iMeds.se

Cetirizin Sandoz

Information för alternativet: Cetirizin Sandoz 10 Mg Filmdragerad Tablett, visa andra alternativ
Document: Cetirizin Sandoz film-coated tablet PL change

Läkemedelsverket 2015-04-29

Bipacksedel: information till användaren


Cetirizin Sandoz 10 mg filmdragerade tabletter

cetirizindihydroklorid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Cetirizin Sandoz är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Cetirizin Sandoz

3. Hur du tar Cetirizin Sandoz

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Cetirizin Sandoz ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Cetirizin Sandoz är och vad det används för


Cetirizindihydroklorid är den aktiva ingrediensen i Cetirizin Sandoz. Cetirizin Sandoz är ett läkemedel mot allergi.


Till vuxna och barn från 6 år används Cetirizin Sandoz för:


Cetirizin som finns i Cetirizin Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Cetirizin Sandoz


Ta inte Cetirizin Sandoz


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Cetirizin Sandoz.


Om du har problem med att tömma blåsan (såsom ryggmärgsproblem eller problem med prostatan eller urinblåsan), rådfråga din läkare.


Om du har nedsatt njurfunktion ska du rådgöra med läkare; eventuellt kan dosen behöva minskas. Den nya dosen bestäms av läkaren.


Om du har epilepsi eller riskerar att få kramper ska du rådgöra med läkaren.


Om du ska genomgå ett allergitest. Användning av Cetirizin Sandoz ska upphöra minst 3 dagar före allegitester.


Det har inte visats att alkohol (vid 0,5 promille i blodet, vilket motsvarar ett glas vin) och cetirizin påverkar varandra när cetirizin tas i normal dos. Precis som för alla aintihistaminer bör dock samtidig konsumtion av alkohol undvikas.


Andra läkemedel och Cetirizin Sandoz

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


På grund av cetirizins egenskaper förväntas cetirizin varken påverka eller påverkas av andra läkemedel.


Cetirizin Sandoz med mat och dryck

Absorptionen av cetirizin påverkas inte nämnvärt av föda.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Liksom andra läkemedel ska Cetirizin Sandoz undvikas av gravida kvinnor. Oavsiktlig användning av läkemedlet av en gravid kvinna bör inte orsaka några skadliga effekter på fostret. Behandlingen med läkemedlet bör dock upphöra.


Du ska inte använda Cetirizin Sandoz under amning eftersom cetirizin passerar över i modersmjölk.


Körförmåga och användning av maskiner

Kliniska studier har inte visat att Cetirizin Sandoz ger försämrad uppmärksamhet, vaksamhet eller körförmåga vid normala doser.


Om du avser att framföra motorfordon, delta i tänkbart farliga aktiviteter eller använda maskiner ska du inte överskrida rekommenderad dos. Du bör känna till hur du reagerar på läkemedlet.

Om du är känslig kan samtidig användning av alkohol eller andra lugnande medel påverka din uppmärksamhet och reaktionsförmåga ytterligare.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Cetirizin Sandoz innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du använder detta läkemedel.


3. Hur du tar Cetirizin Sandoz


Hur och när ska du ta Cetirizin Sandoz

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Tabletterna ska sväljas hela med ett glas vätska.


Vuxna och ungdomar över 12 år

10 mg en gång dagligen som 1 tablett.


Barn mellan 6 och 12 år

5 mg 2 gånger dagligen som ½ tablett 2 gånger dagligen.


Patienter med måttligt till allvarligt nedsatt njurfunktion

Rekommenderad dos för patienter med måttligt nedsatt njurfunktion är 5 mg en gång dagligen.


Om du upplever att effekten av Cetirizin Sandoz är för svag eller för stark ska du kontakta läkare.


Behandlingstid

Behandlingstiden beror på typ, varaktighet och orsak till dina besvär och bestäms av läkaren.


Om du har tagit för stor mängd av Cetirizin Sandoz

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Läkaren bestämmer om eventuella åtgärder.


Efter en överdos kan nedan beskrivna biverkningar uppträda med ökad intensitet. Biverkningar som förvirring, diarré, yrsel, trötthet, huvudvärk, sjukdomskänsla, pupillvidgning, klåda, rastlöshet, dåsighet, sömnighet, omtöckning, onormalt hög hjärtfrekvens, darrningar och urineringssvårigheter har rapporterats.


Om du har glömt att ta Cetirizin Sandoz

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du slutar att ta Cetirizin Sandoz

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sluta ta Cetirizin Sandoz och sök läkarvård omedelbart om du upplever följande symptom:

Dessa symptom kan vara tecken på överkänslighetsreaktion, anafylakrisk chock eller angioödem. Dessa reaktioner är sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare).


I listan nedan anges ytterligare biverkningar efter hur ofta de förekommer:


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):


Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare)


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.


Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Cetirizin Sandoz ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges efter Utg.dat. på kartongen och EXP på tryckförpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisnigar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen i Cetirizin Sandoz är cetirizindihydroklorid.


En filmdragerad tablett innehåller 10 mg cetirizindihydroklorid.


Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid.

Tabletthölje: hypromellos, laktosmonohydrat, makrogol 4000, titandioxid (E 171).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit, avlång filmdragerad tablett, skårad på en sida.


PVC-blister med aluminiumförsegling: 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 50, 60, 98, 100 samt 50 (50x1) endos.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark


Tillverkare

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, D-39179 Barleben, Tyskland

eller

Lek S.A ul. Domaniewska 50 C, 02-672, Warszawa, Polen


Denna bipacksedel ändrades senast

2015-04-29

10