iMeds.se

Galantamin Actavis


Bipacksedel: Information till användaren


Galantamin Actavis 8 mg depotkapslar, hårda

Galantamin Actavis 16 mg depotkapslar, hårda

Galantamin Actavis 24 mg depotkapslar, hårda


galantamin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.I denna bipacksedel finner du information om:

Vad Galantamin Actavis är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Galantamin Actavis

Hur du använder Galantamin Actavis

Eventuella biverkningar

Hur Galantamin Actavis ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Vad Galantamin Actavis är och vad det används för


Galantamin Actavis innehåller den aktiva substansen ”galantamin” och är ett läkemedel mot demens. Det används till vuxna för att behandla symtomen på mild till måttligt svår Alzheimers sjukdom, en typ av demens som påverkar hjärnans funktion.


Alzheimers sjukdom leder till tilltagande minnesförlust, förvirring och beteendeförändringar som gör det svårare att utföra normala dagliga aktiviteter.

Dessa effekter tros vara orsakade av en brist på acetylkolin, ett ämne som har till uppgift att överföra signaler mellan hjärnceller. Galantamin Actavis ökar mängden acetylkolin i hjärnan och behandlar tecknen på sjukdomen.


Kapslarna är utformade som depotkapslar. Detta innebär att frisättningen av läkemedlet sker i långsammare takt.


Galantamin som finns i Galantamin Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.Vad du behöver veta innan du använder Galantamin Actavis


Använd inte Galantamin Actavis


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Galantamin Actavis.

Detta läkemedel ska användas vid Alzheimers sjukdom och rekommenderas inte för andra typer av minnesförlust eller förvirring.


Allvarliga biverkningar

Galantamin Actavis kan orsaka allvarliga hudreaktioner, hjärtproblem och krampanfall. Du måste känna till dessa biverkningar när du tar Galantamin Actavis. Se ”Var uppmärksam på allvarliga biverkningar” i avsnitt 4.


Innan du tar Galantamin Actavis behöver din läkare få veta om du har, eller har haft, något av följande:

Läkaren avgör om Galantamin Actavispassar dig eller om dosen behöver ändras.


Tala också om för läkaren om du nyligen har genomgått en operationi magsäcken, tarmarna eller urinblåsan. Läkaren kan besluta att Galantamin Actavis inte är lämpligt för dig.


Galantamin Actavis kan orsaka viktminskning. Läkaren kommer att kontrollera din vikt regelbundet medan du tar Galantamin Actavis.


Barn och ungdomar

Galantamin Actavis rekommenderas inte till barn och ungdomar.


Andra läkemedel och Galantamin Actavis

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Galantamin Actavis ska inte användas tillsammans med läkemedel som verkar på liknande sätt. Till dessa läkemedel hör:


Vissa läkemedel kan leda till att biverkningar blir vanligare hos personer som tar Galantamin Actavis. Till dessa läkemedel hör:

Läkaren kan ge dig en lägre dos Galantamin Actavis om du tar något av dessa läkemedel.


Galantamin Actavis kan påverka vissa bedövningsmedel. Om du ska genomgå en operation som kräver narkos ska du i god tid före tala om för läkaren att du tar Galantamin Actavis.

Om du behöver genomgå en operation som kräver narkos ska du informera läkaren att du tar Galantamin Actavis.


Om du har några frågor, tala med din läkare eller apotekspersonal för rådgivning.


Graviditet och amning

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller om du planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Du ska inte amma medan du tar Galantamin Actavis.


Körförmåga och användning av maskiner

Galantamin Actavis kan göra att du känner dig yr eller trött, i synnerhet under de första veckornas behandling. Om Galantamin Actavis påverkar dig ska du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Hur du använder Galantamin Actavis


Använd alltid Galantamin Actavis enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Om du för närvarande tar galantamin tabletter med omedelbar frisättning eller oral lösning, och har fått besked av din läkare att byta till Galantamin Actavis depotkapslar, läs instruktionen i slutet av detta avsnitt noggrant.


Hur mycket ska du ta?

Du börjar behandlingen med Galantamin Actavis i låg dos. Vanlig startdos är 8 mg en gång per dag. Därefter kan din läkare successivt öka dosen var 4:e vecka eller mer, tills du når den dos som passar dig bäst. Maximal dos är 24 mg, som tas en gång per dag.


Din läkare kommer att förklara vilken dos du ska börja med och när dosen ska ökas. Om du inte är säker på vad du skall göra, eller upplever att effekten av Galantamin Actavis depotkapslar är för stark eller för svag, tala med din läkare eller apotekspersonal.


Din läkare kommer att behöva träffa dig regelbundet för att kontrollera att detta läkemedel fungerar för dig och för att samtala med dig om hur du mår.


