iMeds.se

Galastop Vet

Information för alternativet: Galastop Vet 50 Mikrogram/Ml Orala Droppar, Lösning, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2014-06-04

BIPACKSEDEL

Galastop vet. 50 mikrogram/ml orala droppar, lösning


1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

Ceva salute Animale S.p.A.

Via Colleoni 15

20864 Agrate Brianza (MB)

Italien


Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

Vetem S.p.A- Lungomare Pirandello 8- 92014

Portor Empedocle (AG)- Italien


Ceva Santé Animale- Z.I. Très le Bois- 22600

Loudéac-Frankrike


2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN


Galastop vet. 50 mikrogram/ml orala droppar, lösning


3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER


Aktiv substans :

1 ml innehåller 50 mikrogram kabergolin


Hjälpämne:

Miglyol (fraktionerad kokosnötolja)


4. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN


Hund: Behandling av skendräktighet

Hund och katt: Undertryckande av mjölkproduktion


5. KONTRAINDIKATIONER


Får inte användas till dräktiga djur eftersom det kan orsaka abort.

Skall inte användas vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.


6. BIVERKNINGAR


I sällsynta fall ses kräkningar och minskad aptit efter den första eller andra medicingivan. I dessa fall skall behandlingen endast avbrytas vid allvarliga kräkningar eller om kräkningarna kvarstår vid fortsatt medicinering.

Slöhet, muskelkramper och okoordinerade muskelrörelser (ataxi) har rapporterats. Dessa effekter är ovanliga, lindriga och övergående.

I mycket sällsynta fall kan kabergolin förorsaka övergående lågt blodtryck hos behandlade djur.

I mycket sällsynta fall kan ergolinderivat, den grupp av ämnen som kabergolin (aktiv substans i Galastop vet) tillhör; orsaka allergiska reaktioner hos känsliga individer som till exempel allergiska svullnader, nässelutslag, hudinflammation och klåda.

Dessa reaktioner upphör vanligtvis av sig själv utan behandling när medicineringen avbryts.


Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.


7. DJURSLAG


Hund och katt.


8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG


Oral administrering, ges via munnen

Läkemedlet ges direkt i djurets mun eller blandas i fodret. 0,1 ml (= 5 mikrogram) motsvarar 3 droppar. Lösningen kan ges antingen med dospipett eller doseringsspruta. Normaldosen är 2,5-5 mikrogram/kg kroppsvikt en gång dagligen i 4-6 dagar beroende på tillståndets svårighetsgrad. För djur med en vikt mindre än 5 kg rekommenderas den lägre dosen samt att dosera i droppar. Till djur med en vikt över 5 kg rekommenderas den högre dosen, vilket motsvarar 1 ml/10 kg kroppsvikt. Vid återfall kan behandlingen återupptas.


Doseringsschema

Djurets vikt

Dosering

Djurets vikt

Dosering

5 kg

0,25-0,5 ml (= 7,5-15 droppar)

25 kg

1,25-2,5 ml

10 kg

0,5-1,0 ml (= 15-30 droppar)

30 kg

1,5-3,0 ml

15 kg

0,75-1,5 ml (= 22,5-45 droppar)

35 kg

1,75-3,5 ml

20 kg

1,0-2,0 ml (= 30-60 droppar)

40 kg

2,0 – 4,0 ml


9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING


Läkemedlet kan ges direkt i munnen på djuret eller blandas i fodret.


Rengör pipetten eller sprutan efter användning och förvara den i ursprungsförpackningen tillsammans med den återförslutna glasflaskan.


10. KARENSTID


Ej relevant.


11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.


Ljuskänsligt. Förvara glasflaskan i ytterkartongen.


12. SÄRSKILDA VARNINGAR


Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

Får inte användas till dräktiga djur eftersom det kan orsaka abort hos tikar i de senare dräktighetsstadierna.

Skall inte ges till djur med nedsatt njur- eller leverfunktion.


Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

Vid oavsiktligt spill på huden eller i ögonen, skölj omedelbart och uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten.


Kvinnor i fertil ålder bör undvika att komma i direkt kontakt med läkemedelslösningen.

Skyddsutrustning som består av skyddshandskar skall användas av kvinnor i fertil ålder vid hantering av läkemedlet.

Tvätta händerna efter användandet.


Användning under dräktighet, laktation

Dräktighet:

Skall inte användas till dräktiga djur, eftersom det kan förorsaka abort (efter 35:e dräktighetsdagen).


Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift) (om nödvändigt)

Resultat från studier visar att en enstaka överdos av Galastop vet, kan ge en ökad risk för kräkningar efter behandling, samt möjligen även en ökad risk för sänkt blodtryck.

Kontakta veterinär vid misstanke om överdosering.

Vid behov skall allmän understödjande behandling sättas in för att avlägsna ej absorberat läkemedel samt för att bibehålla blodtrycket. Även behandling med ett läkemedel som motverkar effekten av Galastop vet (dopaminagonistiskt läkemedel) kan övervägas av veterinären, men sannolikheten för att det behövs är liten.


13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL


Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande


14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES


Reviderad:

2014-06-04


15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Brun glasflaska 7 ml samt 15 ml med bilagd doseringspipett uppdelad från 0,1 till 1,0 ml.

Brun glasflaska 7 ml, 15 ml samt 24 ml med bilagd doseringsspruta uppdelad från 0,1 till 3,0 ml.


Hållbarhet i oöppnad förpackning 3 år.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Information lämnas av:

CEVA Animal Health AB

Annedalsvägen 9

227 64 Lund

Tel: 046 12 81 00