iMeds.se

Cetiristad

Information för alternativet: Cetiristad 1 Mg/Ml Oral Lösning, visa andra alternativ
Document: Cetiristad oral solution PL change

Läkemedelsverket 2014-11-24

Bipacksedel: Information till användaren


Cetiristad1 mg/mloral lösningcetirizindihydroklorid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Cetiristad är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Cetiristad

3. Hur du tar Cetiristad

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Cetiristad ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Cetiristad är och vad det används för


Cetirizindihydroklorid är den aktiva ingrediensen i Cetiristad. Cetiristad är ett läkemedel mot allergi.


Till vuxna och barn från 2 år används Cetiristad för


Cetirizindihydroklorid som finns i Cetiristad kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tarCetiristad


TA INTE Cetiristad


Du ska inte ta Cetiristad

- om du har följande sällsynta ärftliga tillstånd: fruktosintolerans


Varningar och försiktighet

Talamed läkare eller apotekspersonal innan du tar Cetiristad


Barn

Detta läkemedel rekommenderas inte till barn under 2 år.


Andra läkemedel och Cetiristad

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


På grund av cetirizins egenskaper förväntas ingen påverkan på eller av andra läkemedel.


Cetiristad med mat och alkohol

Absorptionen av Cetiristad påverkas inte nämnvärt av föda.


Det har inte visats att alkohol (vid 0,5 promille i blodet, vilket motsvarar ett glas vin) och cetirizin påverkar varandra när cetirizin tas i rekommenderad dos. Men precis som för alla antihistaminer rekommenderas att samtidig konsumtion alkohol undviks.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfrågaläkare eller apotekspersonal innan du tar dettaläkemedel.


Graviditet

Som med vissa andra läkemedel ska Cetiristad undvikas av gravida kvinnor. Oavsiktlig användning av läkemedlet av en gravid kvinna bör inte orsaka några skadliga effekter på fostret. Behandlingen med läkemedlet bör dock avbrytas.


Amning

Du bör inte använda Cetiristad under amning eftersom cetirizin passerar över i modersmjölk.


Körförmåga och användning av maskiner

Kliniska studier har inte visat att Cetiristad ger försämrad uppmärksamhet, vaksamhet eller körförmåga vid normala doser.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Cetiristad oral lösning innehåller sorbitol, metylhydroxibensoat (E 218) och propylhydroxibensoat (E 216)

Om du inte tål vissa sockerarter (t.ex. sorbitol) bör du kontakta din läkare innan du använder detta läkemedel.


Metylhydroxibensoat och propylhydroxibensoat kan orsaka allergiska reaktioner, eventuellt fördröjda.


3. Hur du tar Cetiristad


Ta alltid detta läkemedel exakt enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vuxna och ungdomar över 12 år:

10 mg en gång dagligen som 10 ml oral lösning (2 fulla doseringsskedar).


Barn mellan 6 och 12 år:

5 mg 2 gånger dagligen som 5 ml oral lösning (1 full doseringssked) 2 gånger dagligen.


Barn mellan 2 och 6 år:

2,5 mg 2 gånger dagligen som 2,5 ml oral lösning (½ doseringssked) 2 gånger dagligen.


Patienter med måttligt till allvarligt nedsatt njurfunktion:

Rekommenderad dos till patienter med måttligt nedsatt njurfunktion är 5 mg en gång dagligen.


Administreringssätt

Lösningen kan sväljas som den är.


Behandlingstid

Behandlingstiden beror på typ, varaktighet och orsak till dina besvär och bestäms av läkaren.


Om du har tagit för stor mängd av Cetiristad

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Efter en överdos kan nedan beskrivna biverkningar uppträda med ökad intensitet. Biverkningar som förvirring, diarré, yrsel, trötthet, huvudvärk, sjukdomskänsla, pupillvidgning, klåda, rastlöshet, dåsighet, sömnighet, stelhet, onormalt hög hjärtfrekvens, darrningar och svårigheter att kasta vatten har rapporterats.


Om du har glömt att ta Cetiristad

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sluta att ta Cetiristad och sök omedelbart läkarvård om du upplever symtom som:

Symtomen kan vara tecken på överkänslighetsreaktioner, anafylaktisk chock och angioödem. Dessa reaktioner är sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare).


Följande biverkningar har också rapporterats:


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. Hur Cetiristad ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på flaskan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Efter första öppnandet ska Cetiristad användas inom 12 veckor.

Förvaras i originalförpackningen.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Den aktiva substansen är cetirizindihydroklorid
1 ml oral lösning innehåller 1 mg cetirizinhydroklorid.


Övriga innehållsämnen är sorbitollösning 70 % (icke-kristalliserande), glycerol, propylenglykol, natriumacetat, sackarinnatrium, ättiksyra (koncentrerad), renat vatten, banansmak, metylparahydroxibenzoat (E218), propylparahydroxibenzoat (E216).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Klar, färglös vätska med banansmak.

Bärnstensfärgad glasflaska innehållande 75 och 150 ml oral lösning.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Stada Arzneimittel AG

Stadastraße 2-18

D-61118 Bad Vilbel

Tyskland


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Tyskland: Cetirizin AL 1 mg/ml Sirup

Sverige: Cetiristad 1 mg/ml


Denna bipacksedel ändrades senast

2014-11-24