iMeds.se

Galieve Mint

Information för alternativet: Galieve Mint Oral Suspension I Dospåse, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2015-03-05

BIPACKSEDEL: information till användaren


Galieve Mint oral suspension, dospåse


Natriumalginat

Natriumvätekarbonat

Kalciumkarbonat


Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Galieve Mint måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Galieve Mint är och vad det används för

2. Innan du använder Galieve Mint

3. Hur du använder Galieve Mint

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Galieve Mint ska förvaras

6. Övriga upplysningar


1. VAD GALIEVE MINT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Galieve Mint tillhör en grupp läkemedel som kallas ”refluxhämmare”. Galieve Mint bildar en skyddande massa ovanpå maginnehållet i upp till 4 timmar, som motverkar att surt maginnehåll stöts upp i matstrupen och orsakar smärta och obehag.


Galieve Mint används vid sura uppstötningar, halsbränna och matsmältningsbesvär (i samband med reflux) till exempel efter måltider, under graviditet eller hos patienter med symtom relaterade till refluxesofagit (inflammation i matstrupen).


2. INNAN DU ANVÄNDER GALIEVE MINT


Använd inte Galieve Mint

om du är allergisk (överkänslig) mot något av innehållsämnena i Galieve Mint, eftersom andningssvårigheter och hudutslag har förekommit, dock mycket sällan (se avsnitt 6 Övriga upplysningar).


Var särskilt försiktig med Galieve Mint

Läkemedlet innehåller små mängder natrium (6,2 mmol per 10 ml) och kalcium (1,6 mmol per 10 ml)..


Om symtomen kvarstår efter 7 dagar, måste du rådfråga din läkare.


Användning av andra läkemedel

Galieve Mint kan påverka effekten av andra läkemedel som tas via munnen. De bör därför tas med minst två timmars mellanrum.


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


Graviditet och amning

Läkmedlet kan användas under graviditet och amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Viktig information om några innehållsämnen i Galieve Mint

Läkemedlet innehåller metyl- (E218) och propylparahydroxibensoat (E216) vilka kan orsaka allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).


3. HUR DU ANVÄNDER GALIEVE MINT


Oral användning.


Vuxna och barn (från 12 år): 1 -2 dospåsar efter måltider och vid sänggående om inte läkaren ordinerar annat (högst fyra gånger per dygn).

Barn under 12 år: Endast enligt läkares föreskrift.


Om du har tagit för stor mängd av Galieve Mint

Om du har tagit för stor mängd av Galieve Mint, kan du känna dig uppsvälld. Det är osannolikt att detta orsakar ytterligare besvär för dig, Rådfråga en läkare om detta inte går över.


Om du har glömt att ta Galieve Mint

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos, ta bara nästa dos som vanligt.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Galieve Mint orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


I mycket sällsynta fall (färre än 1 av 10 000 användare) kan hudutslag, klåda, andningssvårigheter, yrsel eller svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg förekomma.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. HUR GALIEVE MINT SKA FÖRVARAS


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen och dospåsen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 25 ºC. Förvaras i originalförpackningen. Får ej frysas. Förvaras i skydd mot kyla.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Innehållsdeklaration


- De aktiva substanserna är natriumalginat, natriumvätekarbonat och kalciumkarbonat.

Varje dospåse (10 ml) innehåller 500 mg natriumalginat, 267 mg natriumvätekarbonat och 160 mg kalciumkarbonat.

- Övriga innehållsämnen är karbomer, metylparahydroxibensoat (E218) och propylparahydroxibensoat (E216), sackarinnatrium, natriumhydroxid, naturlig mintsmak och renat vatten. Läkemedlet innehåller inte socker eller färgämnen.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Galieve Mint oral suspension är en benvit suspension med smak och doft av pepparmint.


Förpackningsstorlekar: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 eller 36 dospåsar.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning


Reckitt Benckiser Healthcare (Scandinavia) A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

Danmark

Tel.: +45 4444 9700


Tillverkare


Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited

Dansom Lane, Hull

HU8 7DS, East Yorkshire

Storbritannien


Denna bipacksedel godkändes senast