iMeds.se

Cetirizin Stada

Information för alternativet: Cetirizin Stada 10 Mg Filmdragerad Tablett, visa andra alternativ
Document: Cetirizin Stada film-coated tablet PL change

Läkemedelsverket 2014-11-07

Bipacksedel: Information till användaren


Cetirizin STADA 10 mg filmdragerade tabletter

cetirizindihydroklorid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Cetirizin Stada är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Cetirizin Stada

Hur du tar Cetirizin Stada

Eventuella biverkningar

Hur Cetirizin Stada ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Cetirizin Stada är och vad det används för

Cetirizindihydroklorid är den aktiva ingrediensen i Cetirizin Stada. Cetirizin Stada är ett läkemedel mot allergi.


Till vuxna och barn från 6 år används Cetirizin Stada för


Cetirizindihydroklorid som finns i Cetirizin Stada kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Cetirizin Stada

Ta inte Cetirizin Stada:


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Cetirizin Stada:


Barn

De filmdragerade tabletterna rekommenderas inte till barn under 6 år eftersom denna tabletten inte är anpassad för nödvändig dosjustering.


Andra läkemedel och Cetirizin Stada

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


På grund av cetirizins egenskaper, förväntas cetirizin varken påverka andra läkemedel eller att andra läkemedel påverkar cetirizin.


Cetirizin Stada med mat och alkohol

Absorptionen av Cetirizin Stada påverkas inte nämnvärt av föda.


Ingen kliniskt relevant påverkan mellan alkohol (vid 0,5 promille (g/l) i blodet, vilket motsvarar ett glas vin) och cetirizin har visats då cetirizin tas i rekommenderad dos. Men precis som för alla antihistaminer rekommenderas att samtidig konsumtion alkohol undviks.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Som med vissa andra läkemedel ska Cetirizin Stadaundvikas av gravida kvinnor. Oavsiktlig användning av läkemedlet av en gravid kvinna bör inte orsaka några skadliga effekter på fostret. Behandlingen med läkemedlet bör dock avbrytas.


Amning

Du bör inte använda Cetirizin Stada under amning eftersom cetirizin passerar över i modersmjölk.


Körförmåga och användning av maskiner

Kliniska studier har inte visat att Cetirizin Stada ger försämrad uppmärksamhet, vaksamhet eller körförmåga vid normala doser.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Cetirizin Stada innehåller laktos.

Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du använder detta läkemedel.


3. Hur du tar Cetirizin Stada


Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vuxna och ungdomar över 12 år:

10 mg en gång dagligen som 1 tablett.


Barn mellan 6 och 12 år:

5 mg 2 gånger dagligen som ½ tablett 2 gånger dagligen.


Patienter med måttligt till allvarligt nedsatt njurfunktion:

Rekommenderad dos till patienter med måttligt nedsatt njurfunktion är 5 mg en gång dagligen.


Administreringssätt

Tabletterna ska sväljas med ett glas vätska.


Behandlingstid

Behandlingstiden beror på typ, varaktighet och orsak till dina besvär och bestäms av läkaren.


Om du har tagit för stor mängd av Cetirizin Stada

Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Efter en överdos kan nedan beskrivna biverkningar uppträda med ökad intensitet. Biverkningar som förvirring, diarré, yrsel, trötthet, huvudvärk, sjukdomskänsla, pupillvidgning, klåda, rastlöshet, dåsighet, sömnighet, stelhet, onormalt hög hjärtfrekvens, darrningar och svårigheter att kasta vatten har rapporterats.


Om du har glömt att ta Cetirizin Stada

Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sluta att ta Cetirizin Stada och sök omedelbart läkarvård om du upplever symtom som:

Symtomen kan vara tecken på överkänslighetsreaktioner, anafylaktisk chock och angioödem. Dessa reaktioner är sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare).


Följande biverkningar har också rapporterats:


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se5. Hur Cetirizin Stada ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit, rund tablett med skåra på ena sidan, den motsatta sidan är slät.


Förpackningsstorlekar: 7, 10, 14, 15, 20, 30, 40, 50 eller 100 tabletter i tryckförpackning.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

STADA Arzneimittel AG

Stadastraße 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland


Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


PharmaCoDane ApS

Marielundvej 46 A

2730 Herlev

Danmark


Denna bipacksedel ändrades senast

2014-11-07