iMeds.se

Ganirelix Sun

Läkemedelsverket 2015-01-20

Bipacksedel: Information till användaren


Ganirelix SUN 0,25 mg/0,5 ml injektionsvätska, lösning, förfylld spruta

ganirelix


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Ganirelix SUNär och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Ganirelix SUN

3. Hur du använder Ganirelix SUN

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Ganirelix SUNska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Ganirelix SUN är och vad det används för


Ganirelix SUNtillhör en grupp läkemedel som kallas ”anti-gonadotropinfrisättande hormoner” som motverkar effekten av naturligt gonadotropinfrisättande hormon (GnRH). GnRH kontrollerar frisättningen av gonadotropiner (luteiniseringshormon (LH) och follikelstimulerande hormon (FSH)). Gonadotropiner spelar en viktig roll för den mänskliga fertiliteten och reproduktionen. Hos kvinnor behövs FSH för tillväxt och mognad av folliklar i äggstockarna. Folliklar är små runda blåsor som innehåller äggceller. LH behövs för att de mogna äggcellerna ska lossna från folliklarna och äggstockarna (dvs ägglossning). Ganirelix SUNmotverkar effekten av GnRH, som resulterar i en minskning av frisättningen av framför allt LH.


Vad Ganirelix SUNanvänds för

För kvinnor som genomgår assisterad befruktning, inklusive in vitro fertilisering (IVF) och andra metoder, kan i enstaka fall för tidig ägglossning ske, vilket medför en betydligt minskad chans att bli gravid. Ganirelix SUNanvänds för att förebygga för tidiga LH-stegringar som kan orsaka en sådan för tidig ägglossning.


I kliniska studier användes Ganirelix SUNtillsammans med rekombinant follikelstimulerande hormone (FSH) eller korifollitropin alfa, en långverkande follikelstimulerare.


Ganirelix som finns i Ganirelix SUN kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Ganirelix SUN


Använd inte Ganirelix SUN


Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Ganirelix SUN:


Barn och ungdomar

Det finns ingen relevant användning av Ganirelix SUNför barn.


Andra läkemedel och Ganirelix SUN

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Graviditet, amning och fertilitet

Ganirelix SUNska användas vid kontrollerad ovariell stimulering för assisterad befruktning (ART). Använd inte Ganirelix SUNunder graviditet och amning.


Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Effekterna av Ganirelix SUNpå körförmåga och användning av maskiner har inte studerats.


Du är självansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt i bipacksedeln. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Ganirelix SUN innehåller natrium

Ganirelix SUN innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per injektion vilket betyder att det är i princip ”natriumfritt”.


3. Hur du använder Ganirelix SUN


Ganirelix SUNanvänds som en del av behandlingen vid assisterad befruktning (ART) inklusive in vitro fertilisering (IVF).


Du kommer att ge dig själv injektionerna, så din läkare kommer att förklara vad du måste göra. Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Etapp 1

Stimulering av äggstockarna med follikelstimulerande hormon (FSH) eller korifollitropin kan starta på dag 2 eller 3 av din menstruation.


Etapp 2

Ganirelix SUN (0,25 mg) ska injiceras direkt under huden en gång dagligen med start på dag 5 eller dag 6 av stimuleringen. Beroende på hur dina äggstockar reagerar, kan din läkare bestämma att du ska börja på någon annan dag.


Ganirelix SUNska inte blandas med FSH, men båda preparaten ska ges vid ungefär samma tidpunkt men inte på samma injektionsställe.


Daglig behandling med Ganirelix SUNska pågå tills man har tillräckligt antal folliklar av tillräcklig storlek.


Etapp 3

Den slutliga mognaden av äggcellerna i folliklarna kan sättas igång med injektion av humant koriongonadotropin (hCG). Tiden mellan två Ganirelix SUN-injektioner och mellan den sista Ganirelix SUN-injektionen och hCG-injektionen ska inte överstiga 30 timmar, eftersom en för tidig ägglossning (dvs frisättning av äggceller) annars kan ske. Därför ska, vid injektion av Ganirelix SUN på morgonen, behandlingen med Ganirelix SUNpågå under hela behandlingsperioden med gonadotropin inklusive dagen för ovulationsinduktion. Vid injektion av Ganirelix SUN på eftermiddagenska den sista Ganirelix SUN-injektionen ges på eftermiddagen dagen innan ovulationsinduktion.


