iMeds.se

Kalinox

Document: Kalinox medicinal gas, compressed PL change


Bipacksedel: Informationtill användaren


Kalinox, 50 % / 50 %, medicinsk gas, komprimerad


Dikväveoxid / Oxygen


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Kalinox är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Kalinox

3. Hur du använder Kalinox

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Kalinox ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar1. Vad Kalinox är och vad det används för


Kalinox innehåller en färdig blandning av lustgas (medicinsk ”lustgas”, N2O) och syrgas (medicinsk syrgas, O2), 50 % av varje, och skall användas genom att man andas in gasblandningen.


Effekterna av Kalinox

Lustgasen utgör 50 % av gasblandningen. Lustgasen har en smärtstillande effekt, minskar smärtupplevelsen och höjer smärttröskeln. Lustgas ger också en avslappnande och lätt rogivande effekt. Dessa effekter framkallas genom att lustgasen påverkar signalsubstanser i ditt nervsystem.


Den 50- procentiga koncentrationen av syrgas, drygt dubbelt så mycket som i vanlig luft, garanterar en säker syrehalt i inandningsgasen.


Vad Kalinox används för

Kalinox skall användas när snabbt insättande och snabbt avklingande smärtstillande effekter önskas och när intensiteten i smärtan som behandlas är mild till medelmåttig och kortvarig. Kalinox ger smärtstillande effekt redan efter några andetag och de smärtstillande effekterna avklingar inom minuter efter det att användningen avslutas.


2. Vad du behöver veta innan du använder Kalinox


Använd inte Kalinox:

Innan du använder Kalinox skall du informera din läkare om du har någon av följande besvär/symptom;

Överkänslighet mot den aktiva substansen

Om ditt tillstånd kräver behandling med 100 % syrgas.


När Kalinox inhaleras kan gasbubblor (gasembolier) samt gasfyllda hålrum expandera och orsaka allvarlig skada. Därför ska Kalinox inte användas om du har:


- Pneumothorax (ansamling av luft mellan lungan och bröstväggen eller skador i ansiktet eller käken),

- Svår emfysem (sjukdom i lungornas alveoler vilket resulterar i andningsproblem),

- Gas emboli (bildandet av luftbubblor i blodet), genomfört djuphavsdykning med risk för dykarsjuka,

- Skallskada eller skador i ansiktet eller käken,

- Genomgått behandling med hjärtlungmaskin eller kranskärlskirurgi utan hjärtlungmaskin,

- Har fått injektion av oftalmisk gas under ögonoperation under de senaste tre månaderna, eftersom det finns en risk för blindhet om trycket i ögat blir för stort. Din läkare säkerställer att trycket inte skadar dig.

- Närvaro av luft i buken som orsakar svåra magbesvär,

- Genomgått encefalografi (En slags röntgenundersökning av hjärnan),

- Genomgått kirurgi i mellanörat, innerörat eller sinus

- Genomgått en epidural anestesi och luft har injicerats


Kalinox får inte heller användas om du har:Varningar och försiktighet

Informera även din läkare om du har följande besvär:Din läkare bedömer om det är lämpligt att Kalinox används.


Andra läkemedel och Kalinox

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel.


Tala om för läkare om du:


- har fått injektion av oftalmisk gas under ögonoperation under de senaste tre månaderna, eftersom det finns en risk för blindhet om trycket i ögat blir för högt.


- tar läkemedel som påverkar centrala nervsystemet (t.ex. morfinderivat, bensodiazepiner och andra psykotropa läkemedel). Det kan öka de hypnotiska effekterna. Vid samband med denna typ av läkemedel, kommer övervakningen stärkas.


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Kalinox kan användas under graviditet och under förlossning. Används Kalinox nära tidpunkten för förlossningen ska babyn övervakas med avseende på möjliga biverkningar.


Kalinox kan användas under amningsperioden.


Körförmåga och användning av maskiner

Kalinox ger en berusningseffekt. Av säkerhetsskäl bör du därför undvika att köra bil, använda maskiner eller utföra komplicerade uppgifter tills dess att du är fullt återhämtad.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Kalinox


Kalinox tillförs alltid i närvaro av personal som är förtrogen med denna form av läkemedel. Under hela tiden som Kalinox används skall du och tillförseln övervakas så att det sker på ett säkert sätt. Även efter avslutad tillförsel övervakas du av kompetent personal tills dess att du återhämtat dig.


Använd endast Kalinox i enlighet med läkarens instruktioner. Din läkare ska informera dig om hur du använder Kalinox och hur Kalinox fungerar och vilka effekter som uppkommer vid användningen.


Vanligtvis andas du Kalinox genom en andningsmask kopplad till en speciell ventil som gör att du har full kontroll av gasflödet genom din egen andning. Ventilen är enbart öppen vid inandningen. Kalinox kan också tillföras via en så kallad näsmask.


Oavsett vilken mask du använder bör du andas som vanligt med normala andetag i masken.


Efter det att du slutat använda Kalinox ska du vila och återhämta dig tills du känner dig återställd mentalt.


