iMeds.se

Natriumklorid Noridem

Läkemedelsverket 2014-09-22

BIPACKSEDEL: information till användaren


Natriumklorid Noridem 9 mg/ml injektionsvätska, lösning

Natriumklorid


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.


Läkemedlets fullständiga namn är Natriumklorid Noridem 9 mg/ml injektionsvätska, lösning. Det benämns dock enbart Natriumklorid Noridem i nedanstående text.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Natriumklorid Noridem är och vad det används för

2. Innan du använder Natriumklorid Noridem

3. Hur du använder Natriumklorid Noridem

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Natriumklorid Noridem ska förvaras

6. Övriga upplysningar


1. VAD NATRIUMKLORID NORIDEM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Natriumklorid Noridem tillhör en grupp läkemedel som kallas elektrolyter. Det är en steril, fysiologisk koksaltlösning som används vid ett flertal olika behandlingar.


Natriumklorid Noridem används huvudsakligen för att lösa upp eller späda ut andra läkemedel, som ska ges som injektion eller infusion (dropp) i vener, muskler eller vävnader.


Natriumklorid Noridem kan även användas vid förberedelser inför operationer och vid olika medicinska behandlingar, som t.ex:


Natriumklorid Noridem används också som tillsats till andra läkemedel såsom vid infusion (dropp) av t.ex sockerlösningar. Natriumklorid Noridem används då för att reglera kroppens elektrolyt- och vätskebalans.


2. INNAN DU ANVÄNDER NATRIUMKLORID NORIDEM


Läkaren eller sjukvårdspersonalen som ger dig detta läkemedel kan ställa några frågor. De behöver följande information innan du får detta läkemedel för första gången.


Använd inte Natriumklorid Noridem


Var särskilt försiktig med Natriumklorid Noridem

Tala om för läkaren eller sjukvårdspersonalen innan behandlingen påbörjas:


Läs bipacksedlarna för dina andra läkemedel noga, eftersom Natriumklorid Noridem ibland tillsätts andra läkemedel för lösning eller för spädning.


Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Det är mycket viktigt att du talar om för din läkare om du använder något av följande läkemedel:

kortikosteroider såsom kortison, hydrokortison, prednison, prednisolon, betametason.


Graviditet och amning

Det finns inga kända risker med användning av Natriumklorid Noridemunder graviditet eller amning.

Eftersom Natriumklorid Noridem ibland ges tillsammans med andra läkemedel är det viktigt att du berättar för din läkare:

• om du är gravid eller tror att du kan vara gravid

• om du ammar.


Din läkare kommer att tala om för dig om du ska använda detta läkemedel.


3. HUR DU ANVÄNDER NATRIUMKLORID NORIDEM


Detta läkemedel ges vanligen av läkare eller sjukvårdspersonal, som anpassar doseringen efter användningsområde.

Läkaren bestämmer mängden (dosen) av läkemedlet och under hur lång tid du behöver få det.

Doseringen av Natriumklorid Noridem beror på vad det ska användas till, t.ex. att lösa upp eller späda ut ett annat läkemedel eller som lösning för sköljning.


Om du använt för stor mängd av Natriumklorid Noridem

Detta läkemedel ges vanligen av läkare eller sjukvårdspersonal. Om du tror att du har fått för mycket läkemedel ska du omgående informera läkare eller sjukvårdpersonal.

Eftersom detta läkemedel levereras i små volymer (maximalt 20 milliliter per behållare), är det osannolikt att du kommer att få för mycket.

Eftersom Natriumklorid Noridem ibland ges tillsammans med andra läkemedel ska du läsa samtliga bipacksedlar för dina läkemedel noggrant.


Om du har glömt att använda Natriumklorid Noridem

Detta läkemedel ges vanligen av läkare eller sjukvårdspersonal. Om du tror att du har missat en dos ska du informera läkare eller sjukvårdspersonal.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, sjukvårds- eller apotekspersonal.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Natriumklorid Noridem orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

De förväntade fördelarna med läkemedlet är vanligen större än risken för skadliga biverkningar.

Kända biverkningar av Natriumklorid Noridem när det används för att lösa upp och späda ut andra läkemedel eller när det används som en lösning för sköljning, är för höga natrium- och kloridhalter i blodet.

Tänk på att du även kan få biverkningar från de andra läkemedlen när Natriumklorid Noridem används som lösningsmedel eller spädningsvätska. Var noga med att läsa samtliga bipacksedlar för dina läkemedel.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare, sjukvårds- eller apotekspersonal.


5. HUR NATRIUMKLORID NORIDEM SKA FÖRVARAS


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. och på etiketten på ampullen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 25°C.


Används endast om det är en klar och färglös vätska. Används omedelbart efter öppnandet. Oanvänd lösning ska kasseras.


Överblivet läkemedel ska ges till din läkare, sjukvårdspersonal eller apotekspersonalen. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är natriumklorid, 9 mg/ml.

Övriga innehållsämnen är vatten för injektionsvätskor.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Natriumklorid Noridem är en klar och färglös vätska.

Varje plastampull innehåller 5 ml (milliliter), 10 ml eller 20 ml av läkemedlet.

Förpackningsstorlekar: 50 ampuller innehållande 5 ml, 50 ampuller innehållande 10 ml, 20 ampuller innehållande 20 ml.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning:

Noridem Enterprises Ltd., Evagorou & Markariou, Mitsi Building 3, Suit. 115, 10 65 Nicosia Cypern


Tillverkare:

Demo S.A., 21st km National Road Athens-Lamia, 14568 Aten, Grekland


Lokal Företrädare:

Copharma ApS, Kanalholmen 14-18, DK-2650 Hvidovre


Denna bipacksedel godkändes senast: 2014-09-22

3