iMeds.se

Gabapentin 1a Farma

Information för alternativet: Gabapentin 1a Farma 600 Mg Filmdragerad Tablett, Gabapentin 1a Farma 800 Mg Filmdragerad Tablett, visa andra alternativ

Bipacksedel: Information till användaren


Gabapentin 1A Farma 600 mg filmdragerad tablett

Gabapentin 1A Farma 800 mg filmdragerad tablett


gabapentin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Gabapentin 1A Farma är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Gabapentin 1A Farma

3. Hur du använder Gabapentin 1A Farma

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Gabapentin 1A Farma ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Gabapentin 1A Farma är och vad det används för


Gabapentin 1A Farma tillhör en grupp läkemedel som används för att behandla epilepsi och perifer neuropatisk smärta (långvarig smärta som orsakas av nervskador).


Den aktiva substansen i Gabapentin 1A Farma är gabapentin.


Gabapentin 1A Farma används för att behandla:


Olika former av epilepsi (anfall som i början är begränsade till vissa delar av hjärnan, med eller utan spridning till andra delar av hjärnan). Din doktor kan ordinera Gabapentin 1A Farma för att behandla din epilepsi, om ditt nuvarande epilepsimedel inte ger tillräcklig effekt. Du ska ta Gabapentin 1A Farma som tillägg till din nuvarande behandling, såvida inte din doktor har sagt något annat. Gabapentin 1A Farma kan också användas som enda läkemedel till vuxna och barn från 12 år.


Perifer neuropatisk smärta (långvarig smärta som orsakats av nervskador). Många olika sjukdomar kan orsaka perifer neuropatisk smärta (som främst drabbar benen och/eller armarna), bland annat diabetes eller bältros. Smärtan kan beskrivas som en varm, brännande, bultande, blixtrande, stickande, skarp, krampaktig, värkande, svidande, domning eller myrkrypningar.


Gabapentin som finns i Gabapentin 1A Farma kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek- eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.2. Vad du behöver veta innan du använder Gabapentin 1A Farma


Använd inte Gabapentin 1A Farma

om du är allergisk mot gabapentin, soja, jordnöt eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Gabapentin 1A Farma


Fall av missbruk och beroende har rapporterats för gabapentinefter marknadsföring. Tala med din läkare om du har en historia av missbruk eller beroende.


Ett litet antal personer som behandlas med läkemedel mot epilepsi som t.ex. gabapentin har haft tankar på att skada sig själva eller begå självmord. Om du någon gång får dessa tankar, kontakta omedelbart din läkare.


Viktig information om potentiellt allvarliga reaktioner

Några få av dem som tar Gabapentin 1A Farma får en allergisk reaktion eller en potentiellt allvarlig hudreaktion, vilka kan utvecklas till ett allvarligare tillstånd om de inte behandlas. Det är viktigt att du känner till dessa symtom så att du kan vara uppmärksam på dem medan du tar Gabapentin 1A Farma.


Läs beskrivningen av dessa symtom i avsnitt 4 i denna bipacksedel, under ”Kontakta läkare omedelbart om du får något av följande symtom efter att ha tagit detta läkemedel eftersom de kan vara allvarliga”.


Muskelsvaghet, ömhet eller smärta, speciellt om du samtidigt känner dig dålig eller har hög feber, kan bero på en onormal muskelnedbrytning som kan vara livshotande och leda till njurproblem. Du kan också få missfärgad urin, och förändrade blodprovsresultat (särskilt förhöjt blodkreatinfosfokinas). Kontakta din läkare omedelbart om du upplever något av dessa symtom.


Andra läkemedel och Gabapentin 1A Farma

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


Läkemedel som innehåller opioider såsom morfin

Om du tar några läkemedel som innehåller opioider (såsom morfin), tala om det för läkare eller apotekspersonal, eftersom opioider kan öka effekten av Gabapentin 1A Farma. Dessutom kan kombinationen av Gabapentin 1A Farma med opioider orsaka symtom som sömnighet och/eller minskning av andning.


