iMeds.se

Halzin Honung & Citron


Bipacksedel: Information till användaren

Halzin Honung & Citron sugtablett

Halzin Jordgubb sugtablett


2,4- diklorbenzylalkohol 1,2 mg / amylmetakresol 0,6 mg


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Halzin är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Halzin

3. Hur du använder Halzin

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Halzin ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


I denna bipacksedel benämns Halzin Honung & Citron och Halzin Jordgubb som Halzin.


1. Vad Halzin är och vad det används för


Halzin är en halstablett som används vid lindriga infektioner i munhåla och svalg, till exempel vid ont i halsen. Halzin har en bakterie- och virushämmande effekt.


Diklorbenzylalkohol och amylmetakresol som finns iHalzin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Halzin


Använd inte Halzin

- om du är överkänslig mot diklorobensylalkohol och/eller amylmetakresol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varning och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Halzin

Du bör kontakta en läkare vid ihållande symtom eller hög feber.


Andra läkemedel och Halzin

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.


Amning

Okänt om Halzin går över i modersmjölk.


Körförmåga och användning av maskiner

Halzin har inga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Halzin innehåller isomalt och maltitol

Detta läkemedel innehåller isomalt och maltitol som kan ha en milt laxerande effekt vid intag av många sugtabletter. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du använder Halzin


Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos är:

Vuxna och barn från 12 år: En tablett får vid behov sakta smälta i munnen varannan till var tredje timme.

Överskrid inte den rekommenderade dosen.


Äldre: Inga särskilda restriktioner för äldre.


Om du har tagit använt för stor mängd av Halzin

Möjliga reaktioner vid överdos är gastrointestinalt obehag.


Om du har glömt att ta Halzin

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd sugtablett.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


I visssa fall kan överkänslighetsreaktioner inträffa (ingen känd frekvens, kan inte beräknas från tillgänglig data). Sluta att ta Halzin och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom: Svullnad av ansikte, tunga, eller svalg; svårigheter att svälja; nässelutslag och andningssvårigheter.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se5. Hur Halzin ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Halzin Honung & Citron: pepparmintsolja, kinolingult (E104), sackarin (E954), vinsyra (E334), para-orange (E110), citronarom, honungsarom, isomalt (E953), maltitol (E965).

Halzin Jordgubb: sackarin (E954), vinsyra (E334), nykochin (124), jordgubbsarom, isomalt (E953), maltitol (E965)


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Halzin Honung & Citron tabletterna är gula och runda med honung/citronsmak.

Halzin Jordgubb tabletterna är rosa och runda med jordgubbssmak.


Halzin finns som tryckförpackningar à 8 och 24 sugtabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning

Apofri AB

Box 120

182 12 Danderyd


Tillverkare

Lozy´s Pharmaceuticals S.L.

Campus Empresarila, Lekaroz

31795, Navarra

Spanien


Denna bipacksedel ändrades senast: 2016-08-23


8