iMeds.se

Kabiven

Document: Kabiven emulsion for infusion PL change

Bipacksedel: Information till användaren


Kabiven infusionsvätska, emulsionLäs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Kabiven är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du ges Kabiven

3. Hur Kabiven ges

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Kabiven ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Kabiven är och vad det används för


Kabiven består av en trekammarpåse med en ytterpåse. Kabiven innehåller aminosyror (proteiners byggstenar), fett, glukos och salter. När du inte kan äta normalt ger detta läkemedel energi (i form av socker och fett) och aminosyror direkt i ditt blod.


Kabiven fungerar som en del av en balanserad intravenös näringstillförsel som tillsammans med ytterligare salter, spårelement och vitaminer tillgodoser hela ditt behov av näring.


2. Vad du behöver veta innan du ges Kabiven


Du ska inte få Kabiven

vid allvarlig sepsis (ett tillstånd när kroppen kämpar mot en allvarlig infektion)


Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du ges Kabiven om du har:


Om du under infusionen drabbas av feber, hudutslag, frossa eller andnöd säg genast till sjukvårdspersonalen, eftersom dessa symtom kan bero på en allergisk reaktion eller på att du fått för stor mängd läkemedel (se avsnitt 4).


Detta läkemedel kan påverka resultatet av andra tester som du genomgår. Det är viktigt att du talar om för din läkare om du genomgår några tester under tiden du får Kabiven.


Din läkare kan behöva ta regelbundna blodprover för att säkerställa att Kabivenbehandlingen fungerar ordentligt.


Barn

Kabiven ska inte ges till nyfödda eller barn under två års ålder.


Andra läkemedel och Kabiven

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


Tala om för din läkare om du tar


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Erfarenhet från användning av Kabiven under graviditet och amning saknas. Kabiven ska därför endast ges till gravida eller ammande kvinnor om läkaren anser det nödvändigt.


Körförmåga och användning av maskiner

Kabiven förväntas inte påverka din förmåga att köra bil och använda maskiner.


3. Hur Kabiven ges


Detta läkemedel kommer enbart att ges till dig genom infusion i en central ven. Din kroppsvikt i kilogram och din kropps förmåga att använda fett och socker avgör doseringen av Kabiven samt vilken påsstorlek som används. Kabiven kommer att ges långsamt in i ett blodkärl under en tidsperiod om 12-24 timmar. Din läkare kommer att avgöra korrekt dosering för dig eller ditt barn. Eventuellt blir du övervakad under behandlingen.


Användning för barn

Kabiven är inte anpassad för behandling av nyfödda eller barn under två års ålder.

Om du har fått för stor mängd av Kabiven

Det är inte troligt att du får för mycket läkemedel, eftersom sjukvårdspersonalen kommer att övervaka dig under behandlingen. Effekterna av en överdos kan vara illamående, kräkningar, svettning och vätskeansamling. Hyperglykemi (för mycket socker i blodet) och störningar i saltbalansen har också rapporterats. Vid en överdos finns en risk att ta upp för mycket fett. Detta kallas ”fettöverbelastningssyndrom”. Se avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar” för mer information. Om du upplever något av de ovan beskrivna symtomen eller tror att du har fått för mycket Kabiven, säg genast till din läkare eller sjuksköterska. Infusionen kommer att avbrytas eller doseringen minskas. Vanligtvis försvinner symptomen när infusionen avbryts eller doseringen minskas.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Kabiven kan orsaka en allergisk reaktion (mycket sällsynt, kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare). Säg genast till din läkare om:


Andra biverkningar inkluderar:


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

liten ökning av kroppstemperaturen.


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Fettöverbelastingssyndrom

Detta kan inträffa när din kropp har problem att använda fett, på grund av att du har fått för mycket Kabiven. Det kan också inträffa när ditt tillstånd plötsligt förändras (som vid njurproblem eller en infektion). Möjliga symtom är feber, ökade fettnivåer i blodet, cellerna och vävnaderna, störningar hos olika organ och koma. Alla dessa symtom försvinner om infusionen avslutas.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Kabiven ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Sjukvårdspersonalen ansvarar för korrekt förvaring, användning och kassering av Kabiven.

Förvaras vid högst 25 °C. Får ej frysas. Förvaras alltid i ytterpåsen.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten på påsen och ytterförpackningen.

Använd inte om påsen läcker.

