iMeds.se

Naloxon Hameln

Läkemedelsverket 2014-09-09

BIPACKSEDEL: information till användaren


Naloxon Hameln 0,4 mg/ml injektions-/infusionsvätska, lösning

naloxonhydroklorid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Naloxon Hameln 0,4 mg/ml är och vad det används för

2. Innan du får Naloxon Hameln 0,4 mg/ml

3. Hur Naloxon Hameln 0,4 mg/ml administreras

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Naloxon Hameln 0,4 mg/ml ska förvaras

6. Övriga upplysningar


1. VAD NALOXON HAMELN 0,4 MG/ML ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Naloxon Hameln 0,4 mg/ml är ett läkemedel som motverkar effekterna av opioidöverdosering, t.ex. överdosering med morfin.


Naloxon Hameln 0,4 mg/ml används för att upphäva de oönskade effekterna av opioider för att motverka livshotande förlamning av det centrala nervsystemet och andningen (andningssvårigheter).

Naloxon Hameln 0,4 mg/ml används också för att diagnostisera akut opioidöverdosering eller förgiftning.

Om en kvinna har fått smärtstillande läkemedel under förlossningen, kan det nyfödda barnet behandlas med Naloxon Hameln 0,4 mg/ml för att upphäva de oönskade effekterna av opioider, t.ex. om han/hon lider av andningssvårigheter eller depression av det centrala nervsystemet.


2. INNAN DU FÅR NALOXON HAMELN 0,4 MG/ML


Naloxon Hameln 0,4 mg/ml ska inte ges

om du är allergisk (överkänslig) mot naloxonhydroklorid eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel.


Var särskilt försiktig med Naloxon Hameln 0,4 mg/ml och tala om för din läkare


Intag av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


Intag av Naloxon Hameln 0,4 mg/ml med mat och dryck

Tala om för din läkare om du har druckit alkohol. Hos patienter med blandförgiftning (förgiftning med opioider och lugnande medel eller alkohol) kan effekten av Naloxon Hameln 0,4 mg/ml inträda långsammare.


Graviditet och amning

Det finns inte tillräckligt med data tillgänglig gällande användning av Naloxon Hameln 0,4 mg/ml hos gravida kvinnor. Under graviditeten överväger läkaren fördelarna med Naloxon Hameln 0,4 mg/ml mot de möjliga riskerna det kan innebära för fostret.

Det är inte känt om Naloxon Hameln 0,4 mg/ml passerar över i modersmjölken och det har inte fastställts om barn som ammas kan påverkas av Naloxon Hameln 0,4 mg/ml. Amning bör därför undvikas upp till 24 timmar efter behandlingen.


Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Efter att du fått Naloxon Hameln 0,4 mg/ml för att motverka effekterna av opioider ska du inte ge dig ut i trafiken, använda maskiner eller utföra andra fysiskt eller mentalt krävande aktiviteter under minst 24 timmar, eftersom effekterna av opioderna kan återkomma.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Viktig information om något innehållsämne i Naloxon Hameln 0,4 mg/ml

Detta läkemedel innehåller 3,8 mmol (88,5 mg) natrium per maximal dygnsdos. Tala om för din läkare om du följer en natriumfattig kost, så läkaren kan ta detta i beaktande.


3. HUR NALOXON HAMELN 0,4 MG/ML ADMINISTRERAS


De vanliga doserna som ges till dig är


Upphävande av de oönskade effekterna av opioider:

Vuxna: 0,1 – 0,2 mg, om nödvändigt kan ytterligare injektioner på 0,1 mg ges.

Barn: 0,01 – 0,02 mg per kg kroppsvikt, om nödvändigt kan ytterligare injektioner av samma dos ges.


Diagnostisering av opioidöverdosering eller -förgiftning:

Vuxna: 0,4 – 2 mg, injektionerna kan vid behov upprepas med 2-3 minuters mellanrum.
Den maximala dosen på 10 mg ska inte överskridas.

Barn: 0,01 mg per kg kroppsvikt, om nödvändigt kan en ytterligare injektion på 0,1 mg per kg ges.


Upphävande av de oönskade effekterna av opioider hos nyfödda vars mödrar fått opioider

0,01 mg per kg kroppsvikt, om nödvändigt kan ytterligare injektioner ges.


För upphävande av de oönskade effekterna av opioider (hos vuxna, barn och även nyfödda) övervakas patienterna så att man kan försäkra att den önskade effekten av Naloxon Hameln 0,4 mg/ml uppnås.

Ytterligare doser kan ges med 1-2 timmars mellanrum, om nödvändigt.


Hos äldre patienter med hjärt- eller blodcirkulationsproblem eller patienter som använt medel som kan orsaka hjärt- eller blodcirkulationsstörningar (t.ex. kokain, metamfetamin, tricykliska antidepressanter, kalciumblockerare, betablockerare, digoxin) ska Naloxon Hameln 0,4 mg/ml användas med försiktighet, eftersom allvarliga biverkningar, såsom snabba hjärtslag (ventrikulär takykardi) och flimmer har förekommit.


Om du upplever att effekten av Naloxon Hameln 0,4 mg/ml är för stark eller för svag, tala med din läkare.


