iMeds.se

Galantamin Sandoz


Bipacksedel: Information till användaren


Galantamin Sandoz 8 mg depotkapslar, hårda

Galantamin Sandoz 16 mg depotkapslar, hårda

Galantamin Sandoz 24 mg depotkapslar, hårda


galantamin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Galantamin Sandoz är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du tar Galantamin Sandoz

Hur du tar Galantamin Sandoz

Eventuella biverkningar

Hur Galantamin Sandoz ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Vad Galantamin Sandoz är och vad det används för


Galantamin Sandoz innehåller den aktiva substansen galantamin, ett demensläkemedel. Det används till vuxna för att behandla symtomen på mild till måttligt svår Alzheimers sjukdom, en typ av demens som påverkar hjärnans funktion.


Alzheimers sjukdom leder till tilltagande minnesstörning, förvirring och beteendeförändringar som gör det allt svårare att klara av normala vardagsaktiviteter. Dessa symtom anses bero på brist på acetylkolin, ett ämne som har till uppgift att överföra signaler mellan hjärnceller. Galantamin Sandoz ökar mängden acetylkolin i hjärnan och behandlar symtomen på sjukdomen.


Galantamin som finns i Galantamin Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


Vad du behöver veta innan du tar Galantamin Sandoz


Ta inte Galantamin Sandoz


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Galantamin Sandoz.

Detta läkemedel används endast vid Alzheimers sjukdom och rekommenderas inte vid några andra former av minnesstörning eller förvirring.


Allvarliga biverkningar

Galantamin kan orsaka allvarliga hudreaktioner, hjärtproblem och krampanfall. Du måste vara medveten om dessa biverkningar medan du tar Galantamin Sandoz, se ”Var uppmärksam på allvarliga biverkningar” i avsnitt 4.


Innan du tar Galantamin Sandoz måste du tala om för läkaren om du har eller har haft något av följande:

lever- eller njurproblem


Läkaren avgör om behandling med Galantamin Sandoz är lämplig för dig eller om doseringen behöver ändras.


Tala också om för läkaren om du nyligen har opererats i mage, tarmar eller urinblåsa. Läkaren kan bestämma att Galantamin Sandoz inte är lämpligt för dig.


Galantamin kan göra att man går ner i vikt. Läkaren kontrollerar din vikt regelbundet under tiden du tar Galantamin Sandoz.


Barn och ungdomar

Galantamin rekommenderas inte till barn och ungdomar.


Andra läkemedel och Galantamin Sandoz

Tala alltid om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Galantamin Sandoz ska inte användas tillsammans med andra läkemedel som verkar på liknande sätt. Till dessa läkemedel hör:


Vissa läkemedel kan göra att man lättare får biverkningar av Galantamin Sandoz. Till dessa läkemedel hör:


Läkaren kan ordinera en lägre dos Galantamin Sandoz om du tar något av dessa läkemedel.


Galantamin kan påverka vissa anestesimedel. Om du behöver genomgå en operation som kräver narkos ska du i god tid informera läkaren om att du tar Galantamin Sandoz.


Om du har frågor, rådfråga läkare eller apotekspersonal.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Du ska inte amma medan du använder Galantamin Sandoz.


Körförmåga och användning av maskiner

Galantamin Sandoz kan göra att du känner dig yr eller sömnig, i synnerhet under de första veckornas behandling. Om Galantamin Sandoz påverkar dig på det sättet ska du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Hur du tar Galantamin Sandoz


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Om du för närvarande tar galantamin i form av tabletter med omedelbar frisättning eller oral lösning, och har fått besked av din läkare att byta till Galantamin Sandoz depotkapslar, ska du noggrant läsa instruktionerna under ”Byte från galantamin tabletter med omedelbar frisättning eller oral lösning, till Galantamin Sandoz depotkapslar” i detta avsnitt.


Hur mycket du ska ta

Du börjar ta Galantamin Sandoz i låg dos. Rekommenderad startdos är 8 mg en gång dagligen. Läkaren kan sedan gradvis öka dosen, var 4:e vecka eller mera sällan, tills du når en dos som är lämplig för dig. Den högsta dosen är 24 mg en gång dagligen.


Din läkare kommer att förklara vilken dos du ska börja med och när dosen ska ökas. Om du är osäker på vad du ska göra eller tycker att Galantamin Sandoz-kapslarna har för stark eller för svag effekt ska du vända dig till läkare eller apotekspersonal.


