iMeds.se

Gadovist

Information för alternativet: Gadovist 1,0 Mmol/Ml Injektionsvätska, Lösning I Förfylld Spruta/Cylinderampull, visar 2 alternativ

Bipacksedel: Information till patienten


Gadovist 1,0 mmol/ml, injektionsvätska, lösning i förfylld spruta/cylinderampull


Gadobutrol


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Gadovist är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innandu får Gadovist

3. Hur Gadovist ges

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Gadovist ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Gadovist är och vad det används för


Gadovist är ett kontrastförstärkande medel som används för diagnostik vid magnetisk resonanstomografi (MRT) av hjärnan, ryggraden och blodkärlen. Gadovist kan även underlätta för läkaren att undersöka om kända eller misstänkta förändringar i levern och njurarna är godartade eller elakartade. Gadovist kan även användas vid MRT av avvikelser i andra kroppsregioner. Gadovist gör det lättare att se onormala strukturer och förändringar och gör det lättare att skilja mellan frisk och sjuk vävnad. Det används till vuxna och barn i alla åldrar (inklusive nyfödda).


Hur Gadovist fungerar

MRT är en form av medicinsk bildteknik baserad på vattenmolekylers beteende i normal och abnormal vävnad. Tekniken bygger på ett invecklat system av magneter och radiovågor. Datorer registrerar aktiviteten och överför det till synliga bilder.


Gadovist ges som en injektion i en ven. Detta läkemedel är endast avsett för diagnostik och kommer endast ges av sjukvårdspersonal med erfarenhet av klinisk MRT.


2. Vad du behöver veta innan du får Gadovist


Använd INTE Gadovist om du

är allergisk mot gadobutrol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du får Gadovist om du


Din läkare kommer avgöra om den planerade undersökningen är möjlig eller inte.

Allergiliknande reaktioner som leder till hjärtproblem, andningssvårigheter eller hudreaktioner kan uppstå efter användning av Gadovist. Allvarliga reaktioner är möjliga. De flesta av dessa reaktioner uppträder inom en halvtimme efter att du fått Gadovist. Därför kommer du hållas under observation efter undersökningen. Fördröjda reaktioner har observerats (efter timmar eller dagar) (se avsnitt 4 ).


Njurar/Lever

Tala om för läkare om


Läkare kan besluta att ta blodprov för att undersöka hur dina njurar fungerar innan beslut tas om användning av Gadovist, speciellt om du är 65 år eller äldre.


Nyfödda och spädbarn

Eftersom njurfunktionen hos nyfödda upp till 4 veckors ålder och spädbarn upp till 1 års ålder inte är fullt färdigutvecklad, kommer Gadovist endast att användas efter noggrant övervägande från läkarens sida.

Andra läkemedel och Gadovist

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Graviditet och amning

Rådfråga läkare innan du tar något läkemedel.


Graviditet

Du måste tala om för läkare om du tror att du är eller kan bli gravid eftersom Gadovist inte ska användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt.


Amning

Tala om för läkare om du ammar eller ska börja amma. Läkare kommer att diskutera med dig om du bör fortsätta eller avbryta amning under en period av 24 timmar efter att du har fått Gadovist.


Gadovist innehåller natrium


Detta läkemedel innehåller mindre än 23 mg natrium per dos (baserad på en genomsnittlig dos för en person på 70 kg), d.v.s. läkemedlet är nästan ”natriumfritt”.


Körförmåga och användning av maskiner

Gadovist påverkar inte förmågan att framföra fordon eller användning av maskiner.


3. Hur Gadovist ges


Sjukvårdspersonal injicerar Gadovist i en ven med hjälp av en tunn nål. Din MRT-undersökning kan starta omedelbart.

Du kommer att vara under observation i minst 30 minuter efter injektionen.


Dosering

Hur stor dos du får beror på din kroppsvikt och vilket område MRT-undersökningen gäller.


För vuxna räcker i allmänhet en engångsinjektion på 0,1 milliliter Gadovist per kg kroppsvikt (för en person som väger 70 kg betyder detta en dos på 7 milliliter), dock kan en ytterligare injektion på upp till 0,2 milliliter per kg kroppsvikt ges inom 30 minuter efter den första injektionen. Totalt kan man ge 0,3 milliliter Gadovist per kg kroppsvikt.


