iMeds.se

Nasonex

Information för alternativet: Nasonex 50 Mikrogram/Dos Nässpray, Suspension, visa andra alternativ
Document: Nasonex nasal spray, suspension PL change


Bipacksedel: Information till användaren


Nasonex 50 mikrogram/dos, nässpray, suspension

mometasonfuroat


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar,tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information omföljande:

1. Vad Nasonex är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Nasonex

3. Hur du använder Nasonex

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Nasonex ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Nasonex är och vad det används för


Vad är Nasonex?

Nasonex nässpray innehåller mometasonfuroat, som tillhör en grupp av läkemedel som kallas kortikosteroider (kortison). När mometasonfuroat sprayas i näsan, kan det hjälpa till att lindra inflammation (svullnad och irritation i näsan), nysningar, klåda, nästäppa eller rinnsnuva.


Vad används Nasonex för?

Hösnuva och perenn rinit (allergi mot t ex kvalster och pälsdjur)

Nasonex används för behandling av symtom vid hösnuva (även kallad säsongsbunden allergisk rinit) och perenn rinit hos vuxna och barn 3 år och äldre.


Hösnuva som förekommer vid vissa tider på året, är en allergisk reaktion som orsakas av att man andas in pollen från träd, gräs, ogräs eller mögel och svampsporer. Perenn rinit förekommer under hela året och symtomen kan orsakas av en känslighet för en mängd olika saker som t ex husdammkvalster, djurhår (eller hudavlagringar), fjädrar och vissa livsmedel. Nasonex minskar svullnad och irritation i näsan och lindrar på så sätt nysningar, klåda, nästäppa eller rinnande näsa orsakad av hösnuva eller perenn rinit.


Näspolyper

Nasonex används för behandling av näspolyper hos vuxna 18 år och äldre.


Näspolyper är små utväxter på slemhinnan inuti näsan och brukar påverka båda näsborrarna. Nasonex minskar inflammation i näsan vilket gör att polyperna gradvis krymper och minskar därmed en täppt känsla i näsa, vilket kan påverka andningen genom näsan.


2. Vad du behöver veta innan du använder Nasonex


Använd inte Nasonex


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Nasonex


Tala med din läkare, under tiden du använder Nasonex


När nässprayer som innehåller kortikosteroider används i höga doser under lång tid kan biverkningar förekomma som beror på att läkemedlet tas upp i kroppen.


Om du har kliande eller irriterade ögon, kan din läkare rekommendera att du använder andra läkemedel tillsammans med Nasonex.


Barn

Vid långvarig behandling med höga doser av nässprayer som innehåller kortikosteroider kan vissa biverkningar uppträda såsom att barn växer långsammare.


Det rekommenderas att regelbundet kontrollera längden hos barn som under lång tid behandlas med nässprayer som innehåller kortikosteroider. Tala med läkare om förändringar uppstår.


Andra läkemedel och Nasonex

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Om du tar andra läkemedel som innehåller kortikosteroider för din allergi, antingen via munnen eller som injektion, kan din läkare bestämma att du ska sluta ta dem när du använder Nasonex. När du slutar ta kortikosteroider, antingen via munnen eller som injektion, kan du uppleva symtom såsom värk i leder eller muskler, svaghet och depression. Det kan också hända att du får andra typer av allergier, såsom kliande, rinnande ögon eller fläckvis röd och kliande hud. Om dessa symtom uppträder ska du kontakta din läkare.


Graviditet och amning

Det finns ingen eller begränsad mängd information från användningen av Nasonex hos gravida kvinnor. Det är okänt om mometasonfuroat utsöndras i bröstmjölk.


Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Det finns ingen känd information om effekten av Nasonex påverkar förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Nasonex innehåller bensalkoniumklorid

Nasonex innehåller bensalkoniumklorid vilket kan orsaka irritation i näsan.


3. Hur du använder Nasonex


Använd alltid Nasonex enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Använd inte en större dos eller använd inte sprayen oftare eller under längre tid än din läkare ordinerat.


Behandling av hösnuva och perenn rinit (allergi mot t ex kvalster och pälsdjur)


Användning hos vuxna och barn 12 år och äldre


Vanlig dos är två sprayningar i vardera näsborre en gång dagligen.Användning hos barn i åldern 3 till 11 år


Vanlig dos är en sprayning i vardera näsborre en gång dagligen.


Hos vissa patienter kan Nasonex börja lindra symtom inom 12 timmar efter den första dosen. Det kan dock dröja upp till två dagar innan full effekt av behandlingen ses. Därför bör du fortsätta med regelbunden användning för att uppnå full nytta av behandlingen.


