iMeds.se

Kåvepenin Frukt


Bipacksedel: Information till användaren


Kåvepenin Frukt 50 mg/ml granulat till oral suspension


fenoximetylpenicillinkalium


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finner du information om följande:

1. Vad Kåvepenin Frukt är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Kåvepenin Frukt

3. Hur du tar Kåvepenin Frukt

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Kåvepenin Frukt ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Kåvepenin Frukt är och vad det används för


Den aktiva substansen i Kåvepenin Frukt, fenoximetylpenicillin, är ett penicillin (antibakteriellt läkemedel) som hindrar bakterien från att bygga upp en normal cellvägg. Utan fungerande cellvägg dör bakterien snabbt.


Kåvepenin Frukt används vid halsfluss, tandinfektion, lunginflammation, bihåleinflammation, öroninflammation, bakteriella infektioner i hud och underhud (som inflammation i bindväven, Borreliainfektion).


Oral suspension är i första hand avsedd för behandling av barn.


2. Vad du behöver veta innan du tar Kåvepenin Frukt


Ta inte Kåvepenin Frukt

om du/ditt barn är allergiskt mot penicilliner eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du/ditt barn tar Kåvepenin Frukt.

Om du/ditt barn är överkänsligt mot cefalosporiner (annan grupp av antibakteriella läkemedel) ska du rådgöra med läkare om detta innan Kåvepenin Frukt används.


Vid hastigt uppkomna hudutslag, feber och/eller ansiktssvullnad bör behandlingen avbrytas och läkare kontaktas.


Andra läkemedel och Kåvepenin Frukt

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du/ditt barn tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Kåvepenin Frukt kan påverka eller påverkas av andra läkemedel:


Kåvepenin Frukt med mat och dryck

Kåvepenin Frukt har bäst effekt om det tas på fastande mage eller minst 1 timme före eller 2 timmar efter måltid.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Det finns inga kända risker vid användning av Kåvepenin Frukt under graviditet.

Fenoximetylpenicillin går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.


Körförmåga och användning av maskiner:

Ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.


Kåvepenin Frukt oral suspension innehåller sackaros. Om du/ditt barn inte tål vissa sockerarter (sackaros) bör du kontakta din läkare innan du tar/ ger ditt barn denna medicin.

Eftersom suspensionen innehåller socker är det viktigt med noggrann och regelbunden tandborstning/tandskötsel.


3. Hur du tar Kåvepenin Frukt


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt efter infektionstyp, kroppsvikt och ålder.


Flaskan omskakas väl före användning.


Om du/ditt barn har tagit för stor mängd av Kåvepenin Frukt

Om du/ditt barn fått i sig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du glömt att ta/glömt att ge ditt barn Kåvepenin Frukt

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du/ditt barn slutar att ta Kåvepenin Frukt

Även om man känner sig bättre redan efter några få dagar, är det viktigt att hela Kåvepenin Frukt-kuren fullföljs enligt ordination. I annat fall kan några bakterier överleva en tid, växa till och förorsaka att infektionen återkommer.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Magbesvär, främst illamående eller lös avföring, samt hudutslag.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Överkänslighetsreaktion med feber och/eller ledvärk. Nässelutslag, blodbildsförändring (eosinofili).


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Kraftig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion).


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): Klåda.


Vid långvarig eller svår diarré bör du kontakta läkare.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Kåvepenin Frukt ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Färdigberedd suspension är hållbar två veckor vid förvaring i kylskåp (2C-8C).


Används före utgångsdatum som anges på flaskan efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Efter beredning på apotek innehåller 1 ml oral suspension:

Den aktiva substansen är: fenoximetylpenicillinkalium 50 mg.

Övriga innehållsämnen är: konserveringsmedel (natriumbensoat E 211), sötningsmedel (natriumcyklamat), natriumcitrat, povidon, sackaros 600 mg, smakämnen (apelsin, karamell) samt renat vatten.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Granulat till oral suspension: 60 ml, 125 ml, 200 ml och 300 ml flaska.

Bereds på apotek till oral suspension.


Innehavare av godkännande för försäljning:

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Telefon 08-630 19 00


Denna bipacksedel godkändes senast den

2016-04-21

7