Användarinstruktioner


Injektionsställe

Ganirelix SUN finns som förfyllda sprutor som innehåller en dos. Innehållet ska injiceras långsamt direkt under huden, helst i låret. Kontrollera lösningen innan den används. Använd inte lösningen om den inte är fri från partiklar eller inte är klar. Om du ger injektionerna själv eller om din partner gör det ska du följa instruktionerna noggrant. Blanda inte Ganirelix SUN med andra läkemedel.Förberedelse av injektionsstället

Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten. Tvätta injektionsstället med ett desinfektionsmedel (t ex alkohol) för att ta bort bakterier från huden. Rengör ca 5 cm runt stället där nålen ska föras in och låt desinfektionsmedlet torka i minst en minut innan du fortsätter.Införing av nålen

Ta bort skyddet från nålen. Nyp mellan tummen och pekfingret en stor yta av huden. För in nålen vid basen av det nypta skinnet med en vinkel på 45° mot skinnets yta. Variera injektionsstället vid varje injektion.Kontroll av nålens position

Dra försiktigt tillbaka kolven för att kontrollera att nålen har korrekt position. Om blod dras upp i sprutan innebär det att nålens spets har kommit in i ett blodkärl. Om detta skulle hända, injicera inte Ganirelix SUN. Ta bort sprutan, täck injektionsstället med en tuss indränkt med desinfektionsmedel och tryck emot, det ska sluta blöda inom en minut eller två. Använd inte denna spruta utan släng den på lämpligt sätt. Börja om från början med en ny spruta.


Injektion av lösningen

När nålen har placerats korrekt, tryck in kolven långsamt och stadigt, så att lösningen injiceras korrekt och huden inte skadas.


Borttagning av nålen

Dra snabbt ut nålen och tryck mot injektionsstället med en tuss med desinfektionsmedel.

Använd den förfyllda sprutan bara en gång.Om du använt för stor mängd av Ganirelix SUN

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att använda Ganirelix SUN

Om du kommer på att du har glömt en dos ta den så snart som möjligt.

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du är mer än 6 timmar försenad (så att tiden mellan två injektioner är mer än 30 timmar) ta dosen så snart som möjligt och kontakta din läkare för ytterligare råd.


Om du slutar att anväda Ganirelix SUN

Sluta inte att ta Ganirelix SUN om inte din läkare har instruerat dig att göra det, eftersom det kan påverka resultatet av din behandling.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (kan förekomma hos färre än 1 av 10 användare)

lokala hudreaktioner vid injektionsstället (framför allt rodnad med eller utan svullnad). Den lokala reaktionen försvinner normalt inom 4 timmar efter injektionen.


Mindre vanliga (kan förekomma hos färre än1 av 100 användare)


Mycket sällsynta (kan förekomma hos färre än1 av 10 000 användare)

mer omfattande allergiska reaktioner har observerats, så tidigt som efter den första dosen.


Dessutom har biverkningar rapporterats som är kända i samband med kontrollerad ovariell hyperstimuleringsbehandling t ex:


Försämring av ett tidigare eksem har rapporterats hos en patient efter den första ganirelix-dosen.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se.


Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


5. Hur Ganirelix SUN ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.


Kontrollera sprutan före användning. Använd bara sprutor med klar, partikelfri lösning och från oskadd förpackning.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ganirelix SUN är en klar och färglös vattenlösning för injektion. Lösningen är färdig att använda och avsedd för subkutan administrering.

Ganirelix SUN finns tillgängligt i förpackningar om 1 eller 5 förfyllda sprutor med injektionsnålar (27 G).


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

Polarisavenue 87

2132 JH Hoofddorp

Nederländerna


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Österrike: Ganirelix SUN 0,25 mg/0,5 ml Injektionslösung in einer Fertigspritze

Danmark: Ganirelix SUN 0,25 mg/0,5 ml injektionsvæske, opløsning, i fyldt injektionssprøjte

Finland: Ganireliksi SUN 0,25 mg/0,5 ml injektioneste, liuos esitäytetty ruisku

Frankrike: Ganirelix SUN 0,25 mg/0,5 ml solution injectable en seringue pré-remplie

Tyskland: Ganirelix SUN 0,25 mg/0,5 ml Injektionslösung in einer Fertigspritze

Italien: Ganirelix SUN 0,25 mg/0,5 ml soluzione iniettabile in siringa preriempita

Nederländerna: Ganirelix SUN 0,25 mg/0,5 ml oplossing voor injectie in voorgevulde spuit

Norge: Ganirelix SUN 0,25 mg/0,5 ml injeksjonsvæske, oppløsning, i ferdigfylt sprøyte

Spanien: Ganirelix SUN 0,25 mg/0,5 ml solución inyectable en jeringa precargada EFG

Sverige: Ganirelix SUN 0,25 mg/0,5 ml injektionsvätska, lösning, förfylld spruta

Storbritannien: Ganirelix SUN 0.25 mg/0.5 ml solution for injection in pre-filled syringe


Denna bipacksedel ändrades senast

2015-01-20

6