iMeds.se

Kalitabs

BIPACKSEDEL


Bipacksedel: Information till patienten


Kalitabs 750 mg och 1000 mg depotabletter


kaliumklorid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Kalitabs är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar använder Kalitabs

3. Hur du tar Kalitabs

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Kalitabs ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Kalitabs är och vad det används för


Kalitabs är en depottablett som gör att den aktiva substansen frisläpps långsamt.


Kalitabs innehåller kalium som är ett viktigt beståndsdel i kroppens celler. Kaliumbrist kan uppstå vid vissa sjukdommar och vid behandling med urindrivande läkemedel (diuretika). Kalitabs används ofta vid behandling av för liten mängd kalium i blodet. Det kan även ges som förebyggande behandling tillsammans med diuretika.


Kalitabs är tillverkad så att upplösningen av tabletten blir fördröjd. Kalium finns i tablettens kärna, i ett mjukt skelett (matris), som ger en långsam och gradvis utsöndring av kalium genom hela tarmpassagen. Den mjuka matrisen kan ses i avföringen.


Kaliumklorid som finns i Kalitabs kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tarKalitabs


Ta inte Kalitabs:

Varningar och försiktighet


Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Kalitabs

Var särskilt försiktig med Kalitabs:


Hindrad passage, skador, sår, blödning och bristning av både övre och nedre delen av mag-tarmkanalen kan uppkomma, speciellt om Kalitabs tas med för liten mängd vatten eller om dina tarmrörelser är långsamma. Var särskilt försiktig om du är sängliggande eller gravid (se avsnitt Graviditet).


Avbryt behandlingen om blir illamående, kräks eller känner obehag i magen.


Barn och ungdommar


Kalitabs ska inte tas av barn och ungdomar under 18 år. Säkerheten och effekten av Kalitabs hos barn har inte fastställts.

Andra läkemedel och Kalitabs


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda några andra läkemedel.


Om Kalitabs tas samtidigt med andra läkemedel som ökar kaliumnivåerna, t ex kaliumsparande diuretika (t ex spironolakton, eplerenon, triameteren och amilorid), ACE hämmare (t ex kaptopril, enalapril, lisinopril, perindopril, quinapril, ramipril, zofenopril), Angiotensin-II receptorblockerare (azilsartan, candesartan, eprosartan, irbesartan, losartan, tasosartan, telmisartan, valsartan), reninhämmare (t ex aliskiren), ciklosporin, tacrolimus och trimetoprim och andra läkemedel som innehåller kalium (t ex kaliumslater i penicillin) ökar risken för hyperkalemi (för mycket kalium i blodet).


Kalitabs med mat och dryck


Tabletterna skall tas hela med mycket vatten, minst ett helt glas vatten per dos (se avsnitt 3).


Graviditet , amning och fertilitet


Om du är gravid eller ammar, eller tror att du kan vara gravid eller planerar att få barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Läkemedlet kan användas under graviditet och amning, om din läkare fastslår att det är nödvändigt. Din tarmfunktion kan vara långsam under graviditeten och du ska därför vara speciellt försiktig när du tar Kalitabs och dricka tillräckligt mycket vatten när du tar tabletten.


Körförmåga och användning av maskiner


Kalitabs har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du tar Kalitabs


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos är vid förebyggande behandling:

750 mg tabletter: Vanligtvis 1-2 tabletter 2-3 gånger dagligen.

1000 mg tabletter: Lägsta dosen är normalt 1 tablett 2 gånger dagligen.


Om du behandlas med Kalitabs för låga kaliumvärden avgörs dosen efter ditt kaliumvärde.

Vanlig dos för 750 mg tabletter: 2 tabletter 2-3 gånger dagligen, tills kaliumvärdet har förbättrats. Därefter är 1-2 tabletter 2 gånger dagligen en tillräcklig dos.

Den tillräckliga dosen för 1000 mg tabletterna är 2 tabletter 2 gånger dagligen.


Tabletterna skall sväljas hela tillsammans med minst ett glas vatten. Ta inte tabletterna liggande och inte direkt innan sänggående.


Tablettens olösliga vita kärna (matrisen) kan ses i avföringen.


Om du har tagit för stor mängd av Kalitabs


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.


För stort intag av Kalitabs kan orsaka för höga kaliumnivåer, speciellt om du har en njursjukdom. Symptom på för höga kaliumnivåer är förvirring, stickningar, muskelsvaghet, förlamning, lågt blodtryck, hjärtrytmrubbningar och vid allvarliga fall hjärtstopp.


Om du har glömt att ta Kalitabs

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Följande biverkningar har rapporterats:

Förhöjda kaliumvärden i blodet, bristning, blödning, sårbildning och förträngning, hinder eller stopp i magtarmkanalen. Diarré, kräkningar, magsmärtor, illamående och olika typer av utslag.


Avsluta behandlingen om du är illamående, kräks eller känner obehag i magen


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Läkemedelsverket, Box 26, SE-751 03 Uppsala. Webbplats: www.lakemedelsverket.se.


Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.5. Hur Kalitabs ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Kärna: etylcellulosa, glycerol 85 %, stearylalkohol, magnesiumstearat

Hölje: hypromellos, titandioxid (E171), talk, glycerol 85 %, sackarinnatrium


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Vita, ovala filmdragerade tabletter

750 mg:Förpackningsstorlek:100 och250tabletter.

1000 mg:Förpackningsstorlek: 200tabletter.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning

LEO Pharma A/S

55 Industriparken

DK-2750 Ballerup

Danmark


Tillverkare

Paramedical A/S

Vassingerövej 3-7

DK-3540 Lynge

Danmark


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Danmark: Kalitabs

Finland: Kalitabs

Island: Kaleorid

Norge: Kaleorid

Sverige: Kalitabs


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-04-14


Övriga informationskällor


Ytterligare information om detta läkemedel finns påLäkemedelsverkets webbplatswww.lakemedelsverket.se>