Din läkare kommer att behöva träffa dig med jämna mellanrum för att kontrollera att medicinen fungerar och höra hur du mår.

Om du har lever- eller njurproblemkan läkaren ordinera en lägre dos Galantamin Sandoz, eller besluta att detta läkemedel inte är lämpligt för dig.

Byte från galantamin tabletter med omedelbar frisättning eller oral lösning, till Galantamin Sandoz depotkapslar

Om du för närvarande tar galantamin tabletter med omedelbar frisättning eller oral lösning kan din läkare besluta att du ska byta till Galantamin Sandoz depotkapslar. Om detta gäller dig ska du:


TA INTE mer än en kapsel per dag. Medan du tar Galantamin Sandoz depotkapslar en gång dagligen, TA INTE galantamin tabletter eller oral lösning.


Hur du tar Galantamin Sandoz

Galantaminkapslarna måste sväljas hela och får INTE tuggas eller krossas. Galantamin-dosen ska tas en gång dagligen, på morgonen, tillsammans med vatten eller annan dryck. Försök att ta galantamin tillsammans med mat.


Se till att få i dig rikligt med vätska medan du tar Galantamin Sandoz för att upprätthålla vätskebalansen.


Om du har använt för stor mängd av Galantamin Sandoz

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med dig eventuella kvarvarande depotkapslar och förpackningen. Tecken på överdosering kan vara t.ex. kraftigt illamående och kräkningar, muskelsvaghet, långsam hjärtrytm, krampanfall och medvetslöshet.


Om du har glömt att använda Galantamin Sandoz

Om du har glömt att ta en dos, hoppa över den dosen helt och ta nästa dos i vanlig tid.


Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.Kontakta läkaren om du glömt att ta mer än en dos.


Om du slutar att använda Galantamin Sandoz

Rådgör med din läkare innan du slutar att ta Galantamin Sandoz. Det är viktigt att du fortsätter ta denna medicin för behandling av ditt tillstånd.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Var uppmärksam på allvarliga biverkningar


Sluta ta medicinen och sök läkare eller ta dig till närmaste akutmottagning omedelbartom du drabbas av något av det följande:

Hudreaktioner, såsom:

Dessa hudreaktioner är sällsynta hos personer som tar galantamin (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare).


Du måste sluta ta Galantamin Sandoz och söka hjälp omedelbart om du får någon av de biverkningar som beskrivs ovan.


Andra biverkningar:


Mycket vanligabiverkningar(kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Illamående och kräkningar. Dessa biverkningar är vanligare under de första behandlingsveckorna eller när dosen ökas. De brukar försvinna gradvis då kroppen vänjer sig vid läkemedlet och varar i allmänhet bara ett par dagar. Om du får sådana biverkningar kan din läkare rekommendera dig att dricka mer vätska, och eventuellt ordinera medicin mot illamåendet.


Vanligabiverkningar(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga biverkningar(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Sällsynta biverkningar(kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

leverinflammation (hepatit).


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via den information som anges nedan. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala. Webbplats: www.lakemedelsverket.se.


Hur Galantamin Sandoz ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterfolien efter Utg.dat./Exp. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är galantamin.


Övriga innehållsämnen är:

Kapselinnehåll: mikrokristallin cellulosa, hypromellos, etylcellulosa och magnesiumstearat. Kapselhölje: gelatin och titandioxid (E171).

16 mg-kapseln innehåller även röd järnoxid (E172).

24 mg-kapseln innehåller även indigokarmin (E132), erytrosin (E127), röd järnoxid (E172) och gul järnoxid (E172).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Galantamin Sandoz hårda depotkapslar finns i tre styrkor och var och en känns igen på sin färg och märkning:


8 mg: Ogenomskinliga, vita, storlek 2, hårda kapslar, innehållande en rund bikonvex tablett

16 mg: Ogenomskinliga, beiga, storlek 2, hårda kapslar, innehållande två runda bikonvexa tabletter

24 mg: Ogenomskinliga, orange, storlek 2, hårda kapslar, innehållande tre runda bikonvexa tabletter


Förpackningsstorlekar:

Transparent PVC/PE/PVDC – aluminiumblister med7, 28, 30, 56, 84, 90, 98, 250, 500 depotkapslar

eller vit, ogenomskinlig burk i HD-polyeten med skruvlock med 100 depotkapslar, hårda.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning:

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark


Tillverkare:

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark


Dennabipacksedeländrades senast:


2016-06-09