Säkerhetsanvisning


Om du använt för stor mängd av Kalinox

Det är mycket osannolikt att du kan få för mycket gas då du själv styr tillförseln och gasblandningen är fast, (innehåller 50 % lustgas och 50 % syrgas).

Om du andas fortare än vanligt och härigenom får mer lustgas i dig än vid normal andning kan du känna dig påtagligt trött och kanske upplever du att du till viss del tappar kontakten med omgivningen. Du skall då omgående informera personalen och avbryta tillförseln.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan Kalinox orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Kontakta omgående läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du utvecklar en infektion med symtom såsom feber i kombination med ett kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom ont i halsen/munnen eller svårigheter att urinera (agranulocytos).


Följande biverkningar kan förekomma under behandling och försvinner vanligen inom några minuter efter avslutad inandning av blandningen


Vanliga (>1/100 till <1/10):

Illamående och kräkningar


Mindre vanliga (>1/1000 till <1/100)

Parestesi (stickningar), fördjupning av sedering (dåsighet), hallucinationer, ångest, oro, eufori, drömmar.


Ingen känd frekvens: (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Yrsel, huvudvärk, kramper, ökat intrakraniellt tryck, svår synnedsättning, öronsmärtor, mellanöronsjukdomar, spräckt trumhinna, andningsdepression hos nyfödda barn under förlossning, desorientering, B12-brist.


Neurologiska sjukdomar såsom myeloneuropati (ryggmärgssjukdomar).


Megaloblastisk anemi med leukopeni (en minskning av antalet röda blodkroppar, åtföljd av en minskning i antalet vita blodkroppar).

Pancytopeni (kraftig minskning av blodkroppar, vilket kan orsaka svaghet, blåmärken eller infektionskänslighet).


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.Detta gäller äveneventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via www.lakemedelsverket.se.Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


5. Hur Kalinox ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på gasflaskan efter Utg.dat.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad


Förvaras ej under – 5C.

Vid misstanke om att Kalinox förvarats för kallt, ska flaskorna förvaras liggande i temperatur över +10C i minst 48 timmar innan de kan tas i bruk.

Förvara flaskan i låst utrymme reserverat för medicinska gaser.

Förvaras åtskilt från brandfarliga ämnen.

Sörj för god ventilation.

Rökning förbjuden. Får inte utsättas för stark värme.

Förs i säkerhet vid brandfara. Håll flaskan ren och torr och fri från olja och fett.

Se till att flaskan inte utsätts för stötar och fall.

Förvaras och transporteras med stängd ventil.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Kalinox är färglös, luktlös gas utan smak som tillhandahålls i en gasflaska som har en ventil för att kontrollera utflödet av gas.

Läkemedelsform: medicinsk gas, komprimerad.

Gasflaskans skuldra är märkt med vit och blå färg (syrgas/dikväveoxid). Gasflaskans kropp är vit (medicinsk gas).


Förpackningsstorlekar i liter

2

2,5

3

5

5

11

15

Volym gas i liter vid atmosfärstryck och 15C

590

519

623

1038

1470

2284

4400


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning:

AIR LIQUIDE Santé INTERNATIONAL,

75 quai d'Orsay,

75007 Paris,

Frankrike


Tillverkare

Air Liquide Medical

Tolhuisstraat 46

B-2627 Schelle

Antwerpen

Belgien


AIR LIQUIDE Danmark A/S

Havnegade 153

DK-5000 Odense C

Danmark


Information lämnas av: AIR LIQUIDE Gas AB, Lundavägen 151, 212 24 Malmö, Sverige

Tel: 040 38 10 00


Denna bipacksedel ändrades senast: 2016-10-28


Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Läkemedelsverkets hemsida: http://www.lakemedelsverket.se/


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Följande uppgifter är endast avsedda för läkare och hälsovårdspersonal:


Säkerhetsanvisningar

Särskilda försiktighetsåtgärder ska vidtas när man jobbar med lustgas. Lustgas ska administreras enligt lokala riktlinjer.

Kalinox skall endast användas i väl ventilerade rum där det finns speciell utsugsutrustning som evakuerar överskottsgasen. Genom att använda utsug och sörja för god ventilation undviker man höga omgivningskoncentrationer av lustgas i omgivningsluften. Höga koncentrationer av lustgas i omgivningsluft kan tänkas orsaka negativa hälsoeffekter hos personal eller andra personer i omgivningen. Det finns nationella regler för hur mycket lustgas som får finnas i omgivningsluften, så kallade hygieniska gränsvärden ofta utryckta som TWA (time weigth average), medelvärde över en arbetsdag och STEL (short term exposure limit) medelvärdet under en kortare exposition.

Dessa värden skall inte överskridas för att garantera att personalen inte utsätts för risker.Information om gasflaskan


Underhåll


Rengöring och desinfektion för Aluminiumgasflaska med avstängningsventil med inbyggd tryckregulator och flödesreglerare

OBSERVERA för Aluminiumgasflaska med avstängningsventil med inbyggd tryckregulator och flödesreglerare