Administreringssätt

Naloxon Hameln 0,4 mg/ml ges alltid som en intravenös eller intramuskulär injektion (i en ven eller i en muskel) eller, efter utspädning, som en intravenös infusion (under en längre period). Naloxon Hameln 0,4 mg/ml kommer att ges till dig av anestesiläkaren eller en annan erfaren läkare.


Om du har ytterligare frågor gällande användningen av denna produkt, fråga läkaren eller apotekspersonalen.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Naloxon Hameln 0,4 mg/ml orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Biverkningarna är uppdelade i följande grupper enligt deras frekvens:


Mycket vanliga

förekommer hos fler än 1 av 10 patienter

Vanliga

förekommer hos fler är 1 av 100 patienter, men färre än 1 av 10 patienter

Mindre vanliga

förekommer hos fler än 1 av 1000 patienter, men färre än 1 av 100 patienter

Sällsynta

förekommer hos fler än 1 av 10 000 patienter, men färre än 1 av 1000 patienter

Mycket sällsynta

förekommer hos färre än 1 av 10 000 patienter, inklusive enstaka rapporter


Det kan vara svårt att veta vilka biverkningar Naloxon Hameln 0,4 mg/ml har eftersom det alltid ges efter att andra substanser också har använts.


Immunsystemet

Mycket sällsynta: Allergiska reaktioner (nässelutslag, snuva eller förkylning, andningssvårigheter, Quinckes ödem (kraftig svullnad)), allergisk chock.


Centrala och perifera nervsystemet

Vanliga: Yrsel, huvudvärk.

Mindre vanliga: Ofrivilligt darrande eller skakningar, svettning.

Sällsynta: Krampanfall, nervspänning.


Hjärtat

Vanliga: Snabb hjärtfrekvens.

Mindre vanliga: Förändringar i hjärtrytmen, långsam hjärtfrekvens.

Mycket sällsynta: Flimmer, hjärtstillestånd.


Blodkärl

Vanliga: Förhöjt eller sänkt blodtryck (du kan ha huvudvärk eller känna dig yr).


Andningsvägar

Mycket sällsynta: Ansamling av vätska i lungorna (lungödem).


Magtarmkanalen

Mycket vanliga: Illamående.

Vanliga: Kräkningar.

Mindre vanliga: Diarré, muntorrhet.


Hud och subkutan vävnad

Mycket sällsynta: Missfärgning av och skador på huden (erythema multiforme).


Allmänna symtom och symtom vid administreringsstället

Vanliga: Om en för stor dos ges efter en operation kan du uppleva ett överretat tillstånd och känna smärta (eftersom de smärtlindrande effekterna av de läkemedel du fått också har motverkats liksom effekterna på din andning).

Mindre vanliga: Hyperventilation, irritation av blodkärlsväggen har rapporterats efter intravenös administrering; lokal irritation och inflammation har rapporterats efter intramuskulär administrering.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. HUR NALOXON HAMELN 0,4 MG/ML SKA FÖRVARAS


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på ampulletiketten och på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvara ampullerna i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Förvaras vid högst 25 ºC.

Utspädda lösningar förvaras vid högst 25 ºC.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Naloxon Hameln 0,4 mg/ml är en klar och färglös vätska i färglösa glasampuller innehållande 1 ml injektions-/infusionsvätska, lösning.


Förpackningsstorlekar: 5 och 10 ampuller.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning:

hameln pharma plus gmbh

Langes Feld 13

31789 Hameln

Tyskland


Tillverkare:

hameln pharmaceuticals gmbh

Langes Feld 13

31789 Hameln

Tyskland


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Danmark

Naloxon Hameln 0,4 mg/ml injektions- og infusionsvæske, opløsning

Nederländerna

Naloxon HCl-hameln 0,4 mg/ml, oplossing voor injectie/infusie

Norge

Naloxon Hameln 0,4 mg/ml injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

Storbritannien

Naloxone 400 micrograms/ml solution for injection/infusion

Sverige

Naloxon Hameln 0,4 mg/ml injektions-/infusionsvätska, lösning

Tyskland

Naloxon-hameln 0,4 mg/ml Injektions-/Infusionslösung


Denna bipacksedel godkändes senast den: 2014-09-09

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


Hållbarhet då förpackningen brutits: Produkten ska användas omedelbart då förpackningen öppnats första gången.


Hållbarhet efter utspädning: Kemisk och fysikalisk stabilitet vid användning har visats för 24 timmar under 25 oC. Ur ett mikrobiologiskt perspektiv bör produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstiderna och förvaringsvillkoren före administrering användarens ansvar. Denna förvaring skall normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2-8 oC, såvida inte spädningen har skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.


För intravenös infusion ska Naloxon Hameln 0,4 mg/ml endast spädas med 0,9 % natriumklorid­lösning eller 5 % glukoslösning. 5 ampuller Naloxon Hameln 0,4 mg/ml (2 mg) per 500 ml ger en slutlig koncentration på 4 mikrogram/ml.


Infusionsvätska innehållande Naloxon Hameln 0,4 mg/ml bör ej blandas med preparat som innehåller bisulfit, metabisulfit, långkedjiga anioner eller anioner med hög molekylvikt eller lösningar med alkaliskt pH.


Detta läkemedel är avsett endast för engångsbruk.

Produkten ska inspekteras visuellt före användning (också efter utspädning). Endast klar och färglös lösning som är fri från synliga partiklar får användas.

5