iMeds.se

Galantamin Krka

Bipacksedel: Information till patienten


Galantamin Krka 8 mg hårda depotkapslar

Galantamin Krka 16 mg hårda depotkapslar

Galantamin Krka 24 mg hårda depotkapslar


galantamin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Galantamin Krka är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Galantamin Krka

3. Hur du använder Galantamin Krka

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Galantamin Krka ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Vad Galantamin Krka är och vad det används för


Galantamin Krka innehåller den aktiva substansen ”galantamin”, ett demensläkemedel. Det används till vuxna för att behandla symtomen på mild till måttligt svår Alzheimers sjukdom, en typ av demens som påverkar hjärnans funktion.


Alzheimers sjukdom leder till tilltagande minnesstörning, förvirring och beteendeförändringar som gör det allt svårare att klara av normala vardagsaktiviteter. Dessa effekter tros vara orsakade av en brist på ”acetylkolin”, ett ämne som har till uppgift att överföra signaler mellan hjärnceller. Galantamin Krkaökar mängden acetylkolin i hjärnan och behandlar tecknen på sjukdomen.


Kapslarna är utformade som depotkapslar. Detta innebär att frisättningen av läkemedlet sker i långsammare takt.


Galantamin som finns i Galantamin Krka kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


Vad du behöver veta innan du använder Galantamin Krka


Använd inte Galantamin Krka


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Galantamin Krka.


Detta läkemedel används endast vid Alzheimers sjukdom och rekommenderas inte för andra typer av minnesstörning eller förvirring.


Allvarliga biverkningar

Galantamin Krka kan orsaka allvarliga hudreaktioner, hjärtproblem och krampanfall. Du måste känna till dessa biverkningar när du tar Galantamin Krka. Se ”Var uppmärksam på allvarliga biverkningar” i avsnitt 4.


Innan du tar Galantamin Krka, måste läkaren veta om du har, eller har haft, något av följande:


Läkaren avgör om Galantamin Krka passar dig, eller om dosen behöver ändras.


Tala också om för läkaren om du nyligen har genomgått en operationi magsäcken, tarmarna eller urinblåsan. Läkaren kan besluta att Galantamin Krka inte är lämpligt för dig.


Galantamin Krkakan orsaka viktminskning. Läkaren kommer att kontrollera din vikt regelbundet medan du tar Galantamin Krka.


Barn och ungdomar

Galantamin Krka rekommenderas inte till barn och ungdomar.


Andra läkemedel och Galantamin Krka

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Galantamin Krka ska inte användas tillsammans med andra läkemedel som verkar på liknande sätt. Till dessa läkemedel hör:


Vissa läkemedel kan leda till att biverkningar blir vanligare hos personer som tar Galantamin Krka. Till dessa läkemedel hör:

läkemedel mot hjärtproblem eller högt blodtryck (såsom digoxin, amiodaron, atropin, betablockerare eller kalciumantagonister). Om du använder läkemedel mot ojämn hjärtrytm kan läkaren kontrollera ditt hjärta med ett EKG (elektrokardiogram).


Läkaren kan ge dig en lägre dos Galantamin Krka om du tar något av dessa läkemedel.


Galantamin Krka kan påverka vissa bedövningsmedel. Om du ska genomgå en operation som kräver narkos, ska du i god tid före tala om för läkaren att du tar Galantamin Krka.Om du har frågor, rådfråga läkare eller apotekspersonal.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Du ska inte amma medan du använder Galantamin Krka.


Körförmåga och användning av maskiner

Galantamin Krka kan göra att du känner dig yr eller trött, i synnerhet under de första veckornas behandling. Om Galantamin Krka påverkar dig ska du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Hur du använder Galantamin Krka


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Om du för närvarande tar galantamin i form av tabletter eller oral lösning, och har fått besked av din läkare att byta till Galantamin Krka depotkapslar, ska du noggrant läsa instruktionerna under ”Byte från galantamin tabletter eller oral lösning till Galantamin Krka depotkapslar”i detta avsnitt.


Hur mycket du ska ta

Du börjar behandlingen med Galantamin Krka i låg dos. Vanlig startdos är 8 mg en gång per dag. Läkaren kan successivt öka dosen var 4:e vecka eller mer, tills du når en dos som är lämplig för dig. Maximal dos är 24 mg, som tas en gång per dag.


Din läkare kommer att förklara vilken dos du ska börja med och när dosen ska ökas. Om du inte är säker på vad du ska göra, eller tycker att Galantamin Krka har för stark eller för svag effekt ska du vända dig till läkare eller apotekspersonal.


Din läkare kommer att behöva träffa dig med jämna mellanrum för att kontrollera att medicinen fungerar och för att samtala med dig om hur du mår.


Om du har lever- eller njurproblemkan läkaren ge dig en lägre dos Galantamin Krka eller besluta att detta läkemedel inte är lämpligt för dig.


