iMeds.se

Natriumklorid Baxter Viaflo

Läkemedelsverket 2015-04-16

Bipacksedel: Information till användaren


Natriumklorid Baxter Viaflo 9 mg/ml infusionsvätska, lösning


aktiv substans: natriumklorid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du får detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande

1. Vad Natriumklorid Baxter Viaflo är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du får Natriumklorid Baxter Viaflo

3. Hur du får Natriumklorid Baxter Viaflo

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Natriumklorid Baxter Viaflo ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar1. Vad Natriumklorid Baxter Viaflo är och vad det används för


Natriumklorid Baxter Viaflo är en lösning av natriumklorid i vatten. Natriumklorid är en kemisk substans (ofta kallad salt) som finns i kroppen.


Natriumklorid Baxter Viaflo används för att behandla:


Situationer som kan orsaka natriumklorid- och vätskeförlust kan vara

Natriumklorid Baxter Viaflo kan också användas för att ge eller späda andra infusionsläkemedel.


2. V ad du behöver veta innan du får Natriumklorid Baxter Viaflo


Använd INTE Natriumklorid Baxter Viaflo om du har något av följande tillstånd:


Om något läkemedel är tillsatt i Natriumklorid Baxter Viaflo ska bipacksedeln för det tillsatta läkemedlet beaktas för att avgöra om du kan få lösningen.


Varningar och försiktighet

Tala om för läkaren om du har eller har haft något av följande sjukdomstillstånd.


Din läkare kommer att ta blod- och urinprov när infusionen ges för att övervaka:


Detta är särkilt viktigt för barn och för tidigt födda spädbarn eftersom deras omogna njurfunktion gör att de kan samla på sig för mycket natrium.


Läkaren kommer att beakta om du redan får näring som infusion (näring som ges i en slang in i en ven). Vid långvarig behandling med Natriumklorid Baxter Viaflo kan du behöva få extra näring.


Andra läkemedel och Natriumklorid Baxter Viaflo

Tala om för läkare eller sjuksköterska om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


Det är särskilt viktigt att du informerar din läkare om du tar:

- kortikosteroider (anti-inflammatoriska läkemedel). Dessa läkemedel kan göra att kroppen samlar på sig natrium och vatten, vilket kan leda till att vävnaden sväller på grund av vätskeansamling under huden (ödem) och högt blodtryck (hypertension).

- litium (används för att behandla psykiska sjukdomar)


Natriumklorid Baxter Viaflo med mat och dryck

Du bör rådfråga din läkare om vad du kan äta eller dricka.


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller sjuksköterska innan du använder detta läkemedel.

Om ett annat läkemedel tillsätts i Natriumklorid Baxter Viaflo bör du dock


Körförmåga och användning av maskiner

Rådfråga din läkare eller sjuksköterska innan du kör bil eller använder maskiner.


3. Hur du får Natriumklorid Baxter Viaflo


Natriumklorid Baxter Viaflo ges till dig av en läkare eller sjuksköterska. Läkaren kommer att bestämma hur mycket du behöver och när du ska få det. Detta beror på din ålder, vikt, allmäntillstånd, behandlingens syfte och om infusionsvätskan används för att ge eller späda ett annat läkemedel.

Mängden du ges kan också påverkas av annan samtidig behandling.


Natriumklorid Baxter Viaflo ska INTE ges till dig om det finns partiklar i lösningen eller om förpackningen är skadad på något sätt.


Natriumklorid Baxter Viaflo ges oftast genom en plastslang med en nål in i en ven. Vanligtvis används en ven i armen för att ge infusionen, men din läkare kan använda en annan metod för att ge dig läkemedlet.


När du får Natriumklorid Baxter Viaflo kommer din läkare att ta blodprover för att övervaka blodnivåerna av:

elektrolyter (t.ex. natrium och klorid) och andra kemiska ämnen som finns normalt i blodet som kreatinin (en nedbrytningsprodukt som bildas i musklerna)


Eventuell överbliven lösning ska kasseras. En infusion av Natriumklorid Baxter Viaflo ska INTE ges till dig från en påse som är delvis använd.


