iMeds.se

Januvia

Information för alternativet: Januvia, visa andra alternativ

o

EUROPEAN MEDICINES AGENCY

SCIENCE MEDICINES HEALTH

EMA/525450/2012

EMEA/H/C/000722

Sammanfattning av EPAR för allmänheten

Januvia

sitagliptin

Detta är en sammanfattning av det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) för Januvia. Det förklarar hur Kommittén för humanläkemedel (CHMP) bedömt läkemedlet och hur den kommit fram till sitt ställningstagande om att bevilja godkännande för försäljning och sina rekommendationer om hur läkemedlet ska användas.

Vad är Januvia?

Januvia är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen sitagliptin. Det finns som tabletter (25,

50 och 100 mg).

Vad används Januvia för?

Januvia används för att behandla patienter med typ 2-diabetes för att förbättra blodsockerkontrollen.

Det ges som tillägg till diet och motion

•    som enda läkemedel till patienter vars sjukdom inte kontrolleras tillräckligt väl med enbart diet och motion och som inte kan ta metformin (ett diabetesläkemedel),

•    i kombination med metmorfin eller en PPARY-agonist (en typ av diabetesläkemedel) som till exempel en tiazolidindion till patienter vars sjukdom inte kontrolleras tillräckligt väl med enbart metformin eller en PPARY-agonist,

•    i kombination med en sulfonureid (en annan typ av diabetesläkemedel) till patienter vars sjukdom inte kontrolleras tillräckligt väl med enbart en sulfonureid och som inte kan ta metformin,

•    i kombination med både metformin och en sulfonureid eller en PPARY-agonist till patienter som inte kontrolleras tillräckligt väl med de båda läkemedlen,

•    i kombination med insulin, med eller utan metformin, till patienter som inte kontrolleras tillräckligt väl med en stabil insulindos.

An agency of the European Union


7 Westferry Circus • Canary Wharf • London E14 4HB • United Kingdom Telephone +44 (0)20 7418 8400 Facsimile +44 (0)20 7418 8416 E-mail info@ema.europa.eu Website www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2012. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Läkemedlet är receptbelagt.

Hur används Januvia?

Januvia tas i dosen 100 mg en gång dagligen. Om Januvia tas tillsammans med en sulfonureid eller insulin kan dosen sulfonureid eller insulin behöva sänkas för att minska risken för hypoglykemi (lågt blodsocker).

Patienter med måttligt till gravt nedsatt njurfunktion ska få en lägre dos av Januvia.

Hur verkar Januvia?

Typ 2-diabetes är en sjukdom där bukspottkörteln inte producerar tillräckligt med insulin för att kontrollera blodglukosnivån (blodsockret) eller där kroppen inte klarar av att använda insulin effektivt. Den aktiva substansen i Januvia, sitagliptin, är en dipeptidylpeptidas-4 (DPP-4)-hämmare. Den verkar genom att blockera nedbrytningen av de så kallade inkretinhormonerna i kroppen. Dessa hormoner frisätts efter en måltid och stimulerar bukspottkörtelns produktion av insulin. Genom att sitagliptin ger en högre halt av inkretinhormoner i blodet stimuleras bukspottkörteln att producera mer insulin när blodsockernivån är hög. Sitagliptin har ingen effekt när blodsockret är lågt. Sitagliptin sänker också den mängd glukos som produceras av levern genom att höja insulinnivåerna och sänka nivåerna av hormonet glukagon. Tillsammans bidrar detta till att sänka blodsockernivåerna och underlätta kontrollen av typ 2-diabetes.

Hur har Januvias effekt undersökts?

Januvias effekt har undersökts i nio studier som omfattade knappt 6 000 patienter med typ 2-diabetes vars blodsockernivåer inte kontrollerades tillräckligt väl:

•    I fyra av studierna jämfördes Januvia med placebo (overksam behandling). Januvia eller placebo användes ensamt i två studier som omfattade 1 262 patienter, som tillägg till metformin i en studie som omfattade 701 patienter och som tillägg till pioglitazon (en PPARY-agonist) i en studie som omfattade 353 patienter.