Antacida (syraneutraliserande medel) mot matsmältningsbesvär

Om Gabapentin 1A Farma tas tillsammans med syraneutraliserande medel (s.k. antacida) som innehåller aluminium och magnesium, kan upptaget av Gabapentin 1A Farma från magsäcken minska. Gabapentin 1A Farma bör därför tas tidigast två timmar efter det att du tagit antacida.


Gabapentin 1A Farma

- förväntas inte påverka eller påverkas av andra epilepsiläkemedel eller p-piller.

- kan störa vissa laboratorietester; om du behöver lämna urinprov ska du tala om för läkaren eller sjukhuspersonalen vad du tar.


Gabapentin 1A Farma med mat

Gabapentin 1A Farma kan tas med eller utan mat.


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Gabapentin 1A Farma ska inte tas under graviditet, såvida inte din läkare sagt något annat. Ett effektivt preventivmedel måste användas av kvinnor som kan få barn.


Det har inte gjorts några studier som specifikt har undersökt användning av gabapentin hos gravida kvinnor, men andra läkemedel som används för att behandla epilepsi har rapporterats öka risken för skada för det växande fostret, särskilt om mer än ett epilepsiläkemedel tas samtidigt. Därför ska du om möjligt försöka ta endast ett epilepsiläkemedel under graviditeten och endast enligt läkares anvisningar.


Kontakta läkare omedelbart om du blir gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att bli gravid medan du tar Gabapentin 1A Farma. Sluta inte abrupt att ta detta läkemedel. Detta kan leda till genombrottskrampanfall och innebära allvarliga konsekvenser för dig och ditt barn.


Amning

Gabapentin, den aktiva substansen i Gabapentin 1A Farma, utsöndras i bröstmjölk. Eftersom effekten av gabapentin på spädbarn inte är känd rekommenderas inte amning under behandling med Gabapentin 1A Farma.


Fertilitet

Ingen effekt på fertiliteten har setts i djurstudier.


Körförmåga och användning av maskiner

Gabapentin 1A Farma kan orsaka yrsel, dåsighet och trötthet. Du bör inte köra, använda komplicerade maskiner eller delta i andra aktiviteter som kan vara farliga förrän du vet hur läkemedlet påverkar din förmåga att utföra dessa aktiviteter.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Gabapentin 1A Farma innehåller sojalecitin

Om du är allergisk mot jordnötter eller soja ska du inte använda detta läkemedel.


3. Hur du använder Gabapentin 1A Farma

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Din läkare avgör vilken dos som är lämplig för dig.


Epilepsi, rekommenderad dos är:


Vuxna och ungdomar:

Ta det antal tabletter som din läkare har ordinerat. Din läkare kan öka dosen stegvis. Startdosenär i allmänhet mellan 300 mg och 900 mg per dag. Därefterkan dosen ökas enligt läkarens anvisningarupp till maximalt3 600 mg per dag, och läkaren kommer att instruera dig att ta tre separata doser, dvs. på morgonen, på eftermiddagen och på kvällen.


Barn från 6 års ålder:

Läkaren avgör vilken dos som ska ges till ditt barn och den beräknas utifrån barnets vikt.

Behandlingen börjar med en låg startdossom gradvisökas under en period på ca tredagar.

Den vanliga dosen för att kontrollera epilepsi är 25‑35 mg per kg kroppsvikt per dag. Den ges vanligen som tre separata doser genom att tabletterna tas varje dag, oftast på morgonen, på eftermiddagen och på kvällen.


Gabapentin 1A Farma rekommenderas inte till barn under 6 års ålder.


Vid perifer neuropatisk smärta är den rekommenderade dosen:


Vuxna:

Ta det antal tabletter som din läkare har ordinerat. Din läkare kan öka dosen stegvis.Startdosen är i allmänhet mellan 300 mg och 900 mg per dag. Därefter kan dosen ökas enligt läkarens anvisningar upp till maximalt 3 600 mg per dag, och läkaren kommer att instruera dig att ta tre separata doser, dvs. en på morgonen, en på eftermiddagen och en på kvällen.


Om du har njurproblem eller får hemodialys

Läkaren kan ordinera ett annat doseringsschema och/eller en annan dos om du har problem med njurarna eller får hemodialys.


