iMeds.se

Natriumklorid Meda

Document: Natriumklorid Meda solution for infusion SmPC change

Produktresumé

Läkemedlets Namn

Natriumklorid Meda, 9 mg/ml, infusionsvätska, lösning

Kvalitativ och Kvantitativ Sammansättning

1000 ml infusionsvätska innehåller 9 g natriumklorid.


Elektrolytinnehåll per liter: Na+ 154 mmol, Cl- 154 mmol.


För fullständig förteckning av hjälpämnen se avsnitt 6.1.

Läkemedelsform

Infusionsvätska, lösning

Klar, färglös, steril vattenlösning.

Osmolaritet: ca 290 mOsm/l

pH: 4,5 – 7,0

Kliniska Uppgifter

Terapeutiska indikationer

För behandling av:Används också som:


bärare av läkemedel som skall tillföras intravenöst

Dosering och administreringssätt

För intravenös användning.

Doseringen är individuell, beroende på patientens ålder, kroppsvikt och kliniska tillstånd. Ges intravenöst så snabbt som tillståndet kräver. 1 g natriumklorid motsvarar 17 mmol natrium.

Kontraindikationer

Överhydrering

Okompenserad hjärtinsufficiens

Hypernatremi, hyperkloremi

Varningar och försiktighet

Iakttag försiktighet vid hjärtinsufficiens, gravt nedsatt njurfunktion, hypokalemi, hyperkalemi samt kliniska tillstånd där ödem och natriumretention föreligger, såsom vid levercirrhos. Beroende på patientens tillstånd och dosering kan elektrolytnivåerna i serum, vätske- och syra-basbalansen behöva övervakas ofta.


Hos prematurer och nyfödda kan ackumulering av överskott av natrium förekomma på grund av outvecklad njurfunktion. Hos prematurer och nyfödda bör därför upprepade infusioner av natriumklorid ges endast efter bestämning av natriumnivåerna i serum.

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga kända.

Graviditet och amning

Kan användas under graviditet och amning.

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Ej relevant.

Biverkningar

Administrering av överskott av natrium kan leda till hypernatremi, perifert ödem och lungödem.

Tromboflebit.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


Överdosering

Natriumöverskott kan behandlas genom injektion av lämpligt diuretikum.

Farmakologiska Egenskaper

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapevtisk grupp: Elektrolyter

ATC-kod: B05BB01

Farmakokinetiska egenskaper

-

Prekliniska säkerhetsuppgifter

-

Farmaceutiska Uppgifter

Förteckning över hjälpämnen

Vatten för injektionsvätskor.

Inkompatibiliteter

Kan användas som bärare för läkemedel som ska tillföras intravenöst, när så rekommenderas.

Hållbarhet

100 ml:1 år

250 ml: 18 mån

500 ml, 1000 ml, 2000 ml, 2500 ml: 2 år.


Från mikrobiologisk synpunkt bör produkten användas omedelbart efter öppnande eller efter beredning. Om den inte används omedelbart är förvaringstiderna och förvaringsvillkoren före administrering användarens ansvar och ska normalt inte vara mer än 24 timmar vid

2 oC - 8 oC, förutsatt att öppnande har ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.


Särskilda förvaringsanvisningar

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Förpackningstyp och innehåll

Mjuk plastbehållare (Propyflex) med innerskikt av etylenvinylacetat i en ytterpåse av polypropylen-nylon-etylenvinylacetat.

24 x 100 ml, 15 x 250 ml, 12 x 500 ml, 9 x 1000 ml, 4 x 2 000 ml, 4 x 2 500 ml, 40 x 2000 ml, 40 x 2500 ml, 240 x 2000 ml och 160 x 2500 ml.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Särskildaanvisningar för destruktion och övrig hantering

Produkten bör hanteras försiktigt. Detta gäller särskilt förpackningsstorlekar med stor volym. Produkten skall inte användas om läckage uppträder eller det finns uppenbart skadade delar.


Eventuellt överbliven lösning kasseras.

Innehavare av Godkännande För Försäljning

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Nummer på godkännande för försäljning

15465

Datum för Första Godkännande/Förnyat Godkännande

1999-11-19/2009-11-19

Datum för Översyn av Produktresumén

2016-09-23