•    I två studier jämfördes Januvia med andra diabetesläkemedel. I den ena studien jämfördes Januvia med glipizid (en sulfonureid) när de användes som tillägg till metformin hos 1 172 patienter. I den andra studien jämfördes Januvia med metformin som enda läkemedel hos 1 058 patienter.

•    I tre ytterligare studier jämfördes Januvia med placebo när de gavs som tillägg till andra diabetesläkemedel: glimepirid (en annan sulfonureid) med eller utan metformin hos 441 patienter, kombinationen av metformin och rosiglitazon (en PPARY-agonist) hos 278 patienter och en stabil insulindos med eller utan metformin hos 641 patienter.

I samtliga studier var huvudeffektmåttet förändringen av nivåerna i blodet av ämnet glykosylerat hemoglobin (HbA1c), som avspeglar hur väl blodsockret kontrolleras.

Vilken nytta har Januvia visat vid studierna?

Januvia var effektivare än placebo då läkemedlet togs ensamt eller i kombination med andra diabetesläkemedel. Hos patienter som tog Januvia ensamt minskade nivåerna av HbA1c från cirka 8,0 procent vid studiernas början med 0,48 procent efter 18 veckor och 0,61 procent efter 24 veckor. Hos patienter som fick placebo ökade nivåerna däremot med 0,12 procent respektive 0,18 procent. Tillägget av Januvia till metformin minskade nivåerna av HbA1c med 0,67 procent efter 24 veckor, jämfört med en minskning med 0,02 procent hos patienterna som fick tillägg av placebo. Tillägget av

Januvia

Januvia till pioglitazon minskade nivåerna av HbAlc med 0,85 procent efter 24 veckor, jämfört med en minskning med 0,15 procent hos patienterna som fick tillägg av placebo.

I de studier där Januvia jämfördes med andra läkemedel liknade effekten av Januvia som tillägg till metformin effekten av tillägg av glipizid. När Januvia och metformin togs ensamt minskade nivåerna av HbAlc i liknande utsträckning, men effekten av Januvia verkade vara något lägre än effekten av metformin.

I de ytterligare studierna ledde tillägg av Januvia till glimepirid (med eller utan metformin) till en minskning av nivåerna av HbAlc med 0,45 procent efter 24 veckor, jämfört med en ökning med 0,28 procent hos patienterna som fick placebo. Nivåerna av HbAlc minskade med 1,03 procent efter 18 veckor hos patienter som fick Januvia som tillägg till metformin och rosiglitazon, jämfört med en minskning med 0,31 procent hos dem som fick placebo som tillägg. Slutligen minskade nivåerna av HbAlc med 0,59 procent hos patienter som fick Januvia som tillägg till insulin (med eller utan metformin), jämfört med en minskning med 0,03 procent hos dem som fick placebo som tillägg.

Vilka är riskerna med Januvia?

Allvarliga biverkningar som rapporterats för Januvia är bland annat pankreatit (inflammation i bukspottkörteln) och överkänslighet (allergiska reaktioner). Hypoglykemi (lågt blodsocker) har rapporterats hos 4,7-13,8 procent av patienterna som fått Januvia i kombination med en sulfonureid och hos 9,6 procent av patienterna som fått Januvia i kombination med insulin. En fullständig förteckning över biverkningar som rapporterats för Januvia finns i bipacksedeln.

Januvia får inte ges till personer som är överkänsliga (allergiska) mot sitagliptin eller något annat innehållsämne.

Varför har Januvia godkänts?

CHMP fann att nyttan med Januvia är större än riskerna och rekommenderade att Januvia skulle godkännas för försäljning.

Mer information om Januvia

Den 21 mars 2007 beviljade Europeiska kommissionen ett godkännande för försäljning av Januvia som gäller i hela Europeiska unionen.

Det offentliga europeiska utredningsprotokollet (EPAR) finns i sin helhet på EMA:s webbplats ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Mer information om behandling med Januvia finns i bipacksedeln (ingår också i EPAR). Du kan också kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Denna sammanfattning uppdaterades senast 08-2012.

Januvia

Sida 3/3