Endast för engångsbruk. Eventuell kvarvarande blandning ska kasseras.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Vad Kabiven innehåller

Kabiven består av en trekammarpåse. Varje påse innehåller följande olika volymer beroende på förpackningsstorlek:2566 ml

2053 ml

1540 ml

1026 ml

Glukos (Glukos 190 mg/ml)

1316 ml

1053 ml

790 ml

526 ml

Aminosyror och elektrolyter (Vamin 18 Novum)

750 ml

600 ml

450 ml

300 ml

Fett (Intralipid 200 mg/ml)

500 ml

400 ml

300 ml

200 ml


De aktiva substanserna är:


Sojabönsolja, renad

100 g

80 g

60 g

40 g

Glukosmonohydrat

motsvarande glukos (vattenfri)

275 g

250 g

220 g

200 g

165 g

150 g

110 g

100 g

Alanin

12,0 g

9,6 g

7,2 g

4,8 g

Arginin

8,5 g

6,8 g

5,1 g

3,4 g

Asparaginsyra

2,6 g

2,0 g

1,5 g

1,0 g

Glutaminsyra

4,2 g

3,4 g

2,5 g

1,7 g

Glycin

5,9 g

4,7 g

3,6 g

2,4 g

Histidin

5,1 g

4,1 g

3,1 g

2,0 g

Isoleucin

4,2 g

3,4 g

2,5 g

1,7 g

Leucin

5,9 g

4,7 g

3,6 g

2,4 g

Lysinhydroklorid

8,5 g

6,8 g

5,1 g

3,4 g

motsvarande lysin

6,8 g

5,4 g

4,1 g

2,7 g

Metionin

4,2 g

3,4 g

2,5 g

1,7 g

Fenylalanin

5,9 g

4,7 g

3,6 g

2,4 g

Prolin

5,1 g

4,1 g

3,1 g

2,0 g

Serin

3,4 g

2,7 g

2,0 g

1,4 g

Treonin

4,2 g

3,4 g

2,5 g

1,7 g

Tryptofan

1,4 g

1,1 g

0,86 g

0,57 g

Tyrosin

0,17 g

0,14 g

0,10 g

0,07 g

Valin

5,5 g

4,4 g

3,3 g

2,2 g

Kalciumklorid 2 H2O

0,74 g

0,59 g

0,44 g

0,29 g

motsvarande kalciumklorid

0,56 g

0,44 g

0,33 g

0,22 g

Natriumglycerofosfat (vattenfritt)

3,8 g

3,0 g

2,3 g

1,5 g

Magnesiumsulfat 7 H2O

2,5 g

2,0 g

1,5 g

0,99 g

motsvarande magnesiumsulfat

1,2 g

0,96 g

0,72 g

0,48 g

Kaliumklorid

4,5 g

3,6 g

2,7 g

1,8 g

Natriumacetat 3 H2O

6,1 g

4,9 g

3,7 g

2,5 g

motsvarande natriumacetat

3,7 g

2,9 g

2,2 g

1,5 g


Övriga innehållsämnen är

renade äggfosfolipider,

glycerol,

natriumhydroxid,

ättiksyra,

vatten för injektionsvätskor.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Glukos- och aminosyralösningarna är klara, färglösa eller svagt gula och fettemulsionen är vit. Kabiven består av en trekammarpåse och en ytterpåse. En syreabsorbator är placerad mellan innerpåsen och ytterpåsen, vilken ska slängas före användning. Innerpåsen separeras i tre kammare genom öppningsbara svagsvetsar (förslutningar). Innehållet i de tre kamrarna måste blandas före användning, genom öppning av svagsvetsarna.


Förpackningsstorlekar:

1 x 1026 ml, 4 x 1026 ml

1 x 1540 ml, 4 x 1540 ml

1 x 2053 ml, 4 x 2053 ml

1 x 2566 ml, 3 x 2566 ml


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning:

Fresenius Kabi AB

751 74 Uppsala


Tillverkare:

Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala,

Fresenius Kabi Austria GmbH, Hafnerstrasse 36, 8055 Graz, Österrike


Denna bipacksedel ändrades senast

2015-05-07


<-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


Varningar och försiktighet

För att undvika risker förenade med för höga infusionshastigheter rekommenderas en kontinuerlig och välkontrollerad infusion, om möjligt administrerad med hjälp av en volumetrisk pump.


På grund av ökad risk för infektioner vid infusion i central ven ska strikt aseptisk teknik tillämpas för att undvika kontaminering, särskilt vid kateterinläggning.


Serumglukos, elektrolyter och osmolaritet samt vätskebalans, syra-bas status och lever- och enzymtester bör kontrolleras.


Vid varje tecken på anafylaktisk reaktion (såsom feber, frossa, utslag eller andnöd) ska infusionen omedelbart avbrytas.


Kabiven ska inte ges parallellt med blod via samma infusionsset på grund av risken för pseudoagglutinering.


Administreringssätt

Intravenös användning, infusion i central ven.


