iMeds.se

Gaviscon

Information för alternativet: Gaviscon Oral Suspension, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2015-10-30

Bipacksedel: Information till användaren


Gaviscon oral suspension


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Gaviscon är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Gaviscon

3. Hur du använder Gaviscon

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Gaviscon ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar1. Vad Gaviscon är och vad det används för


Gaviscon bildar tillsammans med magens saltsyra en lätt och geléartad massa ovanpå maginnehållet. Denna motverkar att surt maginnehåll stöts upp.


Gaviscon används vid sura uppstötningar och halsbränna.

Kan även ordineras av läkare för annan användning som refluxesofagit (inflammation i matstrupen) och hiatusinsufficiens (bråck i mellangärdet).


Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter en vecka.


2. Vad du behöver veta innan du använder Gaviscon


Använd inte Gaviscon:

om du är allergisk mot natriumalginat, natriumvätekarbonat, aluminiumhydroxid, kalciumkarbonat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Gaviscon om du har kraftigt nedsatt njurfunktion.


Andra läkemedel och Gaviscon

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Gaviscon kan påverka eller påverkas av vissa läkemedelssubstanser som används mot:


Gaviscon minskar effekten av järnmedicin, om sådana medel tas samtidigt. De bör därför tas med minst 2 timmars mellanrum.


Gaviscon med mat och dryck

Gavisconska ej intas tillsammans med juice.


Graviditet och amning

Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.

Gaviscon passerar inte över i modersmjölk.


Körförmåga och användning av maskiner

Gaviscon har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Gaviscon innehåller metylparahydroxibensoat E 218 och propylparahydroxibensoat E 216

som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


3. Hur du använder Gaviscon


Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Suspensionen ska omskakas före användning.


Rekommenderad dos:10-20 ml (motsvarande 2-4 teskedar) oral suspension tas ca ½ timme efter måltid, strax före sänggåendet och vid behov, eller enligt läkares föreskrift. Dosen kan sköljas ned med en liten mängd vatten. Drick inte direkt ur flaskan.


Om du har tagit för stor mängd av Gaviscon

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Gaviscon

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Enstaka fall av hudutslag, klåda och vätskeansamling i vävnaderna har rapporterats, men man har inte kunnat fastställa något samband med Gaviscon.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller ävenbiverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till (se detaljer nedan).. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se


5. Hur Gaviscon ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 25 C i skydd mot kyla. Tillslut flaskan väl.


Används före utgångsdatum som anges på flaskan efter ”Utg.dat.:”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Gaviscon är en vit, gulaktig suspension.

Plastflaska 100 ml, 200 ml och 500 ml.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning

Nordic Drugs AB, Box 300 35, 200 61 Limhamn, Sverige


Tillverkare

Apotek Produktion & Laboratorier AB, Importgatan 20, 422 46 Hisings Backa, Sverige


Denna bipacksedel ändrades senast:2015-10-30