Om du fått för stor mängd av Natriumklorid Baxter Viaflo

Om du får för stor mängd Natriumklorid Baxter Viaflo (överinfusion) kan det leda till följande symtom:


Om någon av dessa biverkningar förekommer ska du omedelbart tala om det för din läkare. Infusionen kommer att avbrytas och du får behandling beroende på symtomen.


Om ett läkemedel har tillsatts i Natriumklorid Baxter Viaflo och en överdosering sker, kan detta läkemedel också orsaka symtom. I bipacksedeln för det tillsatta läkemedlet kan du läsa om eventuella symtom.


Om du slutar få Natriumklorid Baxter Viaflo

Din läkare kommer att avgöra när infusionen ska avslutas.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller sjuksköterska.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Hur ofta dessa biverkningar förekommer är inte känt.


- tremor

- sänkt blodtryck

- nässelutslag (urtikaria)

- hudutslag

- klåda (pruritus)


Biverkningar som kan orsakas av administreringstekniken:


Andra biverkningar som rapporterats med liknande produkter (andra lösningar med natrium):


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska.Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Webbplats:www.lakemedelsverket.se


Om biverkningar uppstår måste infusionen avbrytas.


5. Hur Natriumklorid Baxter Viaflo ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Påsar 50 ml och 100 ml: Förvaras vid högst 30 C.

Påsar 250 ml, 500 ml och 1000 ml.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Används före utgångsdatum som anges på påsen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Detta läkemedel ska inte ges om det finns partiklar i lösningen eller om förpackningen är skadad på något sätt.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är natriumklorid: 9 g per liter.


Det enda övriga innehållsämnet är vatten för injektionsvätskor.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Natriumklorid Baxter Viaflo är en klar lösning utan synliga partiklar. Den tillhandahålls i plastpåsar av polyolefin/polyamid (Viaflo). Varje påse har en förseglad, skyddande ytterpåse av plast.


Påsstorlekar:


Förpackningsstorlekar:


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning:


Baxter Medical AB

Box 63

164 94 Kista


Tillverkare:


Baxter S.A.

Boulevard René Branquart, 80

7860 Lessines

Belgien


Baxter Healthcare Ltd

Caxton Way

Thetford Norfolk IP24 3SE

Storbritannien


Bieffe Medital Sabiñánigo

Ctra de Biescas-Senegué

22666 Sabiñánigo (Huesca)

Spanien


Baxter Healthcare S.A.

Moneen Road

Castlebar

County Mayo

Irland


Bieffe Medital S.P.A.

Via Nuovo Proviencale

230 34 Grosotto (SO)

Italien


Baxter Manufacturing Sp. z.o.o.

42 B Wojciechowska Str.

20-704 Lublin

Polen


Denna bipacksedel ändrades senast: 2015-04-16

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


Hantering och beredning

Använd endast om lösningen är klar, utan synliga partiklar och påsen är oskadad. Administrera omedelbart efter anslutning av infusionsaggregat.

Avlägsna inte ytterpåsen förrän strax före användning.

Innerpåsen bevarar produktens sterilitet.

Använd inte plastbehållare i seriekoppling. Sådan användning kan resultera i luftemboli på grund av att kvarvarande luft kan dras från den primära behållaren innan administreringen av vätskan från den sekundära behållaren är avslutad. Att tillföra tryck på infusionsvätskor i flexibla plastbehållare med syfte att öka flödeshastigheten kan resultera i luftemboli om behållaren inte töms på residualluft före administrering.


Lösningen ska administreras med steril utrustning och med aseptisk teknik. Utrustningen ska fyllas med lösningen för att undvika att luft kommer in i systemet.


Tillsatser kan tillsättas före infusion eller under infusion genom den återförslutningsbara injektionsporten.


