iMeds.se

Fasigyn

Information för alternativet: Fasigyn 500 Mg Filmdragerad Tablett, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2013-11-25


Bipacksedel: Information till patienten


Fasigyn 500 mg filmdragerade tabletter


tinidazol


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Fasigyn är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Fasigyn

3. Hur du tar Fasigyn

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Fasigyn ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Fasigyn är och vad det användsför


Fasigyn innehåller ett ämne som kallas tinidazol och tar död på vissa bakterier och protozoer (encelliga organismer) utan att skada mänsklig vävnad.


Fasigyn används vid behandling av infektioner orsakade av vissa bakterier eller protozoer, t ex Trichomonas vaginalis. Dessa infektioner kan uppträda i tarmen samt i könsorganen hos såväl man som kvinna.


Tinidazol som finns i Fasigyn kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Fasigyn


Ta inte Fasigyn:


Varningar och försiktighet

Kontakta läkare om du, efter det att du tagit Fasigyn, skulle känna av neurologiska förändringar som t. ex. yrsel, oförmåga att samordna rörelser (ataxi), nedsatt funktion i perifera nerver (kan t ex ge påverkan på känsel eller muskelfunktion) eller krampanfall.


Barn

Fasigyn rekommenderas inte till barn under 12 år.


Andra läkemedel och Fasigyn

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Samtidigt bruk av blodförtunnande mediciner (t ex warfarin), kan påverkas av behandlingen med Fasigyn.


Fasigyn med mat och alkohol

Fasigyn bör om möjligt tas i samband med, eller strax efter måltid.


Alkoholförtäring bör undvikas. Om alkohol intas under behandlingen och upp till 3 dygn (72 timmar) efter behandlingen, kan den framkalla en rad obehagliga symtom t.ex. rodnad, bukkramper, kräkningar och hjärtklappning.


Graviditet och amning

Det finns endast begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med läkare innan du tar Fasigyn under graviditeten.


Det är möjligt att barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Fasigyn under amning annat än på bestämd ordination av läkare.


Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Inga studier har gjorts, men hittills finns det ingenting som tyder på att Fasigyn påverkar förmågan att köra bil eller använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa

effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Fasigyn


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig. Dosens storlek och behandlingens längd är olika beroende på vilken infektion som behandlas. Redan efter några dagar kan symtomen avta. Det är emellertid viktigt att hela kuren fullföljs. Det finns annars risk för att infektionen återkommer.


Infektioner av Trichomonas vaginalis i slidan hos kvinnor behandlas oftast med en engångsdos. Även sexualpartnern behandlas, då denne kan vara smittad utan att ha några symtom.


Fasigyn bör om möjligt tas i samband med, eller strax efter måltid.


Om du har tagit för stor mängd av Fasigyn

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Fasigyn

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sluta att ta Fasigyn och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem)(okänd frekvens):

svullnad av ansikte, tunga eller svalg

svårigheter att svälja

• nässelutslag och andningssvårigheter


Följande biverkningar har rapporterats under behandling med Fasigyn:


Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100, men färre än 1 av 10 användare):

Nedsatt aptit, yrsel, huvudvärk, svindel, kräkningar, diarré, illamående, magknip. Smakförändringar såsom metallsmak och bitter smak kan upplevas under behandlingen men brukar vara övergående. Allergiska hudreaktioner, klåda.


Sällsynta (förekommer hos fler än 1 av 10000, men färre än 1 av 1000 användare):

Övergående minskning av vita blodkroppar i blodet. Allergiska reaktioner (t ex nässelfeber). Neurologiska förändringar såsommuskelförsvagning i händer och fötter. Inflammation i munslemhinnan. Hudutslag. Mörkfärgning av urinen. Ledsmärta. Feber. Gulsot, leverpåverkan.


Okänd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

Läkemedelsöverkänslighet, plötslig överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag och svullnad på grund av vätskeansamling i vävnaderna (anafylaktisk chock), kraftig ansiktsrodnad, känsla av andnöd, hjärtklappning, pulserande huvudvärk, illamående och uppkastningar i samband med alkoholintag (disulfirameffekt). Krampanfall, oförmåga att samordna rörelser (ataxi), känselrubbningar, rodnad, missfärgning av tungan, tunginflammation, angioödem, nässelutslag, trötthet.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

SE-751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. Hur Fasigyn ska förvaras


Förvaras vid högst 25 °C.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Alginsyra, majsstärkelse, mikrokristallin cellulosa, hypromellos, magnesiumstearat, natriumlaurylsulfat, propylenglykol, titandioxid (E171).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Utseende:

Vita, runda tabletter märkta med FAS 500.


Förpackningsstorlekar:

Blister om 4, 16 resp. 20 tabletter.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Pfizer AB

191 90 Sollentuna

Email: eumedinfo@pfizer.com


Denna bipacksedel ändrades senast

2013-11-25


4