iMeds.se

Gabapentin Actavis

Information för alternativet: Gabapentin Actavis 400 Mg Kapsel, Hård, Gabapentin Actavis 100 Mg Kapsel, Hård, Gabapentin Actavis 300 Mg Kapsel, Hård, visa andra alternativ

Bipacksedel: Information till användaren


Gabapentin Actavis 100 mg, 300 mg och 400 mg hårda kapslar


gabapentin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Gabapentin Actavis är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Gabapentin Actavis

3. Hur du använder Gabapentin Actavis

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Gabapentin Actavis ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Gabapentin Actavis är och vad det används för


Gabapentin Actavis tillhör en grupp läkemedel som används för att behandla epilepsi och perifer neuropatisk smärta (långvarig smärta som orsakats av nervskada).


Den aktiva substansen i Gabapentin Actavis är gabapentin.


Gabapentin Actavis används för att behandla:


Epilepsi:

Olika former av epilepsi (anfall som inledningsvis är begränsade till vissa delar av hjärnan, oavsett om de sprider sig till andra delar av hjärnan eller inte). Din läkare kommer att förskriva Gabapentin Actavis till dig för att hjälpa dig att behandla din epilepsi om din nuvarande behandling inte har tillräcklig effekt. Du ska ta Gabapentin Actavis som tillägg till din nuvarande behandling om du inte har fått andra instruktioner. Gabapentin Actavis kan också användas enda läkemedel för att behandla vuxna och barn som är äldre än 12 år.


Perifer neuropatisk smärta:

Långvarig smärta som orsakas av nervskada. En rad olika sjukdomar kan orsaka perifer neuropatisk smärta (främst i armar och/eller ben), som diabetes eller bältros. Smärtförnimmelserna kan beskrivas som brännande, svidande, bultande, skjutande, huggande, skarpa, krampartade, molande, krypande, stickande, domningar osv.


Gabapentin som finns i Gabapentin Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Gabapentin Actavis


Ta inte Gabapentin Actavis:

om du är allergisk mot gabapentin eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Gabapentin Actavis


Fall av missbruk och beroende har rapporterats för gabapentin efter marknadsintroduktionen. Tala med läkaren om du tidigare har haft problem med missbruk eller beroende.


Ett litet antal personer som behandlas med epilepsiläkemedel som gabapentin har haft tankar på att skada sig själva eller begå självmord. Om du vid något tillfälle får dessa tankar, kontakta omedelbart din läkare.


Viktig information om potentiellt allvarliga reaktioner
Ett fåtal patienter som tar Gabapentin Actavis får en allergisk reaktion eller potentiellt allvarlig hudreaktion, vilken kan utvecklas till mer allvarliga problem om de inte behandlas. Du behöver känna till symtomen du behöver vara uppmärksam på när du tar Gabapentin Actavis.


Läs beskrivningen av dessa symtom i avsnitt 4 i denna bipacksedelunder ”Kontakta din läkare omedelbart om du får något av följande symtom efter att du tagit detta läkemedel eftersom de kan vara allvarliga”.


Muskelsvaghet, ömhet eller smärta, speciellt om du samtidigt känner dig dålig eller har hög feber, kan bero på en onormal muskelnedbrytning som kan vara livshotande och leda till njurproblem. Du kan också få missfärgad urin och förändrade blodprovsresultat (särskilt förhöjt blodkreatinfosfokinas). Kontakta din läkare omedelbart om du upplever något av dessa symtom.


Andra läkemedel och Gabapentin Actavis


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Läkemedel som innehåller opioider såsom morfin

Om du tar något läkemedel som innehåller opioider (såsom morfin), ska du berätta det för läkaren eller apotekspersonal eftersom opioider kan förstärka effekten av Gabapentin Actavis. Dessutom kan en kombination av Gabapentin Actavis och opioider orsaka symtom som sömnighet och/eller andningssvårigheter.


Antacida för magproblem

Om Gabapentin Actavis tas tillsammans med syrabindande medel mot sur mage och halsbränna (s.k. antacida) som innehåller aluminium och magnesium, kan absorptionen av Gabapentin Actavis från magen minska. Ta därför Gabapentin Actavis tidigast 2 timmar efter antacida.


Gabapentin Actavis förväntas inte påverka eller påverkas av andra epilepsiläkemedel eller med p‑piller.