I slutet av denna bipacksedel finns ytterligare information om hur Gadovist ska administreras och hanteras.


Dosering i särskilda patientgrupper

Användning av Gadovist rekommenderas inte till patienter med allvarliga njurproblem och till patienter som nyligen har genomgått eller snart förväntas genomgå en levertransplantation. Om användning trots allt är nödvändig ska du endast få en dos av Gadovist under en undersökning och du ska inte få en andra injektion innan det gått minst 7 dagar.


Nyfödda, spädbarn, barn och ungdomar

För barn i alla åldrar (inklusive nyfödda och spädbarn) är den rekommenderade dosen 0,1 ml Gadovist per kg kroppsvikt för alla indikationer (se avsnitt 1).


Eftersom njurfunktionen inte är fullt färdigutvecklad hos nyfödda upptill 4 veckors ålder och spädbarn upptill 1 års ålder, ska Gadovist endast att användas efter noggrant övervägande från läkarens sida. Nyfödda och spädbarn ska endast ges Gadovist som engångsdos vid en undersökning. Behöver undersökning med Gadovist upprepas kan det ske först 7 dagar efter den första injektionen.


Äldre

Det är inte nödvändigt att anpassa dosen om du är 65 år eller äldre men du kan behöva ta ett blodprov för att undersöka hur bra dina njurar fungerar.


Om du har fått för stor mängd av Gadovist

Överdosering är osannolik. Om överdosering ändå sker, kommer läkaren att behandla eventuella symtom och kan då komma att använda dialys för att avlägsna Gadovist från kroppen.

Det finns inga belägg som stödjer att detta förhindrar utveckling av nefrogen systemisk fibros (NSF; se avsnitt 4) och det ska inte användas som behandling av tillståndet. I vissa fall kommer ditt hjärta att kontrolleras.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller röntgenläkare.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


De
allvarligaste biverkningarna (som i några fall varit dödliga eller livshotande) är:

Hjärtat slutar att slå (hjärtstillestånd) och allvarliga allergiliknande (anafylaktiska) reaktioner (såsom andningsuppehåll och chock).


Dessutom har följande biverkningar varit livshotande eller dödligai några fall:

Andnöd (dyspné) och medvetslöshet, allvarliga allergiliknande reaktioner, farligt blodtrycksfall som kan leda till kollaps, andningsuppehåll, vätska i lungorna, svullnad i mun och svalg och lågt blodtryck


I sällsynta fall

allergiliknande reaktioner (överkänslighet och anafylaxi) kan uppträda, inklusive allvarliga reaktioner (chock) som kan kräva omedelbar medicinsk behandling.


Om du upplever:

tala omedelbart om det för personalen på MRT-avdelningen. Dessa kan vara de första tecknen på att en allvarlig reaktion är på väg att utvecklas. Din undersökning kan behöva stoppas och du kan behöva annan behandling.


Fördröjda allergiliknande reaktioner har observerats i sällsynta fall. Dessa har uppstått flera timmar eller dagar efter att Gadovist har getts. Om detta skulle hända dig, tala genast om det för din läkare eller röntgenläkare.


De vanligaste biverkningarna som observerats (kan drabba 5 eller fler av 1000 användare) är:

huvudvärk, illamående och yrsel.


De flesta av dessa biverkningar är milda till måttliga.


Nedan listas eventuella biverkningar som har observerats i kliniska studierföre godkännandet av Gadovist enligt hur vanliga de är. Följande kategorier används:


Vanliga (kan drabba upp till 1 av 10 personer)


Mindre vanliga (kan drabba upp till 1 av 100 personer)

allergiliknande reaktioner, t.ex.

