iMeds.se

Kairasec

BIPACKSEDEL: information till användaren


Kairasec 8 mg tabletter

Kairasec 16 mg tabletter

Kairasec 32 mg tabletter

Kandesartancilexetil


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gälleräveneventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Kairasec är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Kairasec

3. Hur du tar Kairasec

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Kairasec ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. VAD KAIRASEC ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Namnet på ditt läkemedel är Kairasec. Den aktiva substansen är kandesartancilexetil. Det tillhör en grupp läkemedel som kallas angiotensin II-receptorblockerare. Det gör så att dina blodkärl slappnar av och vidgas. På så vis sänks ditt blodtryck. Det gör också att ditt hjärta får det lättare att pumpa blod till alla delar i din kropp.


Detta läkemedel används för att:


Kandesartancilexetil som finns i Kairasec kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR KAIRASEC


Ta inte Kairasec:


Om du är osäker om något av detta gäller dig, kontakta läkare eller apotekspersonal innan du tar Kairasec.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Kairasec

- en ACE-hämmare (till exempel enalapril, lisinopril, ramipril), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem.

- aliskiren


Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.

Se även informationen under rubriken ”Ta inte Kairasec”.


Informera din läkare eller tandläkare om du ska opereras att du tar Kairasec. Kairasec kan nämligen, i kombination med vissa bedövningsmedel, leda till blodtrycksfall.


Barn och ungdomar

Kandesartancilexetil har studerats hos barn.För mer information, tala med din läkare. Kairasec får inte ges till barn under 1 års ålder på grund av den möjliga risken för de utvecklande njurarna.


Andra läkemedel och Kairasec

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Kairasec kan påverka hur vissa läkemedel fungerar och vissa läkemedel kan påverka Kairasec. Om du använder särskilda läkemedel kan din läkare behöva ta blodprov då och då.


Informera din läkare i synnerhet om du använder någon av följande läkemedel:


Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder:Kairasec med mat och alkohol


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, fråga läkare eller apotekspersonal om råd innan du tar detta läkemedel.


Graviditet

Om du tror att du är gravid (eller kan bli gravid) under behandlingen, måste du informera din läkare.Vanligtvis föreslår din läkare att du ska sluta ta Kairasec före graviditet eller så snart du vet att du är gravid och rekommenderar istället ett annat läkemedel åt dig.Kairasec rekommenderas inte under tidig graviditet och får inte användas om du har varit gravid i mer än 3 månader eftersom det då kan orsaka allvarliga fosterskador om det används efter graviditetens tredje månad.


Amning

Berätta för din läkare om du ammar eller tänker börja amma.Kairasec rekommenderas inte vid amning och din läkare kan välja en annan behandling till dig om du vill amma ditt barn, särskilt om ditt barn är nyfött eller föddes för tidigt.


Körförmåga och användning av maskiner

En del människor känner sig trötta och yra när de tar Kairasec. Om det är så för dig ska du inte köra bil eller använda verktyg eller maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Kairasec innehåller laktos

Kairasec innehåller laktos som är ett slags socker. Om din läkare har talat om för dig att du är intolerant mot vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. HUR DU TAR KAIRASEC


Ta alltid alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Det är viktigt att ta Kairasec varje dag.

Du kan ta Kairasec med eller utan mat.

Svälj tabletten med lite vatten.

Försök ta tabletten vid samma tidpunkt varje dag. Då kommer du lättare ihåg att ta den.


Högt blodtryck:

En del svarta patienter kan svara sämre på denna typ av läkemedel när den ges som enda behandling. Dessa patienter kan därför behöva en högre dos.


Användning hos barn och ungdomar med högt blodtryck:


Barn i åldern 6 till 18 år:

Rekommenderad startdos är 4 mg en gång dagligen.

För patienter som väger mindre än 50 kg: hos vissa patienter med otillfredsställande blodtryckskontroll kan läkaren bestämma att dosen behöver ökas till högst 8 mg en gång dagligen.


