iMeds.se

Gabapentin Accord

Läkemedelsverket 2013-02-25


BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN


Gabapentin Accord 600 mg filmdragerade tabletter

Gabapentin Accord 800 mg filmdragerade tabletter

Gabapentin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


I denna bipacksedel finner du information om följande:


1. Vad Gabapentin Accord är och vad de används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Gabapentin Accord

3. Hur du tar Gabapentin Accord

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Gabapentin Accordska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Gabapentin Accordär och vad det används för


Gabapentin Accordingår i en läkemedelsgrupp som används för att behandla epilepsi och perifer neuropatisk smärta (långvarig smärta som orsakas av nervskada).


Den aktiva substansen i Gabapentin Accordär gabapentin.


Gabapentin Accordanvänds för att behandla:


Gabapentin som finns i Gabapentin Accord kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Gabapentin Accord


Ta inte Gabapentin Accord


Om du är allergisk (överkänslig) mot gabapentin eller mot något av övriga innehållsämnen i Gabapentin Accord.


Varningar och försiktighet


Om du får symtom såsom ihållande buksmärta, illamående och kräkningar, kontakta omedelbart din läkare, eftersom detta kan vara symtom på akut pankreatit (inflammation i bukspottkörteln).


Ett litet antal personer som behandlas med läkemedel mot epilepsi såsom t ex gabapentin har också haft tankar på att skada sig själva eller begå självmord. Om du någon gång får dessa tankar,kontakta omedelbart din läkare.


Viktig information om potentiellt allvarliga reaktioner

Ett fåtal patienter som tar Gabapentin Accord får en allvarlig reaktion eller en potentiellt allvarlig hudreaktion, vilka kan utvecklas till mer allvarliga problem om de inte behandlas. Det är viktigt att du känner till de symtom du ska vara uppmärksam på när du tar Gabapentin Accord.


Läs beskrivningen av dessa symtom i avsnitt 4 i denna bipacksedelunder ”Kontakta din läkare omedelbart om du får något av följande symtom efter att du tagit läkmedlet. De kan vara allvarliga”.

Andra läkemedel och Gabapentin Accord

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


Läkemedel som innehåller morfin

Om du tar några läkemedel som innehåller morfin, tala om det för läkare eller apotekspersonal, eftersom morfin kan öka effekten av Gabapentin Accord.


Syrabindande medel (s.k. antacida) för matsmältningsproblem

Om Gabapentin Accord tas tillsammans med syrabindande medel (s.k. antacida) som innehåller aluminium och magnesium, kan upptaget av Gabapentin Accord från magen minska. Gabapentin Accord bör därför tas tidigast två timmar efter att du tagit antacida.


Gabapentin Accord:


Gabapentin Accordmed mat och dryck

Gabapentin Accordkan tas med eller utan mat.


Graviditet och amning

Gabapentin Accord ska inte tas under graviditet, om din läkare inte sagt något annat annat. Kvinnor i fertil ålder ska använda effektiv preventivmetod.


Inga studier har genomförts för att särskilt undersöka användningen av gabapentin hos gravida kvinnor, men vid användning av andra epilepsimediciner har ökad risk för fosterskada rapporterats, särskilt när mer än en sådan medicin tagits samtidigt. Därför ska du när det är möjligt endast ta en epilepsimedicin under graviditet och endast i samråd med läkare.


Kontakta din läkare omedelbartom du blir gravid, om du tror att du är gravid eller om du planerar att bli gravid medan du tar Gabapentin Accord. Sluta inte plötsligt att ta detta läkemedel. Det kan leda till genombrottskramper och innebära allvarliga konsekvenser för dig och ditt barn.


Gabapentin, den aktiva substansen i Gabapentin Accord, utsöndras i bröstmjölk. Eftersom effekten på barnet är okänd, bör du inte amma när du behandlas med Gabapentin Accord.


Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Gabapentin Accordkan orsaka yrsel, dåsighet och trötthet. Du ska inte köra bil, använda avancerade maskiner eller delta i andra eventuellt riskfyllda aktiviteter förrän du vet om detta läkemedel påverkar din förmåga att utföra dessa aktiviteter.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Gabapentin Accord


Ta alltid Gabapentin Accord enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Din läkare avgör vilken dos som är lämplig för dig.


Om du upplever att effekten av Gabapentin Accord är för stark eller för svag, vänd dig till din läkare eller apotekspersonal så snart som möjligt.


Om du är äldre (över 65 år) ska du ta normal dos av Gabapentin Accord, såvida du inte har problem med njurarna. Din läkare kan ordinera ett annat dosschema och/eller en annan dos om du har problem med njurarna.


Fortsätt att ta Gabapentin Accordtills din läkare säger till dig att sluta.


Hur Gabapentin Accord tas


Gabapentin Accordska tas genom munnen. Svälj alltid tabletterna hela tillsammans med rikligt med vatten.


Epilepsi, vanlig dos är:


Vuxna och ungdomar:

Ta det antal tabletter som din läkare har ordinerat. Din läkare kan öka dosen stegvis.

