul-orange.


Dosering och administreringssätt

Endast för vuxna, ungdomar och barn över 11 år.


Vuxna, ungdomar och barn över 11 års ålder

1 injektionsflaska per dag.


Äldre

Vuxendosen behöver inte nödvändigtvis justeras till följd av ålder i sig. Läkare ska dock vara medvetna om den ökade risken för tillstånd som kan påverka doseringen hos denna population, till exempel multisjukdom, polyfarmaci, undernäring, försämrad metabolism och framför allt lever-, njur-, och hjärtsjukdom (se avsnitt Varningar och försiktighet) som kan medföra behov av minskad dosering eller doseringsfrekvens.


Nedsatt njur- och leverfunktion

Individuellt anpassat tillskott av vitaminer ska övervägas för att upprätthålla tillräckliga vitaminnivåer och förhindra vitamintoxicitet (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Endast för intravenös administrering.


Metod för beredning: se anvisningar om användning och hantering nedan.


Efter beredning: ges som långsam intravenös injektion (under minst 10 min) eller infusion efter spädning med glukos 50 mg/ml infusionsvätska eller natriumklorid 9 mg/ml infusionsvätska.


Administrering kan fortsätta under hela perioden som parenteral nutrition ges. Cernevit kan blandas i nutritionsblandningar som kombinerar kolhydrater, lipider, aminosyror och elektrolyter, förutsatt att kompatibiliteten och stabiliteten tidigare har fastställts för varje komponent som används.


Kontraindikationer:

Cernevit ska inte användas:


Varningar och försiktighet


Varningar


Överkänslighetsreaktioner


Milda till svåra systemiska överkänslighetsreaktioner har rapporterats för innehållsämnena i Cernevit (inklusive vitamin B1, B2, B12, folsyra och sojalecitin).

Infusionen eller injektionen måste avbrytas omedelbart om tecken eller symtom på allergiskt reaktion uppstår.


Vitamintoxicitet


Patientens kliniska status och koncentration av vitamin i blodet ska övervakas för att undvika överdos och toxiska effekter, särskilt med vitamin A, D och E samt hos patienter som får tillskott av vitaminer från andra källor eller använder andra preparat som ökar risken för vitamintoxicitet.

Övervakning är särskilt viktigt hos patienter som får långtidsstillskott.


Hypervitaminos A


Hypervitaminos D


Hypervitaminos E


Försiktighet


Hepatiska effekter


Övervakning av leverenzymparametrar rekommenderas hos patienter som får Cernevit. Särskilt noggrann övervakning rekommenderas hos patienter med gulsot eller andra tecken på kolestas. Fall av ökade leverenzymnivåer, inkluderande isolerade ökningar av alaninaminotransferas (ALAT) har rapporterats hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom som får Cernevit. Dessutom har förhöjda gallsyrenivåer (totala och enskilda gallsyror inkluderande glykocholsyra) rapporterats hos patienter som får Cernevit. På grund av innehållet av glykocholsyra krävs noggrann övervakning av leverfunktionen hos patienter med gulsot eller signifikanta kolestas-laboratorievärden vid upprepad och långvarig administrering.


Det är känt att hepatobiliära sjukdomar inkluderande kolestas, hepatisk steatos, fibros och cirros, vilka kan leda till leversvikt, liksom kolecystit och gallsten kan utvecklas hos vissa patienter som får parenteral nutrition (inkluderande parenteral nutrition med vitamintillskott). Etiologin för dessa sjukdomar tros vara multifaktoriell och kan variera mellan olika patienter. Patienter som utvecklar onormala laboratorieparametrar eller andra tecken på hepatobiliära sjukdomar ska tidigt bedömas av läkare med kunskap inom leversjukdom för att identifiera möjliga orsakande och bidragande faktorer samt terapeutiska och profylaktiska åtgärder.


Användning hos patienter med nedsatt leverfunktion

Patienter med nedsatt leverfunktion kan behöva individuellt anpassat vitamintillskott. Eftersom leversjukdom associeras med ökad känslighet för vitamin A-toxicitet, speciellt i kombination med överdriven, kronisk alkoholkonsumtion (se också Hypervitaminos A och hepatiska effekter ovan), ska förebyggande av vitamin A-toxicitet ges särskild uppmärksamhet.