Gabapentin Actavis kan påverka vissa laboratorieundersökningar. Om du behöver lämna urinprov, ska du berätta för läkaren eller sjukhuset att du tar Gabapentin Actavis.


Gabapentin Actavis med mat


Gabapentin Actavis kan tas med eller utan mat.


Graviditet, amning och fertilitet


Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet


Gabapentin Actavis ska inte tas under graviditet om inte läkaren har sagt åt dig att göra det. Fertila kvinnor ska använda effektiva preventivmetoder.


Det har inte gjorts några studier som har specifikt undersökt gabapentin hos gravida kvinnor men det har rapporterats att andra epilepsiläkemedel har medfört en ökad risk för fosterskada, särskilt när flera sådana läkemedel används samtidigt. I den mån det är möjligt, ska du därför försöka att ta endast ett epilepsiläkemedel under graviditet, och endast i samråd med läkare..


Sluta inte att använda det här läkemedlet plötsligt eftersom det kan leda till genombrottsanfall, som kan ha allvarliga följder för dig och ditt barn.


Kontakta din läkare omedelbart om du blir gravid, om du tror att du är gravid eller om du planerar graviditet medan du tar Gabapentin Actavis. Sluta inte abrupt att ta detta läkemedel. Detta kan leda till en genombrottskramp och innebära allvarliga konsekvenser för dig och ditt barn.


Amning


Gabapentin, som är det aktiva innehållsämnet i Gabapentin Actavis, passerar över i bröstmjölk. Eftersom effekten på barnet är okänd, bör du inte amma när du behandlas med Gabapentin Actavis.


Fertilitet


Ingen effekt på fertiliteten har observerats i djurstudier.


Körförmåga och användning av maskiner


Gabapentin kan orsaka yrsel, dåsighet och trötthet. Du ska inte framföra fordon, använda komplicerade maskiner eller delta i andra eventuellt farliga aktiviteter förrän du vet om det här läkemedlet påverkar din förmåga att utföra sådana aktiviteter.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Gabapentin Actavis innehåller laktos


Kapslarna innehåller laktos (en typ av socker). Om din läkare har upplyst dig om att du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du använder Gabapentin Actavis


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Läkaren bestämmer vilken dos som är lämplig för dig.


Epilepsi, rekommenderad dos är:

Vuxna och ungdomar

Ta det antal kapslar som läkaren har sagt åt dig. Läkaren trappar vanligen upp dosen gradvis. Startdosen brukar vara mellan 300 mg och 900 mg per dag. Därefter kan dosen höjas stegvis upp till högst 3 600 mg dagligen. Läkaren kommer att instruera dig att ta dagsdosen fördelad på 3 separata doser, dvs. en på morgonen, en på eftermiddagen och en på kvällen.


Barn från 6 års ålder

Läkaren bestämmer vilken dos ditt barn ska få eftersom den beräknas med utgångspunkt från barnets vikt. Behandlingen inleds med en låg startdos som gradvis höjs över en period om ca 3 dagar. Vanlig dos för att kontrollera epilepsi är 25–35 mg/kg/dag. Dagsdosen fördelas vanligen på 3 separata doser, normalt en på morgonen, en på eftermiddagen och en på kvällen.


Användning för barn under 6 år

Gabapentin Actavis rekommenderas inte för barn under 6 år.


Perifer neuropatisk smärta, rekommenderad dos är:

Vuxna:

Ta det antal kapslar som läkaren har sagt åt dig. Läkaren trappar vanligen upp dosen gradvis. Startdosen brukar vara mellan 300 mg och 900 mg per dag. Därefter kan dosen höjas stegvis upp till högst 3 600 mg dagligen. Läkaren kommer att instruera dig att ta dagsdosen fördelad på 3 separata doser, dvs. en på morgonen, en på eftermiddagen och en på kvällen.


Om du har njurproblem eller går på hemodialys

Din läkare kan ordinera ett annat dosschema och/eller dos om du har problem med njurarna eller går på hemodialys.


Om du är äldre (över 65 år), ska du ta normal dos av Gabapentin Actavis såvida du inte har problem med njurarna. Din läkare kan ordinera ett annat dosschema och/eller dos om du har problem med njurarna.


Om du tycker att dosen är för stark eller för svag, tala med din läkare eller apotekspersonal så snart som möjligt.


Administreringssätt

Gabapentin Actavis ska sväljas. Svälj alltid kapslarna hela med riktligt med vatten. Tugga inte kapslarna.