När tillsatser används ska isotoniciteten kontrolleras före parenteral administrering. Noggrann och omsorgsfull aseptisk blandning av tillsatser är obligatoriskt. Lösningar som innehåller tillsatser ska användas omedelbart och ska inte lagras.


Tillsatser av andra läkemedel eller användning av fel administreringsteknik kan ge feberreaktioner på grund av eventuell tillförsel av pyrogener. Om en biverkning uppstår ska infusionen avbrytas omedelbart.


Kassera efter engångsanvändning.


Kassera överbliven lösning.


Återanslut ej delvis använda påsar.


1 Öppnande

a Avlägsna ytterpåsen från Viaflo-behållaren strax före användning.

b Kontrollera om det finns små läckor genom att trycka ordentligt på innerpåsen. Om läckage upptäcks, kassera lösningen eftersom den inte längre är steril.

c Kontrollera att lösning är klar och inte innehåller främmande partiklar. Kassera lösningen om den inte är klar eller innehåller främmande partiklar.


2 Förberedelse för administrering

Använd sterila material för beredning och administrering.

a Häng upp behållaren i upphängningsöglan.

b Ta bort plastskyddet från aggregatporten på behållarens botten:

c Använd aseptisk teknik för att göra iordning infusionen.

d Sätt fast infusionsaggregatet. Följ anvisningarna som följer med aggregatet för koppling, priming (fyllning) av aggregatet och administrering av lösningen.


3 Teknik för injektion av tillsatta läkemedel

Varning: tillsatser kan vara inkompatibla (se punkt 5 ”Inkompatibilitet med tillsatser”).


Att tillsätta läkemedel före administrering

a Desinficera tillsatsporten.

b Använd spruta med 19 gauge (1,10 mm) till 22 gauge (0,70 mm) kanyl, punktera den återförslutningsbara tillsatsporten och injicera.

c Blanda lösning och läkemedel noggrant. För läkemedel med hög täthet (densitet) som kaliumklorid, knacka försiktigt på portarna då de är i upprätt läge och blanda.

Försiktighet: Lagra inte påsar som innehåller tillsatta läkemedel.


Att tillsätta läkemedel under pågående administrering

a Stäng klämman på aggregatet.

b Desinficera tillsatsporten.

c Använd spruta med 19 gauge (1,10 mm) till 22 gauge (0,70 mm) kanyl, punktera den återförslutningsbara tillsatsporten och injicera.

d Avlägsna behållaren från droppställningen och/eller placera den i upprätt läge.

e Töm båda portarna genom att knacka lätt på behållaren medan den är i upprätt läge.

f Blanda lösning och läkemedel noggrant.

g Häng tillbaka behållaren i läget för användning, öppna klämman igen och fortsätt administreringen.


4 Hållbarhet under användande (tillsatser)

Kemisk och fysisk stabilitet för tillsatt läkemedel vid pH hos Natriumklorid Baxter Viaflo i Viaflo ska fastställas före användning. Från mikrobiologisk synvinkel ska den utspädda lösningen användas omedelbart om inte beredningen skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

Om lösningen inte används omedelbart är hållbarheten för den öppnade produkten och förhållandena före användning på användarens ansvar.


5 Inkompatibilitet med tillsatser

Som med alla parenterala lösningar måste kompatibiliteten med läkemedel som ska tillsättas lösningen i Viaflo-behållaren kontrolleras innan beredning.

Om blandbarhetsstudier saknas får denna lösning inte blandas med andra läkemedel.

Det är läkarens ansvar att bedöma om inkompatibilitet föreligger mellan det tillsatta läkemedlet och Natriumklorid Baxter Viaflo genom kontroll av eventuell färgförändring och/eller eventuell utfällning, olösliga komplex eller kristaller. Läs bipacksedeln för det läkemedel som ska tillsättas.

Fastställ lösligheten och/eller stabiliteten i vatten vid samma pH som Natriumklorid Baxter Viaflo innan ett läkemedel tillsätts.

Tillsatser med känd inkompatibilitet ska inte användas.


7