iMeds.se

Gabapentin Amneal

Bipacksedel: Information till användaren


Gabapentin Amneal 100 mg hårda kapslar

Gabapentin Amneal 300 mg hårda kapslar

Gabapentin Amneal 400 mg hårda kapslar


Gabapentin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Gabapentin Amneal är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Gabapentin Amneal

Hur du tar Gabapentin Amneal

Eventuella biverkningar

Hur Gabapentin Amneal ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Vad Gabapentin Amneal är och vad det används för


Gabapentin Amneal tillhör en grupp läkemedel som används vid behandling av epilepsi och perifer neuropatisk smärta (långvarig smärta som orsakats av nervskada).


Den aktiva substansen i Gabapentin Amneal är gabapentin.


Gabapentin Amneal används för att behandla:


Olika former av epilepsi (anfall som i början är begränsade till vissa delar av hjärnan, med eller utan spridning till andra delar av hjärnan). Din doktor kan ordinera Gabapentin Amneal för att behandla din epilepsi om ditt nuvarande epilepsimedel inte ger tillräcklig effekt. Du ska ta Gabapentin Amneal som tillägg till din nuvarande behandling, såvida inte din doktor har sagt något annat. Gabapentin Amneal kan också användas som enda läkemedel till vuxna och ungdomar från 12 år.


Perifer neuropatisk smärta (långvarig smärta som orsakats av nervskada). Ett flertal olika sjukdomar kan orsaka perifer neuropatisk smärta (främst i benen och/eller armarna), såsom diabetes eller bältros. Smärtan kan beskrivas som en varm, brännande, bultande, blixtrande, stickande, skarp, krampaktig, värkande, svidande, förlamande känsla eller som myrkrypningar.


Gabapentin som finns i Gabapentin Amneal kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


Vad du behöver veta innan du tar Gabapentin Amneal


Ta inte Gabapentin Amneal:

om du är allergisk mot gabapentin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Gabapentin Amneal:


Fall av missbruk och beroende har rapporterats för gabapentin efter marknadsintroduktionen. Tala med läkaren om du tidigare har haft problem med missbruk eller beroende.


Ett litet antal personer som behandlas med läkemedel mot epilepsi som t.ex. gabapentin har också haft tankar på att skada sig själva eller begå självmord. Om du någon gång får dessa tankar, kontakta omedelbart dinläkare.


Viktig information om potentiellt allvarliga reaktioner

Ett fåtal patienter som tar Gabapentin Amneal får en allergisk reaktion eller potentiellt allvarlig hudreaktion, vilken kan utvecklas till mer allvarliga problem om de inte behandlas. Du behöver känna till symtomen du behöver vara uppmärksam på när du tar Gabapentin Amneal.


Läs beskrivningen av dessa symtom i avsnitt 4under ”Kontakta din läkare omedelbart om du får något av följande symtom efter att du tagit detta läkemedel eftersom de kan vara allvarliga.”


Muskelsvaghet, ömhet eller smärta, speciellt om du samtidigt känner dig dålig eller har hög feber, kan bero på en onormal muskelnedbrytning som kan vara livshotande och leda till njurproblem. Du kan också få missfärgad urin och förändrade blodprovsresultat (särskilt förhöjt blodkreatinfosfokinas). Kontakta din läkare omedelbart om du upplever något av dessa symtom.


Andra läkemedel och Gabapentin Amneal

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Läkemedel som innehåller opioider såsom morfin

Om du tar några läkemedel som innehåller opioider (såsom morfin), tala om det för läkare eller apotekspersonal, eftersom opioider kan öka effekten av Gabapentin Amneal. Dessutom kan en kombination av Gabapentin Amneal och opioider orsaka symtom som sömnighet och/eller andningssvårigheter.


Antacida för magproblem

Om Gabapentin Amneal tas tillsammans med syrabindande medel (s.k. antacida) som innehåller aluminium och magnesium, kan upptaget av Gabapentin Amneal från magen minska. Gabapentin Amneal bör därför tas tidigast två timmar efter att du tagit antacida.


