iMeds.se

Karbamid Aco

Document: Karbamid ACO cream PL change

Läkemedelsverket 2014-01-15

BIPACKSEDEL: information till användaren


Karbamid ACO 50mg/g kräm

Karbamid (ureum)


Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Karbamid ACO måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Karbamid ACO är och vad det används för

2. Innan du använder Karbamid ACO

3. Hur du använder Karbamid ACO

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Karbamid ACO ska förvaras

6. Övriga upplysningar


1. VAD KARBAMID ACO ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Karbamid ACO är en vit mjukgörande kräm som innehåller 5 % karbamid. Karbamid har vattenbindande

egenskaper, vilket bidrar till normalisering av torr hud.


Karbamid ACO används för fuktighetsbevarande behandling av torr hud av olika uppkomst.


2. INNAN DU ANVÄNDER KARBAMID ACO


Använd inte Karbamid ACO

om du är allergisk (överkänslig) mot karbamid eller något av övriga innehållsämnen i

Karbamid ACO.


Var särskilt försiktig med Karbamid ACO

Undvik att smörja kräm i ögon, näsa, öron, öppna sår eller på slemhinnor.


Graviditet och amning

Karbamid ACO kan användas under graviditet och amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Karbamid ACO påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.


Viktig information om några innehållsämnen i Karbamid ACO

Karbamid ACO kräm innehåller propyl- och metylparahydroxibensoat som kan ge allergiska reaktioner

(eventuellt fördröjda).

Karbamid ACO kräm innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).

Karbamid ACO kräm innehåller propylenglykol som kan ge hudirritation.


3. HUR DU ANVÄNDER KARBAMID ACO


Krämen smörjes in vid behov, gärna flera gånger dagligen samt alltid efter kontakt med vatten. Smörj in så mycket som huden kan ta upp utan att den känns kladdig.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Karbamid ACO orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Krämen kan ge lokal övergående sveda och värmekänsla. Ansiktet är särskilt känsligt.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


5. HUR KARBAMID ACO SKA FÖRVARAS


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25°C.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.


6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Innehållsdeklaration


propylenglykol, karbomer, dimetikon, fast paraffin, glycerolpolymetakrylat,

propylparahydroxibensoat (E 216), metylparahydroxibensoat (E 218), natriumlaktatlösning, mjölksyra, glycerylstearat, polyoxyetylenstearat, renat vatten.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


ACO HUD NORDIC AB, Box 622, 194 26 Upplands Väsby


Tillverkare:

Bioglan AB, Malmö, Sverige


Denna bipacksedel godkändes senast

2014-01-15

4