För total parenteral nutrition bör spårämnen, vitaminer och eventuellt elektrolyter (hänsyn tas till elektrolyterna som redan finns i Kabiven) tillsättas till Kabiven efter patientens behov.


Infusionshastighet

Maximal infusionshastighet för glukos är 0,25 g/kg/timme, för aminosyror 0,1 g/kg/timme och för fett 0,15 g/kg/timme.


Infusionshastigheten ska inte överstiga 2,6 ml/kg/timme (motsvarande 0,25 g glukos, 0,09 g aminosyror och 0,1 g fett/kg/timme). Rekommenderad infusionstid är 12-24 timmar.


Anvisningar för användning och hantering

Produkten ska inte användas om förpackningen är skadad. Använd innehållet endast om aminosyra- och glukoslösningarna är klara och färglösa eller svagt gula och om fettemulsionen är vit och homogen. Innehållet i de tre separata kamrarna måste blandas före användning samt före tillsatser via tillsatsporten.


Efter svagsvetsarnas öppnande ska innerpåsen vändas tre gånger för att säkerställa en homogen blandning som inte uppvisar något som helst tecken på fasseparation.


Enbart för engångsbruk. Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.


Tillsatser

Endast läkemedels- eller nutritionslösningar för vilka blandbarhet har dokumenterats får tillsättas till Kabiven. Blandbarhetsdata för ett antal tillsatser och förvaringstider för olika blandningar tillhandahålles på förfrågan.


Tillsatser ska utföras aseptiskt.


Hållbarhet

Hållbarhet efter blandning:

Vid användning av den blandade trekammarpåsen har kemisk och fysikalisk stabilitet visats i 24 timmar vid 25 °C.


Hållbarhet efter tillsatser

Efter öppning av svagsvetsar och blandning av de tre lösningar kan tillsatser göras via tillsatsport.

Om tillsatser görs ska blandningarna av mikrobiologiska skäl användas direkt. Om blandningarna inte används omedelbart efter beredning är lagringstid och förvaringsförhållanden före administrering användarens ansvar. Förvaringstiden ska normalt inte överskrida 24 timmar vid 2-8C. Om lagring inte kan undvikas och under förutsättning att tillsatser gjorts under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden, kan den blandade lösningen lagras i upp till 6 dagar vid 2-8C. Efter lagring vid 2-8C ska blandningen infunderas inom 24 timmar.

Kabiven

Bruksanvisning

Påsen1. Rivmarkering i ytterpåsen

2. Handtag

3. Hål för upphängning av påsen

4. Svagsvetsar

5. Blindport (används bara under tillverkning)

6. Tillsatsport (vit)

7. Infusionsport (blå)

8. Syreabsorbator


1. Avlägsnande av ytterpåsen· För att ta av ytterpåsen, håll påsen horisontellt och dra från rivmarkeringen intill portarna längs den övre kanten (Bild A).


· Dra sedan längs hela långsidan, ta av ytterpåsen och släng den tillsammans med syreabsorbatorn (Bild B).


2. Blandning
· Lägg påsen på en plan yta.

· Rulla ihop påsen ordentligt, från handtagssidan mot portarna, först med högerhanden och sedan genom att oavbrutet trycka med vänsterhanden tills de vertikala svagsvetsarna öppnas. De vertikala svagsvetsarna öppnas med hjälp av trycket från vätskan. Svagsvetsarna kan även öppnas innan ytterpåsen avlägsnas.

Observera: Lösningarna blandas lätt även när den horisontella förslutningen är stängd.· Blanda innehållet i de tre kamrarna noggrant genom att vända påsen tre gånger.


3. Slutförande av beredningen·Lägg påsen på en plan yta igen. Omedelbart innan injektion av tillsatser görs, avlägsna förseglingen från den vita tillsatsporten (Bild A).

Observera: Tillsatsportens membran är sterilt.

· Håll i tillsatsporten, stick in nålen och injicera tillsatslösningen (med känd blandbarhet) genom mitten av injektionsstället (Bild B).

· Blanda noggrant mellan varje injektion genom att vända påsen tre gånger. Använd kanyler med nålar av storleken 18-23 gauge och en maximal längd på 40 mm.


· Omedelbart innan infusionsaggregatet förs in, ta av förseglingen från den blåa infusionsporten (Bild A).

Observera: Infusionsportens membran är sterilt.

· Använd ickeluftade infusionsaggregat eller stäng luftningsventilen på ett luftat set.

· Håll i infusionsporten.

· Tryck in spetsen genom infusionsportens skyddshinna. Hela spetsen måste vara inne för att säkerställa dess placering (Bild B).

Observera: Den inre delen av infusionsporten är steril.


4. Upphängning av påsen
· Häng upp påsen i hålet under handtaget.10