Ifall du eller ditt barn har svåra besvär av hösnuva, kan läkaren rekommendera att du börjar använda Nasonex några dagar innan pollensäsongen börjar, eftersom detta bidrar till att förebygga dina hösnuvesymtom.


Näspolyper


Användning hos vuxna 18 år och äldre


Vanlig startdos är två sprayningar i vardera näsborre en gång dagligen.Hur du förbereder din nässpray för användning


Din Nasonex nässpray har ett plastskydd som skyddar pipen och håller den ren. Kom ihåg att ta av plastskyddet innan du använder sprayen och att sätt tillbaks det efter användningen.


Om du använder sprayen för första gången måste du förbereda flaskan genom att pumpa sprayen 10 gånger tills en fin spraydusch erhålls:

Skaka flaskan försiktigt.

Placera pekfingret och långfingret på var sin sida om pipen och tummen under flaskan. Gör inte hål i pipen.

Vänd pipen från dig och tryck sedan nedåt med fingrarna för att pumpa sprayen 10 gånger tills en fin spraydusch erhålls.

Om du inte har använt sprayen under 14 dagar eller längre bör du förbereda flaskan på nytt genom att pumpa sprayen två gånger tills en fin spraydusch erhålls.


S

Figur 1

å här använder du din nässpray

Skaka flaskan försiktigt och ta av plastskyddet (Figur 1).

Snyt dig försiktigt.

Håll för ena näsborren och för in pipen i den andra näsborren som visas (Figur 2). Böj huvudet lite framåt medan du håller flaskan upprätt.

B

Figur 2

örja långsamt och försiktigt att andas in genom näsan samtidigt som du sprayar en fin dusch in i näsan genom att trycka nedåt EN GÅNG med fingrarna.

A ndas ut genom munnen. Upprepa steg 4 för att andas in en andra sprayning i samma näsborre, beroende på vilken dos du har.

Ta ut pipen ur näsborren och andas ut genom munnen.

Upprepa steg 3 till 6 för den andra näsborren (Figur 3).


E

Figur 3

fter att sprayen använts ska pipen noga torkas av med en ren näsduk eller mjukt papper och plastskyddet sättas på igen.

Hur du rengör din nässprayOm du använt för stor mängd av Nasonex


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du använder steroider under en längre tid eller i stora mängder kan de i sällsynta fall påverka några av dina hormoner. Hos barn kan detta påverka tillväxt och utveckling.


Om du har glömt att använda Nasonex


Om du glömt att använda din nässpray vid rätt tidpunkt, ska du använda den så snart som du kommer ihåg det, fortsätt sedan som vanligt.Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du slutar att använda Nasonex


Hos vissa patienter kan Nasonex börja lindra symtom 12 timmar efter den första dosen. Det kan dock dröja upp till två dagar innan full effekt av behandlingen ses. Det är mycket viktigt att du använder din nässpray regelbundet. Sluta inte med behandlingen även om du känner dig bättre, om inte din läkaren sagt detta.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Plötsliga överkänslighetsreaktioner (allergiska reaktioner) kan inträffa när man använt detta läkemedel. Dessa reaktioner kan vara mycket allvarliga. Sluta att ta Nasonex och kontakta omedelbart läkare om du får symtom såsom:


När nässprayer som innehåller kortikosteroider används i höga doser under lång tid kan biverkningar förekomma som beror på att läkemedlet tas upp i kroppen.


Andra biverkningar

De flesta personer får inga problem av att använda nässprayen. En del personer som använt Nasonex eller andra nässprayer som innehåller kortikosteroider kan uppleva följande biverkningar:


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

förhöjt tryck i ögat (grön starr) och/eller grå starr som orsakar synförändringar


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller äveneventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se


5. Hur Nasonex ska förvarasLäkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Nasonex är en nässpray, suspension.

En flaska innehåller 60 doser eller 140 doser.

Flaskor med 60 doser finns i förpackningar med 1 flaska.

Flaskor med 140 doser finns i förpackningar med 1, 2 eller 3 flaskor.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning:

Merck Sharp & Dohme B.V.

Box 581

2003 PC Haarlem

Nederländerna


Tillverkare:

Schering-Plough Labo NV,

Heist-op-den-Berg,

BelgienLokal företrädare:

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Box 45192

104 30 Stockholm

Tel: 077-570 04 88


Denna bipacksedel ändrades senast

2016-06-10