Om du är äldre (över 65 år)ska du ta Gabapentin 1A Farma i normal dos, såvida du inte har problem med njurarna. Din läkare kan ordinera ett annat dosschema och/eller en annan dos om du har problem med njurarna.


Om du har intrycket att effekten av Gabapentin 1A Farma är för stark eller för svag ska du tala med läkare eller apotekspersonal så snart som möjligt.


Hur du tar Gabapentin 1A Farma

Gabapentin 1A Farma är avsett att intas via munnen. Svälj alltid tabletterna med rikligt med vatten.


Fortsätt ta Gabapentin 1A Farma tills din läkare säger att du ska sluta.


Om du har använt för stor mängd av Gabapentin 1A Farma

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Eftersom Gabapentin 1A Farma-tabletter kan göra dig dåsig, rekommenderas det att du ber någon annan köra dig till läkaren eller sjukhuset eller att du ringer efter ambulans. Symtom på en överdos är yrsel, dubbelseende, sluddrande tal, medvetslöshet och lindrig diarré.


Om du har glömt att använda Gabapentin 1A Farma

Om du har glömt att ta en dos, ta den så fort du kommer ihåg, såvida det inte är dags för nästa dos. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du slutar att använda Gabapentin 1A Farma

Sluta inte att ta Gabapentin 1A Farma, såvida inte din läkare säger till dig att göra det. Om behandlingen avslutas, ska detta göras stegvis under minst 1 vecka. Om du slutar att ta Gabapentin 1A Farma plötsligt eller innan din läkare har sagt till dig att göra det, finns en ökad risk för krampanfall.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Kontakta läkare omedelbartom du får något av följande symtom efter att ha tagit detta läkemedel eftersom de kan vara allvarliga:

Kontakta läkare omedelbart om du får något av följande symtom:

  • hudutslag

  • nässelutslag

  • feber

  • svullna körtlar som inte går över

  • svullnad av läppar och tunga

  • gulfärgning av huden eller ögonvitorna

  • ovanligt mycket blåmärken eller blödningar

  • svår trötthet eller svaghet

  • oväntad muskelsmärta

  • täta infektioner


Dessa symtom kan vara de första tecknen på en allvarlig reaktion. En läkare bör undersöka dig för att avgöra om du ska fortsätta ta Gabapentin 1A Farma.


Om du står på hemodialys ska du berätta för läkaren om du får muskelsmärta och/eller muskelsvaghet.


Andra biverkningar är bland annat:


Mycket vanliga

(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):Vanliga

(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Olycksfall, frakturer, skrubbsår


I kliniska studier på barn har dessutom aggressivt beteende och ryckiga rörelser rapporterats som vanliga biverkningar.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):


Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

Låg natriumhalt i blodet (hyponatremi)


Efter marknadsföring av Gabapentin 1A Farma har följande biverkningar rapporterats:


Andra möjliga biverkningar

Imycket sällsynta fall kan sojalecitin orsaka allergiska reaktioner.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala.

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Gabapentin 1A Farma ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan efter Utg.dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är gabapentin. En filmdragerad tablett innehåller 600 mg eller 800 mg gabapentin.


Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: makrogol 4000, pregelatiniserad stärkelse, kollodial vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat.

Filmdragering:polyvinylalkohol, titandioxid (E171), talk, sojalecitin, xantangummi.Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Filmdragerad tablett.


Gabapentin 1A Farma 600 mg: Vita, kapselformade, filmdragerade tabletter med tryck (600) på ena sidan.


Gabapentin 1A Farma 800 mg: Vita, kapselformade, filmdragerade tabletter.


PVC/aluminium blister med 20 (provförpackningen), 50, 60, 90, 100, 200 och 2x100 filmdragerade tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

Innehavare av godkännande för försäljning:

1A Farma A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark.


Tillverkare:

Zambon S.p.A., Via Della Chimica 9, 36100 Vicenza, Italien

eller

Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland

eller

Salutas Pharma GmbH, Dieselstrasse 5, 70839 Gerlingen, Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-05-10