För patienter som väger 50 kg eller mer: hos vissa patienter med otillfredsställande blodtryckskontroll kan läkaren bestämma att dosen behöver ökas till 8 mg en gång dagligen och till 16 mg en gång dagligen.


Hjärtsvikt:

Vanlig startdos av Kairasec är 4 mg en gång om dagen. Din läkare kan öka dosen genom att dubblera dosen i intervall om minst 2 veckor och upp till 32 mg en gång om dagen. Kairasec kan tas tillsammans med andra läkemedel mot hjärtsvikt och din läkare avgör vilken behandling som lämpar sig för dig.


Om du har tagit för stor mängd av Kairasec

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Kairasec

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Ta nästa dos som vanligt.


Om du slutar att ta Kairasec

Om du slutar att ta Kairasec kan ditt blodtryck åter stiga. Därför ska du inte sluta att ta Kairasec utan att först tala med din läkare.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta din läkare eller apotekspersonal.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Det är viktigt att du känner till vilka dessa biverkningar kan vara.

Sluta ta Kairasec och sök genast vård om du får någon av följande allergiska reaktioner:


Kairasec kan orsaka en minskning av antalet vita blodkroppar. Du kan få sämre motståndskraft mot infektioner och du kan känna av trötthet, få en infektion eller feber. Om detta inträffar ska du kontakta din läkare. Din läkare kan då och då ta blodprov för att kontrollera om Kairasec har påverkat ditt blod (agranulocytos).


Andra möjliga biverkningar:

Vanliga (förekommer hos 1 till 10 användare på 100)

Ökad mängd kalium i blodet, särskilt om du redan har problem med njurarna eller hjärtsvikt. Om detta är gravt kan du känna trötthet, svaghet, oregelbundna hjärtslag och myrkrypning.

Påverkan på njurarnas funktion, särskilt om du redan har problem med njurarna eller hjärtsvikt. I väldigt sällsynta fall kan njursvikt inträffa.


Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 användare på 10 000)

Lägre natriumhalt i blodet. Om detta är gravt märker du av svaghet, brist på energi och muskelkramper.

Hosta


Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

Biverkningarna hos barn som behandlas för högt blodtryck förefaller vara jämförbara med dem som observerats hos vuxna, men de inträffar oftare. Halsont är en mycket vanlig biverkan hos barn men inte rapporterad hos vuxna och rinnande näsa, feber och ökad hjärtfrekvens är vanlig hos barn men inte rapporterad hos vuxna.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

SE-751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. HUR KAIRASEC SKA FÖRVARAS


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterförpackning. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är kandesartancilexetil. Varje tablett Kairasec 8 mg, 16 mg och 32 mg innehåller 8 mg, 16 mg eller 32 mg kandesartancilexetil.


Övriga innehållsämnen är: hydroxipropylcellulosa (E463), laktosmonohydrat, magnesiumstearat, majsstärkelse, dietylenglykol monoetyleter (Transcutol), och röd järnoxid (E172).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Tablett 8 mg är rosa runda tabletter med fasad kant och har brytskåra på en sida.

Tablett 16 mg är rosa runda tabletter med brytskåra på en sida.

Tablett 32 mg är rosa runda tabletter med brytskåra på en sida.


Kairasec tabletterna 8 mg, 16 mg och 32 mg levereras i transparenta blisterförpackningar i ALU/PVC om 7, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 50 x 1 (endosförpackning), 56, 98, 98 x 1 (endosförpackning), 100 eller 300 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning:


Medical Valley Invest AB

Brädgårdsvägen 28

263 32 Höllviken

Sverige


Tillverkare:


Laboratorios LICONSA, S.A.

Avda. Miralcampo, Nº 7, Polígono Industrial Miralcampo

19200 Azuqueca de Henares

Guadalajara

Spanien


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-04-14