iMeds.se

Kalcidon

Information för alternativet: Kalcidon 500 Mg Tuggtablett, visa andra alternativ

Läkemedelsverket 2014-06-16


BIPACKSEDEL: information till användaren


Kalcidon 500 mg tuggtabletter


Kalcium


Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Kalcidon måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Kalcidon är och vad det används för

2. Innan du använder Kalcidon

3. Hur du använderKalcidon

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Kalcidon ska förvaras

6. Övriga upplysningar


1. VAD KALCIDON ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Kalcidon används vid ökat kalciumbehov under uppväxtåren, vid graviditet och amning samt hos vuxna och äldre. Om kosten inte täcker detta behov bör extra kalcium tillföras.

Kan även ordineras av läkare som behandling vid benskörhet. Kalcidon kan även skrivas ut av läkare på recept för att användas som fosfatbindare till patienter med stora mängder fosfat i blodet.


2. INNAN DU ANVÄNDER KALCIDON


Använd inte Kalcidon


Var särskilt försiktig med Kalcidon


Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


Kalcidon kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel:


Användning av Kalcidon med mat och dryck

Effekten av Kalcidon kan påverkas av livsmedel som innehåller oxalsyra (t ex i spenat och rabarber) och fytinsyra (t ex i fullkornsflingor). Du bör vänta minst två timmar efter att du har ätit mat med högt innehåll av oxalsyra eller fytinsyra innan du tar Kalcidon.


Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Lämpligt dagligt intag för gravida och ammande kvinnor är normalt 1000-1300 mg kalcium. Under graviditet bör det dagliga intaget inte överstiga 1500 mg kalcium (via föda och kalciumtillskott). Om du är gravid kan du ta Kalcidon om du har brist på kalcium.

Kalcium passerar över i modersmjölk.


Körförmåga och användning av maskiner

Kalcidon har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Viktig information om några innehållsämnen i Kalcidon

Kalcidon innehåller sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta läkare innan du tar denna medicin.


3. HUR DU ANVÄNDER KALCIDON


Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vid ökat kalciumbehov och kalciumbrist:

Rekommenderad dos till vuxna och ungdomar från 12 år: 1 tablett 1-3 gånger dagligen.

Rekommenderad dos till barn upp till 12 år: 1 tablett 1-2 gånger dagligen.

Vid benskörhet:

Vuxna:1 tablett 1-3 gånger dagligen.

Vid stora mängder fosfat i blodet (hyperfosfatemi): Dosen skall bestämmas av läkare, som anpassar den individuellt för patienten.


Tabletterna tas i samband med måltid. Tabletterna är avsedda att tuggas, men kan även smälta i munnen eller sväljas hela.


Om du använt för stor mängd av Kalcidon

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Kalcidon orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 patient av 100):

Ökad mängd kalcium i blodet (kan påverka njurfunktionen).

Ökad mängd kalcium i urinen.


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 patient av 1000):

Förstoppning, gasbildning, illamående, buksmärtor och diarré samt klåda, utslag och nässelutslag.


Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 patient av 10 000):

Mjölk-alkali syndrom (om överdrivna mängder kalcium har intagits). Symptom är urinträngningar, huvudvärk, aptitlöshet, illamående eller kräkningar, onormal trötthet eller svaghet, tillsammans med ökad mängd kalcium i blodet och nedsatt njurfunktion.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller äveneventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. HUR KALCIDON SKA FÖRVARAS


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 25 C.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tabletten är vit till svagt gråfläckig, svagt kupad med skåra.

Förpackningsstorlek: 100 st i plastburk (HDPE).


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

ABIGO Medical AB

Ekonomivägen 5

436 33 Askim

Tel: 031 – 748 49 50

Fax: 031 – 68 39 51

e-post: pharma@abigo.se


Denna bipacksedel godkändes senast 2014-06-16

4