Byte från galantamin tabletter eller oral lösning till Galantamin Krka depotkapslar

Om du för närvarande tar galantamin tabletter eller oral lösning kan din läkare besluta att du ska byta till Galantamin Krka depotkapslar. Om detta gäller dig:


TA INTE mer än 1 depotkapsel per dag. Medan du använder Galantamin Krka depotkapslar med dosering 1 gång per dag SKA DU INTE ta galantamin tabletter eller oral lösning.


Ta Galantamin Krka så här

Galantamin Krka depotkapslar måste sväljas hela, de får INTE tuggas eller krossas.

Om du har problem med att svälja kan kapselinnehållet tömmas ut och sväljas tillsammans med vätska. Kapselinnehållet får INTE tuggas eller krossas.


Galantamin Krka ska tas en gång per dag, på morgonen, med vatten eller annan dryck och helst tillsammans med mat. Drick mycket vätska när du tar Galantamin Krka för att undvika uttorkning.


Om du har använt för stor mängd av Galantamin Krka

Om du har tagit för mycket Galantamin Krka, kontakta läkare eller sjukhus omedelbart. Ta med dig eventuella kvarvarande depotkapslar och förpackningen. Tecken på överdosering kan vara:


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att använda Galantamin Krka

Om du har glömt att ta en dos, hoppa över den dosen helt och ta nästa dos i vanlig tid.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du glömmer att ta mer än en dos, kontakta din läkare.


Om du slutar att använda Galantamin Krka

Kontrollera med läkare innan du slutar att ta Galantamin Krka. Det är viktigt att du fortsätter ta denna medicin för behandling av ditt tillstånd.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Var uppmärksam på allvarliga biverkningar


Sluta ta Galantamin Krka och kontakta omedelbart läkareeller uppsök närmaste akutmottagningom du märker något av följande:


Hudreaktioner, inklusive:


Dessa hudreaktioner är sällsynta hos personer som tar galantamin (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare).


Hjärtproblem, inklusive förändringar av hjärtrytmen (såsom långsamma slag eller extraslag) eller hjärtklappning (snabb eller ojämn hjärtrytm). Hjärtproblem kan ses som en onormal kurva på ett elektrokardiogram (EKG) och kan vara vanligt bland personer som tar galantamin (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare).


Krampanfall. Dessa är mindre vanliga bland personer som tar galantamin (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare).

Du måste sluta ta Galantamin Krka och sök hjälp omedelbart om du märker någon av biverkningarna som anges ovan.


Andra biverkningar


Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

illamående och kräkningar.

Det är mer sannolikt att dessa biverkningar uppkommer de första veckorna av behandlingen eller när man går upp i dos. Det brukar försvinna gradvis då kroppen vänjer sig vid läkemedlet, och varar i allmänhet bara några få dagar. Om du råkar ut för sådana biverkningar kan din läkare rekommendera dig att dricka mer vätska, och du kan få medicin mot illamående utskriven.


Vanliga biverkningar(kan förekomma hos upp till 1 av10 användare):


Mindre vanliga biverkningar(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Sällsynta biverkningar(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

inflammation i levern (hepatit)


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


Hur Galantamin Krka ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterfolien efter ”Utg.dat.” respektive ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 30C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är galantamin.

8 mg:Varje hård depotkapsel innehåller 8 mg galantamin (som hydrobromid).

16 mg:Varje hård depotkapsel innehåller 16 mg galantamin (som hydrobromid).

24 mg:Varje hård depotkapsel innehåller 24 mg galantamin (som hydrobromid).


Övriga innehållsämnen i depotkapslarna är: natriumlaurilsulfat, ammoniumetakrylat kopolymer (typ B), hypromellos, karbomerer, hydroxipropylcellulosa, magnesiumstearat och talk.


Övriga innehållsämnen i kapselhöljet för 8 mg är: gelatin, titandioxid (E171), svart bläck (shellack, propylenglykol, koncentrerad ammoniaklösning, svart järnoxid (E172), kaliumhydroxid).


Övriga innehållsämnen i kapselhöljet för 16 mg och 24 mg är: gelatin, titandioxid (E171), röd järnoxid (E172), gul järnoxid (E172), svart bläck (shellack, propylenglykol, koncentrerad ammoniaklösning, svart järnoxid (E172), kaliumhydroxid).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

8 mg: Vit kapsel i storlek 2 (kapsellängd: 17,6 – 18,4 mm) märkt G8 på kapselns hatt. Kapseln innehåller en vit, oval depottablettkärna.

16 mg: Rosa kapsel i storlek 1 (kapsellängd: 19,0 – 19,8 mm) märkt G16 på kapselns hatt. Kapseln innehåller två vita, ovala depottablettkärnor.

24 mg: Orange-rosa kapsel i storlek 0 el (kapsellängd: 23,8 – 24,6 mm) märkt G24 på kapselns hatt. Kapseln innehåller tre vita, ovala depottablettkärnor.


Kapslarna finns tillgängliga i kartonger med 10, 14, 28, 30, 56, 60, 84, 90 och 100 hårda depotkapslar i blisterkartor.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

KRKA Sverige AB, Göta Ark 175, 118 72 Stockholm, Sverige


Tillverkare

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast: 2016-06-01