iMeds.se

Natriumkromat (Cr-51) Ge Healthcare

Läkemedelsverket 2011-08-26


PRODUKTRESUMÉ1. LÄKEMEDLETS NAMN


Natriumkromat (Cr-51) GE Healthcare 37 MBq/ml stamlösning till radioaktiva läkemedel


2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING


Natriumkromat[51Cr]:

37 MBq/ml vid referensdatum


Sammansättningen innehåller 3,1 till 31µg/ml natriumkromat.


Krom-51 har en fysikalisk halveringstid på 28 dagar, sönderfaller genom elektroninfångning och avger gammastrålning med en energi på 0,32 MeV.


Hjälpämnen:

Denna produkt innehåller 3,55 mg/ml natrium.

För fullständig företeckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.


3. LÄKEMEDELSFORM


Stamlösning till radioaktiva läkemedel.


4. KLINISKA UPPGIFTER


4.1 Diagnostiska indikationer


Natriumkromat[51Cr] används för märkning av röda blodkroppar in vitro och är endast avsett för diagnostiskt bruk.


Radiomärkning av erytrocyter underlättar fastställandet av mängden röda blodkroppar, till exempel vid diagnos av polycytemi, anemi förknippad med splenomegali och “pseudoanemi” som är sekundär till ökad blodvolym. På samma sätt kan de röda blodkropparnas överlevnadstid studeras hos patienter med hemo-globinopati eller hemolytisk anemi och hos de patienter för vilka man måste fastställa behovet av transfusion efter reaktioner mot inkompatibelt blod. Blodkroppsmärkning med 51Cr kan även användas när man fastställer platser för cellsekvestrering (lever, mjälte) i synnerhet om man överväger splenektomi hos patienter med kromisk hemolys eller idiopatisk trombocytopenisk purpura.


51Cr-märkta erytrocyter kan användas för att kvantifiera kronisk gastrointestinal blodförlust.

4.2 Dosering och administreringssätt


Dosering

Natriumkromat[51Cr]lösning är endast avsedd för in vitro-märkning av röda blodkroppar som senare återinjiceras i patienten.


För bestämning av volymen röda blodkroppar och deras överlevnadstid tas 10-15ml blod genom venesektion. Blodet centrifugeras och de röda blodkropparna inkuberas med den radioaktiva lösningen. För att minimera skador på de röda blodkropparna skall blodets pH upprätthållas med användning av lämpliga tillsatser. Obunden isotop kan avlägsnas genom sköljning av blodkropparna i isoton saltlösning eller plasma. Blodkropparna suspenderas därefter i färsk natriumklorid injektionsvätska innan de återinjiceras.


Man kan därefter ta seriella blodprov för mätning och radiokinetiska beräkningar. Sekvestreringar i kroppen identifieras genom extern mätning. Vid kronisk gastro-intestinal blödning jämför man aktiviteten i venöst blod med aktiviteten i feces.


International Committee for Standardisation in Haematology (ICSH) rekommenderar följande aktiviteter vid märkning av röda blodkroppar som skall administreras till patienter.


Beräkning av mängden röda blodkroppar (RCV): 3,7 – 7,4 kBq/kg kroppsvikt

d.v.s. 260 - 520 kBq/person på 70kg


Beräkning av överlevnadstid av röda blodkroppar (RCS): 18,5 kBq/kg kroppsvikt

d.v.s. 740 – 1300 kBq/person på 70kg


Överlevnad av röda blodkroppar och sekvestrering: 50 kBq/kg kroppsvikt

d.v.s. 4 MBq/person på 70kg


Detektion av gastrointestinal blödning: 0,74 – 4 MBq/person på 70kg


Pediatrisk population


Utförliga uppgifter om biofördelning hos barn saknas. Normalt skall emellertid den aktivitet som ges till barn vara en bråkdel av den rekommenderade aktiviteten till vuxen. Aktiviteten beräknas enligt barnets vikt eller kroppsyta. Aktiviteterna som anges i tabellen nedan är baserade på genomsnittliga data och värdena ska endast användas som guide.


Rekommenderade aktiviteter för barn uttryckta som bråkdel av rekommenderad aktivitet till vuxen


Faktor baserad på:

Nyfödd

1 år

5 år

10 år

15 år

18 år

kroppsvikt

x 0,06

x 0,30

x 0,30

x 0,51

x 0,94

x 1,0

kroppsyta

x 0,14

x 0,33

x 0,43

x 0,59

x 0,91

x 1,0


Allmänna korrigeringsfaktorer är enligt här nedan:3 kg

10 kg

20 kg

30 kg

40-50 kg

68 kg

Ungefärlig ålder

Nyfödd

1 år

5 år

10 år

15 år

17 år+

Vuxendos

x 0,1

x 0,27

x 0,46

x 0,62

x 0,76 - 0,88

x 0,99


4.3 Kontraindikationer


Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.


4.4 Varningar och försiktighet


Denna produkt innehåller 3,55 mg/ml natrium. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


Detta radiofarmakon får endast tas emot, användas och administreras av behörig person i för ändamålet avsedd klinisk miljö. Mottagande, lagring, användning, transport och kassering omfattas av bestämmelser och/eller licenser utfärdade av lokal behörig myndighet.