 • lågt blodtryck

 • nässelutslag

 • svullnad i ansiktet

 • svullnad (ödem) av ögonlocken

 • rodnad

Frekvensen av följande allergiliknande reaktioner är inte känd:

 • allvarliga allergiliknande reaktioner (anafylaktisk chock)

 • farligt blodtrycksfall som kan leda till kollaps (chock)

 • andningsuppehåll

 • vätska i lungorna

 • andningssvårigheter (bronkospasm)

 • blåfärgning av läpparna

 • svullnad av mun och svalg

 • svullnad av halsen

 • ökat blodtryck

 • bröstsmärta


 • svullnad av ansikte, svalg, mun, läppar och/eller tunga (angioödem)

 • ögoninflammation (konjunktivit)

 • ökad svettning

 • hosta

 • nysningar

 • brännande känsla

blekhetSällsynta (kan drabba upp till 1 av 1000 personer)Ytterligare biverkningar som har rapporterats efter godkännandet av Gadovist utan känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):


Variationer i njurfunktionstester (t.ex. förhöjt serumkreatinin) har observerats efter administrering av Gadovist.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller röntgenläkare. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. Hur Gadovist ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter Utg. dat/EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Kemisk, fysikalisk och mikrobiologisk stabilitet under pågående användning har påvisats under 24 timmar vid 20-25°C. Från mikrobiologisk synpunkt bör läkemedlet användas omedelbart.


Detta läkemedel är en klar, färglös eller ljusgul lösning. Använd inte detta läkemedel om du upptäcker kraftig missfärgning, ser partiklar eller om förpackningen tycks vara defekt.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Hälso- och sjukvårdspersonalen kommer kassera läkemedlet när det inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Den aktiva substansen är gadobutrol.

1 ml injektionsvätska, lösning innehåller 604,72 mg gadobutrol (motsvarande 1,0 mmol gadobutrol innehållande 157,25 mg gadolinium).


1 förfylld spruta med 5,0 ml innehåller 3023,6 mg gadobutrol,

1 förfylld spruta med 7,5 ml innehåller 4535,4 mg gadobutrol,

1 förfylld spruta med 10 ml innehåller 6047,2 mg gadobutrol,

1 förfylld spruta med 15 ml innehåller 9070,8 mg gadobutrol,

1 förfylld spruta med 20 ml innehåller 12094,4 mg gadobutrol.


1 cylinderampull med 15 ml innehåller 9070,8 mg gadobutrol,

1 cylinderampull med 20 ml innehåller 12094,4 mg gadobutrol,

1 cylinderampull med 30 ml innehåller 18141,6 mg gadobutrol.


Övriga innehållsämnen är kalkobutrolnatrium (se slutet av avsnitt 2), trometamol, saltsyra 1N och vatten för injektionsvätskor.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Gadovist är en klar, färglös eller ljusgul injektionsvätska, lösning. Förpackningarna innehåller:


Förpackningarna innehåller:


1 eller 5 cylinderampuller med 15, 20, 30 ml injektionsvätska, lösning (i 65-ml cylinderampull)


Sjukhusförpackning:


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning:

Bayer Pharma AG

D-133 42 Berlin

Tyskland


Tillverkare:

Bayer Pharma AG

Müllerstrasse 178133 53 Berlin

Tyskland


Information lämnas av:

Bayer AB

Box 606

169 26 Solna

Tel. 08-580 223 00


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Österrike, Tyskland

Gadovist 1,0 mmol/ml Injektionslösung in Fertigspritzen/Patronen

Belgien, Danmark, Finland, Grekland, Italien, Luxemburg, Norge, Portugal, Sverige

Gadovist

Frankrike

GADOVIST 1,0 mmol/mL, solution injectable en seringue préremplie

Croatia

Gadovist 1,0 mmol/ml otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki /ulošku

Irland

Gadovist 1.0 mmol/ml solution for injection in prefilled syringe

Gadovist 1.0 mmol/ml solution for injection in prefilled cartridge

Nederländerna

Gadovist 1,0 mmol/ml, oplossing voor injectie in voorgevulde spuit/ patroon

Spanien

Gadovist 1 mmol/ml solución inyectable en jeringa precargada / cartucho precargadoStorbritannien

Gadovist 1.0 mmol/ml solution for injection pre-filled syringe / cartridgeDenna bipacksedel ändrades senast: 2015-12-15


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för sjukvårdspersonal:


Nedsatt njurfunktion


Före administrering av Gadovistrekommenderas att alla patienter undersöks med avseende på nedsatt njurfunktion med hjälp av laboratorieprover.