Gabapentin Amneal:

förväntas inte påverka eller påverkas av andra epilepsiläkemedel eller p-piller.

kan störa vissa laboratorietester. Om du behöver lämna urinprov, tala om för din läkare eller sjukhuspersonalen vad du tar.


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet:

Gabapentin Amneal ska inte tas under graviditet, såvida inte din läkare sagt något annat. Ett effektivt preventivmedel måste användas av kvinnor i fertil ålder.


Inga studier har genomförts för att speciellt undersöka användningen av gabapentin hos gravida kvinnor, men vid användning av andra epilepsimediciner har ökad risk för fosterskada rapporterats, särskilt när mer än en sådan medicin tagits samtidigt. Så långt det är möjligt, ska du försöka att inte ta mer än en epilepsimedicin under graviditet, och endast i samråd med läkare.


Kontakta din läkare omedelbart om du blir gravid, om du tror att du är gravid eller om du planerar graviditet medan du tar Gabapentin Amneal. Sluta inte abrupt att ta detta läkemedel. Detta kan leda till en genombrottskramp och innebära allvarliga konsekvenser för dig och ditt barn.


Amning:

Gabapentin, den aktiva substansen i Gabapentin Amneal, passerar över i bröstmjölk. Eftersom effekten på barnet är okänd, bör du inte amma när du behandlas med Gabapentin Amneal.


Fertilitet:

Ingen effekt på fertiliteten har observerats i djurstudier.


Körförmåga och användning av maskiner

Gabapentin Amneal kan orsaka yrsel, dåsighet och trötthet. Du ska inte köra bil, använda avancerade maskiner eller delta i andra eventuellt riskfyllda aktiviteter förrän du vet om detta läkemedel påverkar din förmåga att utföra dessa aktiviteter.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Läs all information i denna bipacksedel för vägledning. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Hur du tar Gabapentin Amneal


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Din läkare avgör vilken dos som är lämplig för dig.

Epilepsi, rekommenderad dos är:


Vuxna och ungdomar:

Ta det antal kapslar som din läkare har ordinerat. Din läkare kan öka dosen stegvis. Vanlig startdos är mellan 300 mg och 900 mg dagligen. Sedan kan dosen enligt din läkares anvisning ökas upp till högst 3 600 mg dagligen, uppdelat på 3 separata tillfällen, dvs. en gång på morgonen, en gång på eftermiddagen och en gång på kvällen.


Barn från 6 år:

Läkaren avgör vilken dos som ska ges till ditt barn, eftersom den beräknas med hänsyn till barnets vikt. Behandlingen börjar med en låg startdos, som sedan ökas gradvis under cirka 3 dagar. Vanlig dos vid epilepsibehandling är 25–35 mg per kg per dag. Kapslarna eller tabletterna tas vanligen fördelade på 3 separata dostillfällen varje dag, en gång på morgonen, en gång på eftermiddagen och en gång på kvällen.


Gabapentin Amneal rekommenderas inte för barn under 6 års ålder.


Perifer neuropatisk smärta, rekommenderad dos är:


Vuxna:

Ta det antal kapslar som din läkare har ordinerat. Din läkare kan öka dosen stegvis. Vanlig startdos är mellan 300 mg och 900 mg dagligen. Sedan kan dosen enligt din läkares anvisning ökas upp till högst 3 600 mg dagligen, uppdelat på 3 separata tillfällen, dvs. en gång på morgonen, en gång på eftermiddagen och en gång på kvällen.


Om du är äldre (över 65 år),ska du ta normal dos av Gabapentin Amneal, såvida du inte har problem med njurarna. Din läkare kan ordinera ett annat dosschema och/eller dos om du har problem med njurarna.


Om du har njurproblem eller går på hemodialys

Din läkare kan ordinera ett annat dosschema och/eller dos om du har problem med njurarna eller går på hemodialys.


Om du tycker att dosen är för stark eller för svag, tala med din läkare eller apotekspersonal så snart som möjligt.