Fortsätt att ta Gabapentin Actavis till din läkare säger till dig att sluta.


Om du har tagit för stor mängd av Gabapentin Actavis


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning, eller ta dig omedelbart till närmaste sjukhus. Eftersom Gabapentin Actavis kan göra dig dåsig rekommenderas du att låta någon annan köra dig till läkaren eller sjukhuset, eller att ringa efter en ambulans. Symtom på överdos är yrsel, dubbelseende, sluddrigt tal, medvetslöshet, dåsighet och mild diarré.


Ta med dig eventuella kvarvarande kapslar, förpackningen och bipacksedeln så att sjukhuset lätt kan se vilket läkemedel du har tagit.


Om du har glömt att ta Gabapentin Actavis


Om du glömmer att ta en dos, ska du ta den så fort du kommer ihåg den, om det inte är dags att ta nästa dos. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du slutar att ta Gabapentin Actavis


Sluta inte att ta Gabapentin Actavis om inte läkaren säger åt dig att göra det. Om behandlingen ska avbrytas, ska dosen trappas ned över minst 1 vecka. Om du plötsligt slutar att ta Gabapentin Actavis eller innan din läkare säger åt dig att göra det, ökar risken för anfall.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan Gabapentin Actavis orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Kontakta din läkare omedelbart om du får något av följande symtom efter att du tagit detta läkemedel eftersom de kan vara allvarliga:


Kontakta din läkare direkt om du har något av följande symtom:


Dessa symtom kan vara de första signalerna på en allvarlig reaktion. En läkare ska undersöka dig för att besluta om du ska fortsätta ta Gabapentin Actavis.


Om du går på hemodialys och utvecklar muskelvärk eller muskelsvaghet, ska du omedelbart berätta det för din läkare.


Andra biverkningar inkluderar:


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Utöver ovanstående biverkningar rapporterades aggressivt beteende och ryckiga rörelser som vanliga biverkningar i kliniska studier på barn.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):


Andra biverkningar som har observerats efter godkännandet för försäljning och för vilka frekvensen inte kan beräknas från tillgängliga data:

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Läkemedelsverket, Box 26, SE-751 03 Uppsala. Webbplats: www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


5. Hur Gabapentin Actavis ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 25°C.

Förvara kapslarna i originalförpackningen. Förvara burken väl tillsluten. Fuktkänsligt.

Gabapentin Actavis kapslar ska användas inom 12 veckor från det att förpackningen öppnas.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen/etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationGabapentin Actavis 100 mg hårda kapslar:
Kapselns innehåll: vattenfri laktos, majsstärkelse, talk
Kapselskal: titandioxid (E171), gelatin

Gabapentin Actavis 300 mg hårda kapslar:
Kapselns innehåll: vattenfri laktos, majsstärkelse, talk
Kapselskal: titandioxid (E171), gul järnoxid (E172), gelatin

Gabapentin Actavis 400 mg hårda kapslar:
Kapselns innehåll: vattenfri laktos, majsstärkelse, talk
Kapselskal: titandioxid (E171), gul järnoxid (E172), röd järnoxid (E172), gelatin


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Gabapentin Actavis hårda kapslar 100 mg är vita, ogenomskinliga, tvådelade kapslar som innehåller vitt pulver.

Gabapentin Actavis hårda kapslar 300 mg är gula, ogenomskinliga, tvådelade kapslar som innehåller vitt pulver.

Gabapentin Actavis hårda kapslar 400 mg är orange, ogenomskinliga, tvådelade kapslar som innehåller vitt pulver.


Gabapentin Actavis hårda kapslar 100 mg, 300 mg eller 400 mg är förpackade i:

Plastburkar: 50, 100 eller 250 kapslar.

Blisterförpackningar: 10, 20, 30, 50, 90, 100, 200 (2x100), 250 kapslar.

Sjukhusförpackningar: 500 (5x100), 1000 (10x100) kapslar.

Dosförpackningar: 20x1, 60x1, 100x1 kapslar.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning

Actavis Nordic A/S

Ørnegårdsvej 16

DK-2820 Gentofte

Danmark


Tillverkare

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

IS-220 Hafnarfjordur

Island


Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH

Göllstraße 1

84529 Tittmoning

Tyskland


Denna bipacksedel godkändes senast


2016-09-13