iMeds.se

D-Vitamin Olja Aco

Läkemedelsverket 2015-10-19

BIPACKSEDEL: information till användaren


D-vitamin Olja ACO, orala droppar, lösning, 80 IE/droppe


kolekalciferol (vitamin D3)


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. D-vitamin Olja ACO måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad D-vitamin Olja ACO är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder D-vitamin Olja ACO

3. Hur du använder D-vitamin Olja ACO

4. Eventuella biverkningar

5. Hur D-vitamin Olja ACO ska förvaras

6. Övriga upplysningar


1. Vad D-vitamin Olja ACO är och vad det används för

D-vitamin Olja ACO är en D-vitamin lösning som ges för att förebygga D-vitaminbrist hos barn. D-vitamin behövs bland annat för att kroppen ska kunna tillgodogöra sig kalk. D-vitaminbrist hos barn kan leda till mjukt och missformat skelett (rakit).

D-vitamin Olja ACO rekommenderas för barn upp till 2 års ålder. Vissa barn kan behöva D-vitamin droppar upp till 5 års ålder och det gäller:


2. Vad du behöver veta innan du använder D-vitamin Olja ACO


Använd inte D-vitamin Olja ACO


3. Hur du använder D-vitamin Olja ACO

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos för barn 0-2 år är: 5 droppar dagligen


Rekommenderad dos för vissa barn upp till 5 år är: 5 droppar dagligen

(se ”1. Vad D-vitamin Olja ACO är och vad det används för”)
5 droppar motsvarar cirka 400 IE vitamin D

Vänd flaskan upp och ned och skaka lätt för att få fram första droppen.


Om du har använt för stor mängd av D-vitamin Olja ACO

Om ditt barn har fått i sig för stor mängd läkemedel kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformations-centralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att använda D-vitamin Olja ACO

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda D-vitamin Olja ACO

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar. Ytterst få biverkningar, som t ex magknip, har rapporterats för denna produkt.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket (se adress nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur D-vitamin Olja ACO ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Oöppnad flaska användes före utgångsdatum som anges på flaskan.Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Öppnad flaska bör förbrukas inom 6 månader.
Förvaras vid högst 25oC.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. Tom flaska kan lämnas till glasåtervinning.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är kolekalciferol (Vitamin D3).

1 ml D-vitamin Olja ACO innehåller: 68.5 mikrogram kolekalciferol motsvarande 2740 IE vitamin D3.

- Övriga innehållsämnen är triglycerider med medellånga kedjor (från kokosnötsolja och palmkärnolja).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

D-vitamin Olja ACO är en klar, färglös till svagt gul lösning.

Förpackningsstorlek: 25 ml, brun glasflaska med vit droppinsats och vitt skruvlock.


Innehavare av godkännande för försäljning

ACO HUD NORDIC AB

Box 622

194 26 Upplands Väsby


Tillverkare

UNIMEDIC AB

Box 91

864 21 Matfors


Denna bipacksedel godkändes senast: 2015-10-19

3