Om du har lever- eller njursjukdomkan läkaren ge dig en lägre dos Galantamin Actavis eller besluta att detta läkemedel inte är lämpligt för dig.


Byte från galantamin tabletter eller oral lösning till Galantamin Actavis depotkapslar

Om du för närvarande tar galantamin tabletter eller oral lösning kan din läkare besluta att du ska byta till Galantamin Actavis depotkapslar. Om detta gäller dig:


TA INTE mer än en depotkapsel per dag. Medan du tar Galantamin Actavis depotkapslar SKA DU INTE ta galantamin tabletter eller oral lösning.


Ta Galantamin Actavis så här

Galantamin Actavis depotkapslar måste sväljas hela och får INTE tuggas eller krossas. Ta dosen Galantamin Actavis en gång per dag på morgonen med vatten eller annan vätska. Försök ta Galantamin Actavis med mat.


Drick mycket vätska när du tar Galantamin Actavis för att undvika uttorkning.


Om du har använt för stor mängd av Galantamin Actavis

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med dig eventuella kvarvarande depotkapslar och förpackningen. Tecken på överdosering kan inkludera kraftigt illamående och kräkningar, muskelsvaghet, långsam hjärtrytm, krampanfall och medvetslöshet.


Om du har glömt att använda Galantamin Actavis

Om du glömmer att ta en dos, hoppa över den dosen helt och ta nästa dos vid normal tidpunkt.


Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.Om du glömmer att ta mer än en dos, bör du kontakta din läkare.


Om du slutar att använda Galantamin Actavis

Kontrollera med din läkare innan du slutar att ta Galantamin Actavis. Det är viktigt att fortsätta ta detta läkemedel för behandling av din sjukdom.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sluta ta Galantamin Actavis och kontakta omedelbart läkare eller uppsök närmaste akutmottagningom du märker något av följande:


Hudreaktioner, inklusive:

Dessa hudreaktioner är sällsynta hos personer som tar Galantamin Actavis (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare).


Hjärtproblem inklusive förändringar i hjärtrytmen (såsom långsamma slag ellerextraslag) eller hjärtklappning (snabb eller ojämn hjärtrytm). Hjärtproblem kan ses som en onormal kurva på ett elektrokardiogram (EKG) och kan vara vanligt bland personer som tar Galantamin Actavis (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare).

Krampanfall. Dessa är mindre vanliga bland personer som tar Galantamin Actavis (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare).


Du måste sluta ta Gabapentin Actavis och sök hjälp omedelbartom du märker någon av biverkningarna som anges ovan.


Andra biverkningar:


Mycket vanliga biverkningar(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Illamående och kräkningar. Det är mer sannolikt att dessa biverkningar uppkommer de första veckorna av behandlingen eller när dosen ökas. De brukar försvinna gradvis då kroppen vänjer sig vid läkemedlet, och varar i allmänhet inte längre än några få dagar. Om du har dessa biverkningar kan din läkare rekommendera dig att dricka mer vätska, och du kan ordineras ett läkemedel mot ditt illamående.


Vanliga biverkningar(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga biverkningar(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)


Sällsynta biverkningar(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

inflammation i levern (hepatit)


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Webbplats: www.lakemedelsverket.se


Hur Galantamin Actavis ska förvaras


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blister efter Utg.dat./Exp. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är galantamin.


Övriga innehållsämnen är:

Kapselinnehåll: mikrokristallin cellulosa, hypromellos, etylcellulosa och magnesiumstearat.

Kapselhölje: gelatin och titandioxid (E171).


16 mg-kapseln innehåller även röd järnoxid (E172).

24 mg-kapseln innehåller även indigokarmin (E132), erytrosin (E127), röd järnoxid (E172) och gul järnoxid (E172).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Galantamin Actavis hårda depotkapslar finns tillgängliga i tre styrkor, som var och en kan känns igen på sin färg:


8 mg: Ogenomskinliga, vita, storlek 2, hårda gelatinkapslar innehållande en rund bikonvex tablett

16 mg: Ogenomskinliga, hudfärgade, storlek 2, hårda gelatinkapslar innehållande två runda bikonvexa tabletter

24 mg: Ogenomskinliga, orange, storlek 2, hårda gelatinkapslar innehållande tre runda bikonvexa tabletter


Förpackningsstorlekar:

7, 28, 30, 56, 84, 90, 98, 112, 250, 500 depotkapslar.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

IS-220 Hafnarfjordur

Island


Tillverkare

Pharmathen S.A.

6 Dervenakion str.

15351Pallini

Attiki

Grekland


eller


Pharmathen International S.A.

Industrial Park

Sapes Rodopi Prefecture

Block No 5, Rodopi, 69300

Grekland


Denna bipacksedel ändrades senast:

2016-03-02