Rapporter om nefrogen systemisk fibros (NSF) har förekommit i samband med användning av vissa gadoliniuminnehållande kontrastmedel hos patienter med akut eller kronisk gravt nedsatt njurfunktion (GFR<30 ml/min/1,73 m2). Patienter som genomgår levertransplantation löper särskilt hög risk, eftersom incidensen av akut njursvikt är hög i denna grupp. Då det finns risk att NSF kan uppstå med Gadovist, bör det endast användas till patienter med gravt nedsatt njurfunktion och till patienter i den perioperativa fasen av en levertransplantation efter noggrann värdering av risk/nytta och om den diagnostiska informationen är nödvändig och inte kan fås med icke-kontrastförstärkt MRT. Om det är nödvändigt att använda Gadovist ska dosen inte överstiga 0,1 mmol/kg kroppsvikt. Fler än en dos ska inte användas under en undersökning. Eftersom information om upprepad administrering saknas ska injektioner med Gadovist inte upprepas om inte intervallet mellan injektionerna är minst 7 dagar.


Eftersom renalt clearence av Gadovist kan vara nedsatt hos äldre, är det speciellt viktigt att undersöka patienter som är 65 år och äldre med avseende på nedsatt njurfunktion.


Hemodialys kort efter administrering av Gadovist kan vara till nytta för att avlägsna Gadovist från kroppen. Det finns inga belägg som stödjer påbörjande av hemodialys för att förhindra eller behandla NSF hos patienter som inte redan genomgår hemodialys.


Graviditet och amning

Gadovist skall användas under graviditet endast då tillståndet innebär att det är absolut nödvändigt att kvinnan använder Gadovist.


Om amning ska fortsätta eller avbrytas under en period av 24 timmar efter administrering av Gadovist ska beslutas av läkaren och den ammande modern.


Överkänslighetsreaktioner

Som med andra intravenösa kontrastmedel kan Gadovist associeras med anafylaktiska/överkänslighets- och andra idiosynkratiska reaktioner som karakteriseras av kardiovaskulära, respiratoriska eller kutana manifestationer och som sträcker till allvarliga reaktioner inklusive chock. Patienter med kardiovaskulära sjukdomar är generellt mer mottagliga för allvarliga eller till och med livshotande överkänslighetsreaktioner.


Risken för överkänslighetsreaktioner är större vid:


Hos patienter med allergisk predisponering måste en noggrann risk/nytta bedömning göras innan användning av Gadovist.

Merparten av dessa reaktioner inträffar inom 30 minuter efter administrering. Därför rekommenderas att patienten hålls under uppsikt efter undersökningen.

Läkemedel för behandling av överkänslighetsreaktioner och beredskap för akuta situationer är nödvändigt.

Fördröjda reaktioner (efter timmar och upp till flera dagar) har i sällsynta fall observerats.


Sjukdomar med krampanfall

Liksom för andra kontrastmedel med gadolinium måste särskilda försiktighetsmått vidtas för patienter med låg kramptröskel.


Överdosering

Som en säkerhetsåtgärd rekommenderas kardiovaskulär övervakning (EKG) och kontroll av njurfunktionen i händelse av oavsiktlig överdosering.


Vid överdosering hos patienter med nedsatt njurfunktion, kan Gadovist avlägsnas genom hemodialys. Efter 3 hemodialysomgångar har ca 98% av substansen avlägsnats ur kroppen. Det finns dock inga belägg för att hemodialys är lämpligt för att förhindra nefrogen systemisk fibros (NSF).


Före injektionen

Detta läkemedel är endast avsett för engångsbruk.

Detta läkemedel är en klar, färglös eller ljusgul lösning. Lösningen bör inspekteras innan den används.

Gadovist bör inte användas om lösningen är kraftigt missfärgad, om den innehåller partiklar eller om förpackningen är defekt.


Användarinstruktioner


Förfyllda sprutor

Den förfyllda sprutan skall tas från förpackningen och förberedas för injektion omedelbart före administrering.

Spetslocket skall avlägsnas från den förfyllda sprutan omedelbart före användning.

Den kontrastmedelslösning som inte förbrukas vid en patientundersökning skall kasseras.


GLASSPRUTA

Manuell injektion


1. Öppna förpackningen


2. Skruva in kolven i sprutan