iMeds.se

Kalcipos-D

Information för alternativet: Kalcipos-D 500 Mg/400 Ie Tuggtablett, visa andra alternativ
Document: Kalcipos-D, chewable tablet PL change

Bipacksedel: Information till användaren


Kalcipos-D 500 mg/400IE tuggtablett


kalcium/ kolekalciferol (Vitamin D3)


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använder detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finner du information om följande:

1. Vad Kalcipos-D är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Kalcipos-D

3. Hur du använder Kalcipos-D

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Kalcipos-D ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Kalcipos-D är och vad det används för


Kalcipos-D används för att förebygga och behandla brist på kalcium och vitamin D3 hos äldre, samt som tilläggsbehandling vid benskörhet (osteoporos), då brist på kalcium och vitamin D3 föreligger eller misstänks.


Kalcipos-D innehåller kalcium och vitamin D3som båda är viktiga ämnen för nybildning av ben. Vitamin D3reglerar upptag och omsättning av kalcium samt inlagring av kalcium i skelettet.


2. Vad du behöver veta innan du använder Kalcipos-D


Använd inte Kalcipos-D


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Kalcipos-D

om du lider av sarkoidos (en speciell typ av bindvävssjukdom som bl a drabbar lungor, hud och leder). Då bör du rådgöra med läkare innan behandling med Kalcipos-D börjar.Barn och ungdomar

Kalcipos-D tuggtabletter är inte avsedda för behandling av barn.


Andra läkemedel och Kalcipos-D

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Behandlingseffekten av Kalcipos-D kan påverkas om det tas samtidigt med vissa andra läkemedel mot;

Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering.


Om Du samtidigt använder vissa läkemedel mot;

infektion (tetracykliner),

ska Du ta dessa två timmar före eller fyra till sex timmar efter intaget av Kalcipos-D.


Om Du samtidigt använder vissa läkemedel mot;

ska Du ta dessa preparat minst tre timmar före Kalcipos-D.


Kalciumsalter kan minska upptaget av järn, zink och strontiumranelat. Därför bör läkemedel som innehåller järn, zink och strontiumranelat tas minst två timmar före eller efter du tar Kalcipos-D.


Om du behandlas med orlistat (medel mot fetma) kan upptaget av fettlösliga vitaminer påverkas (t.ex. vitamin D3).


Vid behandling med kortisonpreparat bör du rådgöra med Din doktor eftersom dosen av Kalcipos-D kanske måste höjas.


Kalcipos-D med mat och dryck

Effekten kan även påverkas av livsmedel innehållande oxalsyra (finns t.ex. i spenat och rabarber) och fytinsyra (finns t.ex. i fullkornsflingor). Du bör vänta minst två timmar efter att du ätit mat med högt innehåll av oxalsyra eller fytinsyra innan du tar Kalcipos-D.


Graviditetoch amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Under graviditet bör det dagliga intaget inte överstiga 1500 mg kalcium och 600 IE (15 mikrogram) vitamin D3. Kalcipos-D kan ges under graviditet vid kalcium och vitamin D-brist.


Kalcipos-D kan användas under amning. Kalcium och vitamin D3 går över i modersmjölk. Detta bör beaktas då man ger D-vitamintillägg till barnet.


Körförmåga och användning av maskiner

Kalcipos-D har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Kalcipos-D innehåller glukos och sackaros

En tuggtablett Kalcipos-D innehåller 200 mg glukos och 0,9 mg sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du använder Kalcipos-D


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekpersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är: 1 tuggtablett 1-2 gånger dagligen. Tabletten tuggas eller får långsamt smälta i munnen.


Om du har tagit för stor mängd av Kalcipos-D

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

.

Symtom vid för hög dos av Kalcipos-D är aptitlöshet, törst, ökad urinmängd, illamående, kräkningar och förstoppning.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sluta att ta Kalcipos-D och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

svullnad av ansikte, tunga eller svalg; svårigheter att svälja; nässelutslag och andningssvårigheter.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)


Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 patienter): hyperkalcemi (ökad kalkhalt i blodet) och/eller hyperkalciuri (ökad kalkhalt i urinen).

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter): förstoppning, uppkördhet, illamående, buksmärtor, diarré, klåda, utslag och urtikaria (nässelutslag).

Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 patienter): Mjölk-alkalisyndrom (kallas också Burnett’s syndrom och förekommer vanligen endast hos patienter som har intagit stora mängder av kalcium), vars symtom är tätt urineringsbehov, huvudvärk, aptitlöshet, illamående eller kräkningar, ovanlig trötthet eller svaghet samt ökad kalciumhalt i blodet och njursvikt.

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): Allvarliga allergiska överkänslighetsreaktioner som svullnad av svalg (strupödem).


Patienter med nedsatt njurfunktion löper risk för höga värden fosfat i blodet, bildande av njursten och förkalkning i njurarna.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Kalcipos-D ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Tillslut burken väl, ljuskänsligt och fuktkänsligt. Användes före utgångsdatum som anges på etiketten efter Exp. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Tom förpackning kan återvinnas via Förpackningsinsamlingen. Burk och lock sorteras som hård plastförpackning.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Kalcipos-D är en tuggtablett.

Tabletten är vit, rund, 17 mm i diameter med märkningen R137.

90, 135 och 180 tabletter i plastburk. Förpackningen med tillgänglighetslock är särskilt anpassad för personer med nedsatt funktion i händerna.


Innehavare av godkännande för försäljning:


Recip AB

Box 906

170 09 Solna

Sverige

Tel: +46 8 630 1900

Fax: +46 8 630 1950

e-mail: info@recip.se


Tillverkare:

Recipharm Stockholm AB

Lagervägen 7

136 05 Jordbro

Sverige


Denna bipacksedel godkändes senast: 2016-02-11