iMeds.se

Nanocoll


Bipacksedel: Information till patienten


Nanocoll 0,5 mg beredningssats för radioaktivt läkemedel


humanalbumin i kolloidala partiklar


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Nanocoll är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du Nanocoll används

3. Hur Nanocollanvänds

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Nanocoll ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Nanocoll är och vad det används för


Nanocoll är ett radioaktivt läkemedel endast avsett för diagnostik. Detta läkemedel behandlar inte din sjukdom.


Nanocoll används för att förbereda en radioaktiv injektionsvätska med teknetium (99mTc). Teknetium (99mTc) är ett radioaktivt ämne som gör att man kan framställa bilder av specifika organ i kroppen med hjälp av en speciell kamera. Bilden som fås kan ge läkaren värdefull information om struktur och funktion i ett specifikt organ eller placeringen av t ex en tumör.


Du kan få Nanocoll för:


Användning av Nanocoll innebär att du utsätts för små mängder radioaktiv strålning. Din läkare och läkaren som ansvarar för undersökningen har gjort bedömningen att nyttan med det radioaktiva läkemedlet överväger riskerna med strålningen.


2. Vad du behöver veta innan du får Nanocoll


Använd inte Nanocoll:


Varningar och försiktighet

Tala med din läkare eller sjuksköterska innan du får Nanocoll om du:


Före administrering av Nanocoll ska du:

dricka rikligt med vatten före undersökningen för att kunna urinera så ofta som möjligt under de första timmarna efter undersökningen.


Barn och ungdomar

Tala med ansvarig läkare om du är under 18 år.


Andra läkemedel och Nanocoll

Tala om för läkaren om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Vissa läkemedel kan påverka tolkningen av bilderna.


Om du ska genomgå en undersökning av lymfsystemet ska du berätta för läkaren om du tar någon av följande läkemedel, eftersom de kan påverka resultaten av undersökningen:

Läkemedel som ges på sjukhus för röntgen eller bildtagning (jodhaltigt kontrastmedel).


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkaren innan du ges detta läkemedel.

Du måste tala om för din läkare innan du får Nanocoll om det finns en möjlighet att du är gravid, om menstruation uteblivit eller om du ammar. Om du är osäker är det viktigt att du pratar med läkaren.


Om du är gravid

Din läkare kommer endast använda detta läkemedel om nyttan anses vara större än risken.

Du ska inte ges Nanocoll för en undersökning av lymfsystemet (som omfattar bäckenet), om du är gravid eller tror att du kan vara gravid, eftersom detta kan påverka barnet.

Om du ammar
Du ska inte amma om du ges Nanocoll eftersom små mängder radioaktivitet kan passera över till bröstmjölken. Om du ammar kan din läkare vänta tills amningen har avslutats innan du ges Nanocoll. Om det inte är möjligt att vänta kommer din läkare be dig att:


Din läkare kommer att tala om för dig när du kan börja amma igen.


Körförmåga och användning av maskiner

Det är inte troligt att Nanocoll påverkar förmågan att köra bil eller använda maskiner.


Nanocoll innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per injektionsflaska, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


3. Hur Nanocoll används


Det finns strikta regler om användning, hantering och kassering av radioaktiva läkemedel. Nanocoll kommer bara att användas på särskilt kontrollerade platser. Läkemedlet kommer endast hanteras och ges till dig av personer som har utbildning och kompetens i hur man använder det på ett säkert sätt. Dessa personer kommer att iaktta särskild försiktighet för en säker användning av läkemedlet och kommer att informera dig om vilka åtgärder de vidtar.

Läkaren kommer att bestämma vilken dos som ska användas i ditt fall. Dosen kommer att vara minsta möjliga mängd som behövs för att erhålla önskad information.


Vuxna

Rekommenderad dos för vuxna ligger mellan 5-500 MBq (megabecquerel, den enhet som används för att uttrycka radioaktivitet), beroende på vilken undersökning som ska utföras.


Användning för barn och ungdomar

Den mängd som används för barn och ungdomar kommer att anpassas efter barnets vikt.


Hur Nanocoll ges och utförande av undersökningen

Beroende på vilken undersökning som ska utföras kan dosen:


Efter injektionen får du dricka något och uppmanas att urinera omedelbart före undersökningen.


Bilden kan tas omedelbart eller upp till 60 minuter efter injektion, beroende på undersökningen. Ytterligare injektioner och fler bilder kan behövas.


Undersökningens längd

Din läkare kommer tala om för dig hur lång tid undersökningen förväntas ta.


Efter att du fått Nanocoll ska du:

Läkaren kommer att tala om för dig om du behöver vidta nägra särskilda åtgärder efter att du har fått detta läkemedel. Kontakta läkaren om du har några frågor.


Om du har fått för stor mängd Nanocoll

Överdosering är nästan omöjlig eftersom din dos kontrolleras noggrant av din läkare-. Vid en eventuell överdos kommer du att få behandling.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Berätta genast för din läkare eller sjuksköterska om du upplever något av följande när du undersöks på sjukhus eller klinik:

Detta kan vara tecken på en allergisk reaktion som kan vara allvarlig (förekommer hos ett okänt antal användare).


Om det inträffar efter att du har lämnat sjukhuset eller kliniken ska du genast uppsöka akutmottagningenen på närmaste sjukhus.


Detta radioaktiva läkemedel avger små mängder av joniserande strålning med mycket låg risk för cancer och ärftliga avvikelser.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med din läkare.Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Nanocoll ska förvaras


Du behöver inte förvara detta läkemedel. En specialist är ansvarig för att förvara detta läkemedel på lämplig plats. Förvaring av radioaktiva läkemedel sker i enligt med nationella föreskrifter om radioaktiva material.


Följande information är endast avsedd för specialisten.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


- Den aktiva substansen är humant albumin i kolloidala partiklar. Varje flaska Nanocoll innehåller 0,5 mg humant albumin i kolloidala partiklar

- Övriga innehållsämnen är tennkloriddihydrat, vattenfri glykos, poloxamer, dibasisk och vattenfri natriumfosfat, vattenfri natriumfytat och kvävgas.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Nanocoll är en beredningsats för radioaktiva läkemedel.

Varje beredningssats innehåller 5 injektionsflaskor på en bricka av polystyren och bipacksedel, förpackade i pappkartong.


Innehavare av godkännande för försäljning

GE Healthcare S.r.l.

Via Galeno, 36

20126 Milano

ItalienTillverkare:

GIPHARMA S.R.L.

Via Cresentino

13040 Saluggia (VC)

Italien


Lokal företrädare:

GE Healthcare AB

Box 90

Vendevägen 89

182 11 DanderydDenna bipacksedel ändrades senast

2016-06-07

9