iMeds.se

Japol

Information för alternativet: Japol Orala Droppar, Vätska, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2014-07-07

BIPACKSEDEL: information till användaren


Japol, orala droppar, vätska

Myntaolja, delvis avmentoliserad


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller annan sjukvårdspersonal.

Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Japol är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Japol

3. Hur du tar Japol

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Japol ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. VAD JAPOL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Japol är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid tillfälliga matsmältningsbesvär med symtom såsom uppkördhet, väderspänning och magknip.


Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.


2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR JAPOL


Ta inte Japol

mot halsbränna och sura uppstötningar.


Varningar och försiktighet

Kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om symtomen kvarstår eller förvärras under behandlingen.


Andra läkemedel och Japol

Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel är inte studerad.


Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.


Japol med mat och dryck

Effekten av samtigt intag av mat och dryck är inte studerad.


Graviditet, amning och fertilitet

I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning under graviditet och amning.

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.


Körförmåga och användning av maskiner

Japol har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. HUR DU TAR JAPOL


Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel. Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos är

Vuxna och ungdomar över 12 år:

2 droppar Japol på en sockerbit eller i ett glas varmt vatten 1 - 3 gånger dagligen


Användning för barn:

Rekommenderas ej till barn under 12 år.


Om du har tagit för stor mängd av Japol

Vid kraftig överdosering kan symtom som diarréer, illamående, kräkningar, yrsel och påverkan på centrala nervsystemet uppträda. Observera att barn har en ökad känslighet för eteriska oljor såsom myntaolja, pepparmyntolja och mentol.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Japol

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Allergiska reaktioner kan förekomma hos personer som är överkänsliga mot mentol, pepparmyntolja eller myntaolja. Allergi kan t ex yttra sig som klåda i huden, irritation i munhåla eller huvudvärk.

Halsbränna kan förekomma hos personer som har ökad benägenhet för sura uppstötningar och halsbränna, s k gastroesofagal reflux. Illamående och kräkning har rapporterats.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. HUR JAPOL SKA FÖRVARAS


Oöppnad förpackning: Förvaras vid högst 25 °C.

Öppnad förpackning: Förvaras vid högst 25 °C. Tillslut flaskan väl.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

Öppnad förpackning är hållbar i 1 år.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten på flaskan efter Utg. dat.. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. FÖRPACKNINGENS INNEHALL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Innehållsdeklaration


1 ml innehåller

den aktiva substansen Mentha arvensis L. var. piperascens Malinv. ex. Holmes, aetheroleum (myntaolja, delvis avmentoliserad).


Produkten innehåller inga hjälpämnen.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Färglös aningen gul till gulgrön vätska med karaktäristisk lukt och smak.


Brun glasflaska à 10 ml försedd med droppanordning.


Innehavare av registering för försäljning och tillverkare:


SALUS Haus GmbH & Co. KG, Bahnhofstrasse 24, 83052 Bruckmühl, Tyskland


Tel.: +49 8062 90 10

Fax: +49 8062 6508

e-post:export@salus.de


Information lämnas av:

Midsona Sverige AB, Box 505 77, 202 15 Malmö Konsumentkontakt: 020-78 88 01


Denna bipacksedel ändrades senast: 2014-07-07