Användning hos patienter med nedsatt njurfunktion

Patienter med nedsatt njurfunktion kan behöva individanpassat vitamintillskott beroende på grad av njurfunktionsnedsättning och andra samtidiga medicinska tillstånd. Hos patienter med svårt nedsatt njurfunktion ska särskild försiktighet iakttas för att upprätthålla adekvat vitamin D status och förebygga av vitamin A-toxicitet.


Generell övervakning

Det totala vitaminintaget från samtliga källor, såsom näringskällor, andra vitamintillskott eller läkemedel med vitaminer som inaktiva substanser (se avsnitt Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner), ska beaktas.


Patientens kliniska tillstånd och vitaminnivåer ska övervakas för att säkerställa tillräckliga nivåer.


Det bör beaktas att vissa vitaminer, särskilt A, B2 och B6, är känsliga för ultraviolett ljus (t.ex. direkt eller indirekt solljus). Dessutom kan förlust av vitamin A, B1, C och E leda till högre syrenivåer i lösningen. Dessa faktorer ska beaktas om tillräckliga vitaminnivåer inte uppnås.


Patienter som får parenterala multivitaminer som enda vitamintillskott under långa tidsperioder ska övervakas för att säkerställa adekvat tillskott, till exempel


Brist på en eller flera vitaminer måste korrigeras med särskilda tillägg.

Cernevit innehåller inte vitamin K, som bör ges separat om nödvändigt.


Cernevit innehåller 24 mg natrium (1 mmol) per injektionsflaska. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


Användning hos patienter med vitamin B12-brist

Utvärdering av vitamin B12-status rekommenderas innan behandling med Cernevit inleds hos patienter med risk för vitamin B12-brist och/eller då behandling planeras pågå under flera veckor.


Hos vissa patienter med megaloblastisk anemi till följd av vitamin B12-brist kan nivåerna av både cyanokobolamin (vitamin B12) och folsyra i Cernevit vara tillräckliga för att få en ökning av erytrocyträkning, retikulocyträkning och hemoglobinvärden efter flera dagars administrering. Detta kan maskera en existerande vitamin B12-brist, som kräver högre doser av cyanokobolamin än vad som finns i Cernevit.


När vitamin B12-nivåer bedöms ska hänsyn tas till att nyligen intaget vitamin B12 kan resultera i normala nivåer, trots en vävnadsbrist.


Interferens med laboratorietester

Askorbinsyra kan störa urin- och blodglukostest (se Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner).


Användning hos äldre

Dosjusteringar ska generellt övervägas hos äldre patienter (minskad dos och/eller längre doseringintervall) då försämrad lever- njur- och hjärtfunktion och samtidig sjukdom eller läkemedelsbehandling är mer vanligt förekommande.


Kompatibiliteten måste kontrolleras före blandning med andra infusionslösningar, särskilt när Cernevit tillsätts påsar innehållande binära parenterala näringsblandningar som kombinerar glukos, elektrolyter och en aminosyralösning samt med ternära blandningar som kombinerar glukos, elektrolyter och aminosyralösningar och lipider.


Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Interaktioner mellan specifika vitaminer i Cernevit och andra läkemedel ska hanteras på lämpligt sätt.


Sådana interaktioner inkluderar:

Antikonvulsiva: Folsyra kan öka metabolismen av några antiepileptika, såsom fenobarbital, fenytoin, fosfenytoin och primidon, vilket kan öka risken för krampanfall. Plasmakoncentrationerna av antikonvulsiva bör övervakas vid samtidig användning av folat och efter att användningen upphört.

Deferoxamin: Ökad risk för järninducerad hjärtsvikt till följd av ökad järnmobilisering genom suprafysiologiskt vitamin C-tillskott. För särskilda försiktighetsåtgärder, se produktresumén för deferoxamin.

Folatantimetaboliter (metotrexat, raltirexed): Tillskott av folsyra kan minska de antimetaboliska effekterna.

Vitamin K-antagonister: (t ex warfarin): Ökar den antikoagulerande effekten av vitamin E.


Interaktioner med ytterligare vitamintillskott:

En del läkemedel kan interagera med vissa vitaminer vid doser som är avsevärt högre än vad som uppnås med Cernevit. Detta ska beaktas hos patienter som får vitaminer från flera källor. När det är befogat ska patienter övervakas avseende sådana interaktioner och omhändertas på lämpligt sätt.


