iMeds.se

Famvir

Information för alternativet: Famvir 500 Mg Filmdragerad Tablett, Famvir 125 Mg Filmdragerad Tablett, Famvir 250 Mg Filmdragerad Tablett, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2014-12-09


Bipacksedel: Information till användaren


Famvir 125 mg filmdragerade tabletter

Famvir 250 mg filmdragerade tabletter

Famvir 500 mg filmdragerade tabletter


famciklovir


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Famvir är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Famvir

3. Hur du tar Famvir

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Famvir ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Famvir är och vad det används för


Famvir är ett antiviralt läkemedel, som förhindrar att viruset som orsakar infektionen förökar sig. Eftersom viruset förökar sig mycket tidigt under infektionen, så får du bäst nytta av behandlingen om du tar Famvir så snart som möjligt efter första tecken på symtom.


Famvir används för behandling av två typer av virussjukdomar hos vuxna:


2. Vad du behöver veta innan du tar Famvir


Ta inte Famvir

om du är allergisk mot famciklovir eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6), eller mot penciklovir (en aktiv metabolit till famciklovir och en aktiv substans i vissa andra läkemedel).

Om du tror att du är allergisk,rådfråga din läkare.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Famvir

Om något av ovanstående gäller dig, tala med din läkare innan du tar Famvir.


Barn och ungdomar (under 18 år)

Famvir rekommenderas inte till barn och ungdomar.


Hur du förhindrar spridning av genital herpes till andra

Även om du tar Famvir för att behandla eller förebygga genital herpes eller om du tidigare har haft genital herpes rekommenderas säker sex, vilket inkluderar användning av kondom. Detta är viktigt för att undvika att du överför infektionen till andra. Du bör inte ha sex om du har sår eller blåsor på könsorganen.


Andra läkemedel och Famvir

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även naturläkemedel eller receptfria sådana.


Det är särskilt viktigt att du informerar läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:


Famvir med mat och dryck

Du kan ta Famvir med eller utan mat.


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Famvir ska inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt. Läkaren kommer att diskutera eventuella risker med att ta Famvir under graviditet.


Famvir ska inte användas under amning om det inte är absolut nödvändigt. Läkaren kommer att diskutera eventuella risker med att ta Famvir under amning.


Körförmåga och användning av maskiner

I sällsynta fall kan Famvir orsaka yrsel, dåsighet eller förvirring. Om du får något av dessa symtom då du tar Famvir, ska du inte framföra fordon eller använda maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Famvir 125 mg och 250 mg filmdragerad tablett innehåller laktos

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du tar Famvir


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosering vid bältros

Om du har normalt immunförsvar är rekommenderad dosering:

500 mg tre gånger dagligen i sju dagar


Om du har nedsatt immunförsvar är rekommenderad dosering:

500 mg tre gånger dagligen i tio dagar.


Dosering vid genital herpes

Dosen beror på kroppens immunstatus och i vilket stadium infektionen är.


Om du har normalt immunförsvar rekommenderas följande dosering:


Vid första episoden är doseringen:

250 mg tre gånger dagligen i fem dagar.


För behandling av återkommande episoder är doseringen:

125 mg två gånger dagligen i fem dagar.


För att förhindra återkommande episoder är doseringen:

250 mg två gånger dagligen.


Din läkare avgör under hur lång tid du behöver ta tabletterna.


Om du har nedsatt immunförsvar rekommenderas följande dosering:


För behandling av pågående episod är doseringen:

500 mg två gånger dagligen i sju dagar.


För att förhindra återkommande episoder är doseringen:

500 mg två gånger dagligen.


Din läkare avgör under hur lång tid du behöver ta tabletterna.


Om du har tagit för stor mängd av Famvir

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Om du har tagit fler tabletter än du har blivit ordinerad eller om någon annan har tagit din medicin av misstag, kontakta läkare eller sjukhus omedelbart för rådgivning. Visa förpackningen. För stor mängd Famvir kan leda till påverkan på njurarna. Om inte dosen sänks hos personer som redan har njurproblem, kan det i sällsynta fall leda till njursvikt.


Om du har glömt att ta Famvir

Om du har glömt att ta en dos av Famvir, ta den så snart du kommer ihåg. Ta nästa dos enligt doseringsanvisningen. Ta inte två doser inom ett tidsintervall som är mindre än 1 timme. I sådant fall bör du hoppa över den missade dosen. Ta dessutom inte dubbel dos för att kompensera för en glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Allvarliga biverkningar av Famvir:

De flesta av dessa biverkningar är sällsynta eller mindre vanliga (de förekommer hos mellan 1 till 100 av 10 000 patienter)


Kontakta omedelbart läkare eller uppsök akutmottagningen på närmaste sjukhus om något av ovanstående inträffar.


Mycket vanliga biverkningar (dessa biverkningar förekommer hos fler än 1 av 10 personer)

huvudvärk.


Vanliga biverkningar (dessa biverkningar förekommer hos upp till 1 av 10 personer)


Mindre vanliga biverkningar (dessa biverkningar förekommer hos upp till 1 av 100 personer)

förvirring


Sällsynta biverkningar (dessa biverkningar förekommer hos upp till 1 av 1 000 personer)


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se


5. Hur Famvir ska förvaras6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Famvir 125 mg filmdragerade tabletter


Famvir 250 mg filmdragerade tabletter.


Famvir 500 mg filmdragerade tabletter


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Famvir tillhandahålls som filmdragerade tabletter.


Famvir 125 mg filmdragerade tabletter

Vit, rund, filmdragerad tablett, bikonvex (svagt kupig), fasade kanter, präglad med ”FV” på ena sidan och ”125” på andra sidan.

Famvir 125 mg filmdragerade tabletter levereras i tryckförpackningar innehållande 30 tabletter.


Famvir 250 mg filmdragerade tabletter

Vit, rund, filmdragerad tablett, bikonvex (svagt kupig), fasade kanter, präglad med ”FV” på ena sidan och ”250” på andra sidan.

Famvir 250 mg filmdragerade tabletter levereras i tryckförpackningar innehållande 15 tabletter.


Famvir 500 mg filmdragerade tabletter

Vit, oval filmdragerad tablett, bikonvex (svagt kupig), fasade kanter, präglad med ”FV 500” på ena sidan och slät på andra sidan.

Famvir 500 mg filmdragerade tabletter levereras i tryckförpackningar innehållande 21 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Novartis Sverige AB

Box 1150

183 11 Täby

Sverige


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Österrike, Cypern, Danmark, Finland, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Spanien, Storbritannien

Famvir

Frankrike

Oravir

Tyskland, Luxemburg

Famvir Zoster

Tyskland

Famciclovir-Sandoz

Tyskland

Famciclovir-SB

Italien

Famciclovir Sandoz


Denna bipacksedel godkändes senast: 2014-12-09


11