Startdosenär normalt mellan 300 mg och 900 mg dagligen. Därefter kan dosen ökas upp till högst 3 600 mg dagligen enligt din läkares anvisning, uppdelat på 3 separata dostillfällen, dvs. en gång på morgonen, en gång på eftermiddagen och en gång på kvällen.


Barn från 6 år:

Läkaren avgör vilken dos som ska ges till ditt barn, eftersom den beräknas med hänsyn till barnets vikt.

Behandlingen börjar med en låg startdos, som sedan ökas gradvis under cirka 3 dagar.

Vanlig dos vid epilepsibehandling är 25-35 mg/kg/dag.

Tabletterna tas vanligen vid 3 separata dostillfällen varje dag, en gång på morgonen, en gång på eftermiddagen och en gång på kvällen.


Gabapentin Accordrekommenderas inte till barn under 6 år.


Perifer neuropatisk smärta, den vanliga dosen är:


Vuxna:

Ta det antal tabletter som din läkare har ordinerat. Din läkare kan öka dosen stegvis.

Startdosenär normalt mellan 300 mg och 900 mg dagligen.

Därefter kan dosen ökas upp till högst 3600 mg dagligen enligt läkarens anvisningar, uppdelat på 3 separata dostillfällen, dvs. en gång på morgonen, en gång på eftermiddagen och en gång på kvällen.


Om du har problem med njurarna eller genomgår hemodialys

Din läkare kan ordinera ett annat dosschema och/eller en annan dos om du har problem med njurarna eller genomgår hemodialys.


Om du använt för stor mängd av Gabapentin Accord

Högre dos än den rekommenderade kan leda till ökade biverkningar, bland annat medvetslöshet, yrsel, dubbelsyn, sluddrigt tal, sömnighet och diarré. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Ta med dig de tabletter du eventuellt har kvar, förpackningen och etiketten så att personalen lätt kan se vilket läkemedel du har tagit.


Om du har glömt att ta Gabapentin Accord

Om du har glömt att ta en dos, ta den så fort du kommer ihåg, såvida det inte är dags för nästa dos. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du slutar att ta Gabapentin Accord

Sluta inte att ta Gabapentin Accordom inte din läkare säger till dig att göra det. Om du avslutar din behandling ska det ske stegvis under minst en vecka.

Om du slutar att ta Gabapentin Accordplötsligt eller innan din läkare har sagt till dig att göra det, finns en ökad risk för kramper.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan Gabapentin Accordorsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Kontakta din läkare OMEDELBARTom du får något av följande symtom efter att du tagit läkemedlet. De kan vara allvarliga:


Gabapentin Accord kan orsaka en allvarlig eller livshotande allergisk reaktion som kan påverka din hud eller andra delar av din kropp som din lever eller blodceller. När du får en sådan reaktion kan du antingen få utslag eller inte. Du kan behöva läggas in på sjukhus eller sluta ta Gabapentin Accord. Kontakta din läkare direkt om du har något av följande symtom:Dessa symtom kan vara de första tecknen på en allvarlig reaktion. En läkare ska undersöka dig för att besluta om du ska fortsätta ta Gabapentin Accord.Om du går på hemodialys, tala om för din läkare om du får muskelsmärta och/eller muskelsvaghet.


Andra biverkningar som kan förekomma är:


Mycket vanliga biverkningar (som kan uppträda hos fler än 1 av 10 användare):


Vanliga biverkningar (som kan uppträda hos fler än 1 av 100 användare):

Gaser

Därutöver rapporterades aggressivt beteende och ryckiga rörelser i kliniska studier på barn.


Mindre vanliga biverkningar (som kan uppträda hos fler än 1 av 1000 användare):Efter att läkemedlet godkänts för försäljning har följande biverkningar rapporterats:Om du får några biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkingar som inte nämns i denna information.


5. Hur Gabapentin Accordska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30C.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter "Utg.dat". Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Den aktiva substansen är gabapentin. Varje filmdragerad tablett innehåller antingen 600 mg eller 800 mg gabapentin.


Övriga innehållsämnen är:


Tablettkärna:

Majsstärkelse, kopovidon, poloxamer 407, hydroxipropylcellulosa (E463), magnesiumstearat (E572)


Dragering:

Hydroxipropylcellulosa (E463), talk


Bläckinnehåll

Propylenglykol, shellac, svart järnoxid (E172), ammoniumhydroxid


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

600 mg: Tabletterna finns som ca 17,25 mm x 10,15 mm vita till benvita, ovala, filmdragerade tabletter, märkta med G1 på ena sidan i svart bläck och omärkta på andra.


800 mg: Tabletterna finns som ca 19,5 mm x 10 mm vita till benvita, kapselformade, filmdragerade tabletter, märkta med G2 på ena sidan i svart bläck och omärkta på andra.


Gabapentin Accord filmdragerade tabletterförpackas i blisterförpackningar av PVC/PVdC-aluminum med 20, 30, 50, 60, 90, 100, 200 och 500 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Accord Healthcare AB

Erik Dahlbergsgatan 14

411 26 Göteborg

Sverige


Tillverkare

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road

North Harrow, Middlesex HA1 4HF,

Storbritannien


Denna bipacksedel ändradessenast

2013-02-25