iMeds.se

Galieve


Bipacksedel: Information till användaren


Galieve 500 mg/213 mg/325 mg oral suspension i dospåse


natriumalginat

natriumvätekarbonat

kalciumkarbonat


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Galieve är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Galieve

3. Hur du tar Galieve

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Galieve ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Galieve är och vad det användsför


Galieve är ett kombinationsläkemedel av två ämnen som minskar surheten i magen (kalciumkarbonat och natriumvätekarbonat) och alginat. Det verkar på två sätt:

1. genom att neutralisera en överdriven syraproduktion i magen vilket lindrar smärta och obehag.

2. genom att bilda ett skyddande lager ovanpå maginnehållet vilket lindrar brännande känsla i bröstet.

Detta läkemedel används för att behandla syrarelaterade symptom på gastroesofageal reflux, såsom sura uppstötningar, halsbränna och matsmältningsbesvär, till exempel efter måltider och under graviditet.


2. Vad du behöver veta innan du tar Galieve


Ta inte Galieve

om du vet att du är allergisk mot någon av de aktiva substanserna eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Galieve om du:


I likhet med andra läkemedel som minskar surheten i magen kan även Galieve dölja symptom på andra allvarligare sjukdomar.

Om symptomen kvarstårefter 7 dagar, rådfråga din läkare.


Barn

Ge inte detta läkemedel till barn under 12 år utan inrådan från läkare.

Det finns en risk för förhöjd natriumhalt i blodet (hypernatremi) hos barn som har njurproblem eller som har en inflammation i magsäck eller tarm (mag-tarmkatarr).


Andra läkemedel och Galieve

Ta inte andra läkemedel som tas via munnen minst två timmar efter eller före Galieve, eftersom Galieve kan påverka effekten av andra läkemedel. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra receptfria läkemedel.


Graviditet, amning och fertilitet

Du kan använda detta läkemedel under graviditet och amning och om du planerar att skaffa barn. Som med alla läkemedel bör behandlingens längd vara så kort som möjligt.


Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Galieve innehåller metylparahydroxybensoat och propylparahydroxybensoat

Detta läkemedel innehåller metylparahydroxybensoat (E218) och propylparahydroxybensoat (E216), vilka kan orsaka allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda). Det innehåller även 127,35 mg (5,53 mmol) natrium per dos. Detta ska beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost. Det innehåller även 130 mg (3,25 mmol) kalcium per dos. Tala med din läkare innan du använder detta läkemedel om du har njursten eller hög kalciumnivå i blodet.


3. Hur du tar Galieve


Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vuxna, äldre personer och barn som är 12 år eller äldre

10–20 ml (1–2 dospåsar) efter måltider och vid sänggående, högst fyra gånger per dygn.


Barn under 12 år: Endast enligt läkarens föreskrift.


Om du har tagit för stor mängd av Galieve

Det är osannolikt att du skulle uppleva några biverkningar om du tar för mycket av läkemedlet. Du kan dock känna dig uppsvälld.

Rådfråga en läkare om detta inte går över.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Galieve

Om du glömmer att ta en dos, ska du inte ta dubbel dos nästa gång. Ta bara nästa dos som vanligt.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.I mycket sällsynta fall (hos färre än 1 av 10 000 användare) kan en allergisk reaktion mot innehållsämnen i läkemedlet förekomma. Symptomen kan bestå av magont, diarré, illamående, kräkningar, hudklåda, hudutslag, klåda, yrsel, svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg och andningssvårigheter.


Intag av stora mängder kalciumkarbonat (som är ett innehållsämne i detta läkemedel) kan öka blodets pH-värde (alkalos), göra kalciumhalten i blodet alltför hög (hyperkalcemi), öka utsöndringen av magsyra och orsaka förstoppning. Dessa uppstår vanligen om de rekommenderade doserna överskrids.


Rapportering av biverkningar


Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller äveneventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Galieve ska förvaras


Förvara detta läkemedelutom syn- och räckhåll för barn.Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP (månad/år). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 30 ºC. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


De aktiva substanserna i en dospåse på 10 ml är natriumalginat (500 mg), natriumvätekarbonat (213 mg) och kalciumkarbonat (325 mg). Övriga innehållsämnen är karbomer 974P, metylparahydroxibensoat (E218), propylparahydroxibensoat (E216), natriumsackarin, pepparmintsarom, natriumhydroxid och renat vatten.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Galieve oral suspension är en benvit suspension med smak och doft av pepparmint.


Galieve finns tillgänglig i kartong med 4, 12 eller 24 dospåsar.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

Danmark

Tel.: +45 4444 9700


Tillverkare

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited,

Dansom Lane, Hull,

HU8 7DS, East Yorkshire,

England


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Tjeckien

Gaviscon Duo Efekt Sáčky

Slovakien

Gaviscon Duo Efekt vrecká

Tyskland

Gaviscon Dual 500 mg / 213 mg / 325 mg Suspension zum Einnehmen im Beutel

Nederländerna

Gaviscon Duo sachets, suspensie voor oraal gebruik

Ungern

Gaviscon Forte borsmenta ízű belsőleges szuszpenzió tasakban

Danmark

Galieve Forte, oral suspension i brev

Finland

Galieve 500 mg/213 mg/325 mg oraalisuspensio, annospussi

Island

Galieve Forte 500 mg/213 mg/325 mg mixtúra, dreifa í skammtapokum

Norge

Galieve Forte mikstur, suspensjon

Sverige

Galieve 500 mg/213 mg/325 mg

Portugal

Gaviscon Duefet 500 mg + 213 mg + 325 mg Suspensão oral em saquetas

Belgien

Gaviscon Antizuur-Antireflux Unidose suspensie voor oraal gebruik/Gaviscon Antiacide-Antireflux Unidose suspension buvable/Gaviscon Antisäure-Antireflux Unidose Suspension zum Einnehmen

Luxembourg

Gaviscon Antiacide-Antireflux Unidose suspension buvable

Irland

Gaviscon Extra Liquid Sachets Peppermint Flavour Oral Suspension sodium alginate 500mg/10ml, sodium bicarbonate 213mg/10ml, calcium carbonate 325mg/10ml

Italien

Gaviscon Bruciore e Indigestione 500 mg + 213 mg + 325 mg sospensione orale gusto menta

Cypern

Gaviscon Double Action Liquid Sachets

Polen

Gaviscon Duo

Grekland

Gaviscon Double Action Liquid Sachets

Storbritannien

Gaviscon Double Action Liquid Sachets Peppermint Flavour


Denna bipacksedel ändrades senast


2016-04-06