Hur Gabapentin Amneal intas

Gabapentin Amneal ska sväljas. Svälj alltid kapslarna tillsammans med rikligt med vatten. Gabapentin Amneal kan tas med eller utan mat.

Fortsätt att ta Gabapentin Amneal tills din läkare säger till dig att sluta.


Om du har tagit för stor mängd av Gabapentin Amneal

Högre dos än den rekommenderade kan leda till ökade biverkningar inkluderande medvetslöshet, yrsel, dubbelsyn, sluddrigt tal, sömnighet och diarré. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med dig de kapslar som du inte har tagit, tillsammans med förpackningen, så att personalen lätt ska kunna se vilket läkemedel du har tagit.


Om du har glömt att ta Gabapentin Amneal

Om du har glömt att ta en dos, ta den så fort du kommer ihåg, såvida det inte är dags för nästa dos. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du slutar att ta Gabapentin Amneal

Sluta inte att ta Gabapentin Amneal, såvida inte din läkare säger till dig att göra det. Om behandlingen avslutas, ska detta göras stegvis under minst 1 vecka. Om du slutar att ta Gabapentin Amneal plötsligt eller innan din läkare har sagt till dig att göra det, finns en ökad risk för kramper.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Kontakta din läkare omedelbart om du får något av följande symtom efter att du tagit detta läkemedel eftersom de kan vara allvarliga:Kontakta din läkare direkt om du har något av följande symtom:


Dessa symtom kan vara de första signalerna på en allvarlig reaktion. En läkare ska undersöka dig för att besluta om du ska fortsätta ta Gabapentin Amneal.


Om du går påhemodialys, tala om för din läkare om du får muskelsmärta och/eller muskelsvaghet


Övriga biverkningar inkluderar:


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Därutöver har aggressivt beteende och ryckiga rörelser rapporterats som vanliga biverkningar i kliniska studier på barn.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):


Efter att Gabapentin Amneal introducerades på marknaden har följande biverkningar rapporterats:


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller ävenbiverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se


Hur Gabapentin Amneal ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Den aktiva substansen är gabapentin. Varje kapsel innehåller antingen 100 mg, 300 mg eller 400 mg gabapentin.


Övriga innehållsämnen är:

Kapsel, innehåll:pregelatiniserad majsstärkelse, talk och magnesiumstearat.

Kapselhölje:gelatin, titandioxid (E171), gul järnoxid (E172) (300 mg och 400 mg), röd järnoxid (E172) (400 mg).

Tryckfärg:shellack, svart järnoxid (E172), propylenglykol (E1520) och ammoniumhydroxid (E527).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Kapslar, hårda

Gabapentin Amneal 100 mg hårda kapslar: En vit, ogenomskinlighård gelatinkapsel str. 3 (längd 15,7 mm ± 0,4 mm), med tryck ”Amneal” och ”100 mg Gabapentin”, innehållande ett vitt till benvitt pulver.


Gabapentin Amneal 300 mg hårda kapslar: En gul, ogenomskinlighård gelatinkapsel str. 1 (längd 19,1 mm ± 0,4 mm), med tryck ”Amneal” och ”300 mg Gabapentin”, innehållande ett vitt till benvitt pulver.


Gabapentin Amneal 400 mg hårda kapslar: En orange, ogenomskinlighård gelatinkapsel str. 0 (längd 21,4 mm ± 0,4 mm), med tryck ”Amneal” och ”400 mg Gabapentin”, innehållande ett vitt till benvitt pulver.


Tillhandahålls som blisterförpackning om 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 200, 300 kapslar.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Amneal Pharma Europe Limited

70 Sir John Rogerson’s Quay

Dublin 2

Irland


Tillverkare

Amneal Netherlands B.V.,

Emmaplein 4D,

s-Hertogenbosch,

5211 VW,

Nederländerna


Lokal företrädare

Amneal Nordic ApS

Kanalholmen 14-18

2650 Hvidovre

Danmark


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-06-22