Andra interaktioner

Beroende på vilka reagenser som används, kan närvaro av askorbinsyra i blod och urin leda till falskt höga eller låga glukosvärden i vissa urin- och blodglukostest, inklusive teststickor och handhållna glukosmätare (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Överdosering

Akut eller kronisk överdosering av vitaminer (särskilt A, B6, D och E) kan orsaka symtomatisk hypervitaminos.


Risken för överdos är särskilt stor hos patienter som får vitaminer från flera källor samt om det totala tillskottet av ett vitamin inte är i enlighet med patientens individuella behov och hos patienter med ökad känslighet för hypervitaminos (se avsnitt Varningar och försiktighet).


Tecken på överdosering av Cernevitberor oftast på tillförsel av för höga doser av vitamin A.


Kliniska tecken vid akut överdosering av vitamin A (doser som överstiger 150 000 IE):

magtarmstörningar, huvudvärk, förhöjt tryck i kraniet, vätskeansamling i ögat, psykiatriska störningar, irritabilitet, eller till och med krampanfall, fördröjd generaliserad hudfjällning.


Kliniska tecken på kronisk intoxikation (förlängt vitamin A-tillskott med supra-fysiologiska doser hos patienter som ej har brist):

förhöjt tryck i kraniet, kortikal hyperostos i långa ben och för tidig epifyseal förbening. Diagnosen grundas generellt på förekomst av ömma och smärtsamma subkutana svullnader i lemmarnas extremiteter. Röntgen visar diafyseal periosteal förtjockning av armbågsbenet, vadbenet, nyckelbenen och revbenen.


Kliniska tecken på neurotoxicitet

Pyridoxin (vitamin B6) hypervitaminos och toxicitet (perifer neuropati, ofrivilliga rörelser) har rapporterats hos patienter som tagit höga doser, under en lång tidsperiod och vid kronisk hemodialys, där intravenösa multivitaminer innehållande 4 mg pyridoxin administrerats tre gånger per vecka.


Behandling i händelse av akut eller kronisk överdosering

Behandling av överdosering med Cernevit består av att administreringen av Cernevit stoppas och att andra åtgärder vidtas såsom kliniskt befogat (t ex reducering av kalciumintaget, ökad diures och rehydrering).


Farmaceutiska uppgifter


Hållbarhet

2 år


Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25oC.

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen.

Efter beredning har fysikalisk-kemisk stabilitet påvisats i 24 timmar vid 25°C. Ur mikrobiologisk synpunkt bör produkten användas omedelbart efter beredning. Om den inte används omedelbart är förvaringstid och förvaringsförhållanden före användning användarens ansvar och bör normalt inte överstiga 24 timmar vid 2°C - 8°C om inte beredning utförts under aseptiska förhållanden.


Förpackningstyp och innehåll

Pulver i en injektionsflaska (brunt glas, typ I), med eller utan BioSet.

Kartong med 1, 10, eller 20 injektionsflaskor.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Inkompatibiliteter, anvisning för användning, hantering och destruktion (om tillämpligt)

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


Se lämpliga kompatibilitetsreferenser och riktlinjer vid behov. Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel om inte kompatibilitet och stabilitet påvisats. Kontakta innehavaren av godkännande för försäljning för ytterligare information.

Kompatibilitet med lösningar som administreras samtidigt genom samma infusionsaggregat måste kontrolleras.


Cernevit (injektionsflaska utan Bio-Set)


Med hjälp av en spruta, tillsätt 5 ml vatten för injektionsvätskor, glukos 50 mg/ml lösning eller natriumklorid 9 mg/ml lösning till injektionsflaskan. Blanda försiktigt för att lösa upp pulvret. Den erhållna lösningen är gul-orange till färgen.


Cernevit BIO-SET


Cernevit BIO-SET möjliggör en direkt beredning i påsar försedda med en injektionsport (både ensektions- och flersektionspåsar av plast).


Ensektionspåse:


Avlägsna skyddet på Cernevit BIO-SET genom att vrida och sedan dra i det för att bryta säkerhetsringen.

Koppla BIO-SET direkt till påsens injektionsport.

Aktivera BIO-SET genom att trycka på den genomskinliga rörliga delen på BIO-SET. Detta kommer att punktera injektionsflaskans gummipropp.


Håll det ihopkopplade systemet vertikalt (Cernevit BIO-SET och infusionspåse) med påsen överst. Krama infusionspåsen försiktigt flera gånger så att lösningen överförs till injektionsflaskan (ca 5 ml). Skaka på injektionsflaskan för att blanda Cernevit.