iMeds.se

Kalcipos-D Mite

Document: Kalcipos-D mite film-coated tablet PL change

Bipacksedel: Information till användaren


Kalcipos-D mite 500 mg/200 IE filmdragerad tablett


kalcium/ kolekalciferol (Vitamin D3)


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.


I denna bipacksedel finner du information om följande:

1. Vad Kalcipos-D mite är och vad det används för

2. Vad du behöver vet innan du använder Kalcipos-D mite

3. Hur du använder Kalcipos-D mite

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Kalcipos-D mite ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Kalcipos-D mite är och vad det används för


Kalcipos-D mite används för att förebygga och behandla brist på kalcium och vitamin D samt som tilläggsbehandling vid benskörhet (osteoporos) till patienter med risk för kalcium- och vitamin D-brist.


Kalcipos-D mite innehåller kalcium och vitamin D3 som båda är viktiga ämnen för nybildning av ben. Vitamin D3 reglerar upptag och omsättning av kalcium samt inlagring av kalcium i skelettet.


2. Vad du behöver veta innan du använder Kalcipos-D mite


Använd inte Kalcipos-D mite


Varningar och försiktighet

Tala med din läkare eller apotekspersonalen innan du tar Kalcipos-D


Andra läkemedel och Kalcipos-D mite

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Behandling med Kalcipos-D mite kan påverka eller påverkas av samtidigt behandling med vissa andra läkemedel mot;

Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering.


Om Du samtidigt använder vissa läkemedel mot;

infektion (tetracykliner),

ska Du ta dessa två timmar före eller fyra till sex timmar efter intaget av Kalcipos-D mite.


Om Du samtidigt använder vissa läkemedel mot;

ska Du ta dessa preparat minst tre timmar före Kalcipos-D mite.


Kalciumsalter kan minska upptaget av järn, zink och strontiumranelat. Därför bör läkemedel som innehåller järn, zink eller strontiumranelat tas minst två timmar före eller efter Kalcipos-D


Om du behandlas med orlistat (medel mot fetma) kan upptaget av fettlösliga vitaminer påverkas (t.ex. vitamin D3).


Vid behandling med kortisonpreparat bör du rådgöra med Din doktor eftersom dosen av Kalcipos-D mite kanske måste höjas.


Kalcipos-D mite med mat och dryck

Effekten kan även påverkas av livsmedel innehållande oxalsyra (finns t.ex. i spenat och rabarber) och fytinsyra (finns t.ex. i fullkornsflingor). Du bör vänta minst två timmar efter att du ätit mat med högt innehåll av oxalsyra eller fytinsyra innan du tar Kalcipos-D mite.


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Under graviditet bör det dagliga intaget ej överstiga 1500 mg kalcium och 600 IE (15 mikrogram) vitamin D3. Kalcipos-D mite kan ges under graviditet vid kalcium och vitamin D-brist.


Kalcipos-D mite kan användas under amning. Kalcium och vitamin D3 går över i modersmjölk. Detta bör beaktas då man ger D-vitamintillägg till barnet.


Körförmåga och användning av maskiner

Kalcipos-D mite har inga kända effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Kalcipos-D mite innehåller sackaros

En tablett Kalcipos-D innehåller 0.4 mg sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du använder Kalcipos-D mite

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos:

Vuxna: 1 tablett 1-3 gånger dagligen.

Barn: 1 tablett 1-2 gånger dagligen.

Tabletterna kan sväljas hela, delas eller krossas.


Om du har tagit för stor mängd av Kalcipos-D mite

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen i Sverige (tel. 112) eller (tel. 09-4711) i Finland för bedömning av risken samt rådgivning.


Symtom vid för hög dos av Kalcipos-D mite är aptitlöshet, törst, ökad urinmängd, illamående, kräkningar och förstoppning.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sluta att ta Kalcipos-D mite och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem): svullnad av ansikte, tunga eller svalg; svårigheter att svälja; nässelutslag och andningssvårigheter. Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)


Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 patienter): hyperkalcemi (ökad kalkhalt i blodet) och/eller hyperkalciuri (ökad kalkhalt i urinen).

Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 patienter): förstoppning, uppkördhet, illamående, buksmärtor, diarré, klåda, utslag och urtikaria (nässelutslag).

Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 patienter): Mjölk-alkalisyndrom (kallas också Burnett’s syndrom och förekommer vanligen endast hos patienter som har intagit stora mängder av kalcium), vars symptom är tätt urineringsbehov, huvudvärk, aptitlöshet, illamående eller kräkningar, ovanlig trötthet eller svaghet samt ökad kalciumhalt i blodet och njursvikt.

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): Allvarliga allergiska överkänslighetsreaktioner som svullnad av svalg (strupödem).


Patienter med nedsatt njurfunktion löper risk för höga värden fosfat i blodet, bildande av njursten och förkalkning i njurarna.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala


5. Hur Kalcipos-D mite ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före det utgångsdatum som anges på etiketten efter Exp. Utgångsdatum innebär den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30°C. Tillslut burken väl, ljuskänsligt.


Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


Tom förpackning kan återvinnas via Förpackningsinsamlingen. Burk och lock sorteras som hård plastförpackning.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Kalcipos-D mite är en filmdragerad tablett som är vit, oval, graverad med R118.

Förpackningsstorlekar: 60, 90 och 180 tabletter i plastburkInnehavare av godkännande för försäljning:


Recip AB

Box 906

170 09 Solna

Tel: 08-630 1900

Fax:08-630 1950


Tillverkare:

Recipharm Stockholm AB

Lagervägen 7

136 50 Jordbro


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Finland: Kalcipos-D mite 500 mg/200 IU filmdragerad tablett


Denna bipacksedel godkändes senast: 2016-02-11