Radiofarmaka skall av användaren beredas på ett sätt som tillfredsställer krav på både radiologisk säkerhet och farmaceutisk kvalité. Lämpliga aseptiska försiktighetsmått måste vidtas i överensstämmelse med kraven på Good Manufacturing Practice för läkemedel.


4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner


Inga interaktionsstudier har utförts.


Fertilitet, graviditet och amning


Fertila kvinnor

När det är nödvändigt att ge radioaktiva läkemedel till kvinna i fertil ålder skall hon alltid tillfrågas om hon är gravid. En kvinna med en utebliven menstruation skall betraktas som gravid tills motsatsen bevisats. När osäkerhet råder är det viktigt att stråldosen begränsas till minsta möjliga som ger önskad klinisk information. Alternativa tekniker där inte joniserande strålning används bör övervägas.


Graviditet

När man tillför radionuklider till gravida kvinnor utsätts även fostret för stråldoser, och aktiviteter som ger doser på0,5 mGy till uterus anses särskilt farliga. Endast absolut nödvändiga undersökningar bör utföras under graviditet, när de sannolika fördelarna överstiger de risker som modern och fostret utsätts för. Den förväntade absorberade dosen till uterus efter administrering av en aktivitet på 4 MBq kromat[51Cr] har beräknats till 0,4mGy. Normalt används emellertid lägre aktiviteter. Teratogena effekter har rapporterats efter upprepad tillförsel av krom(III)salter vid djurstudier. Krom-51 har en fysikalisk halveringstid på 28 dagar. Som kromat utsöndras ämnet snabbt i urin men när det är bundet till celler har det en effektiv halveringstid som liknar den fysikaliska. På grund av de små kemiska koncentrationer och radioaktiviteter som används vid de beskrivna hematologiska undersökningarna och märkningens nära intracellulära bindning in vivo, kan man råda kvinnor att graviditet endast behöver uppskjutas till nästa fullständiga menstruationscykel.


Amning

Innan man tillför ett radioaktivt läkemedel till en kvinna som ammar, måste man överväga om det är rimligt att uppskjuta undersökningen tills amningen upphört, liksom om det radiofarmakon som valts är det lämpligaste med hänsyn till utsöndringen av radioaktivitet i bröstmjölk. Data saknas med avseende på utsöndring av krom-51 i bröstmjölk efter blodkroppsmärkning. Om undersökning med användning av ämnet anses nödvändig kan kontroll av radioaktiviteten i bröstmjölken vara indicerad. Amningen kan återupptas när aktivitetsnivån i mjölken inte leder till större stråldos för barnet än 1 mSv.


4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner


Inga studier om effekter på förmågan att köra bil eller framföra maskiner har utförts.


4.8 Biverkningar

För varje patient gäller att exponering för joniserande strålning skall kunna motiveras med sannolika fördelar. Den tillförda aktiviteten skall vara sådan att den givna stråldosen är så låg som möjligt med hänsyn till vad som behövs för att uppnå avsett diagnostiskt eller behandlingsresultat.


Exponering för joniserande strålning innebär risk för cancerinduktion och utveckling av ärftliga defekter. För diagnostiska nuklearmedicinska undersökningar tyder de aktuella erfarenheterna på att dessa negativa effekter kommer att uppträda med låg frekvens på grund av de låga stråldoser som är aktuella.


Vid de flesta diagnostiska undersökningar, där nuklearmedicinska metoder används är den effektiva dosekvivalenten (EDE) mindre än 20 mSv. Med detta diagnostiska medel (natriumkromat[51Cr]) väntar man sig endast mycket låga stråldoser (EDE <1 mSv).


Inga biverkningar har beskrivits efter administrering av krommärkta blodkroppar trots att medlet har använts i flera årtionden.


4.9 Överdosering

Detta medel är avsett för användning av behörig personal i lämplig klinisk miljö. Risken för överdosering är därför ytterst liten. Om patienten av misstag får för hög aktivitet, till exempel vid märkning av röda blodkroppar, kan hematologisk kontroll krävas i flera månader. Det går inte att forcera utsöndringen av cellbundet 51Cr. Inga fall av överdosering har hittills rapporterats.

5. FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER


Farmakodynamiska egenskaper


Farmakoterapeutisk grupp: Diagnostiska radiofarmaka


ATC-kod: V09GX03


Krom är ett potentiellt toxiskt ämne som vid högre doser hämmar glykolys (>10 g/ml och glutationreduktas (>5µg/ml). Med dosen som används för blodkroppsmärkning (<2 g/ml packade röda blodkroppar) har natriumkromat[51Cr] ingen effekt på blodkroppen den är bunden till. Den tycks inte heller ha några andra signifikanta farmakodynamiska effekter hos människan.


5.2 Farmakokinetiska egenskaper


Den sexvärdiga formen av natriumkromat[51Cr] används normalt för att radiomärka erytrocyter. Reduktion till trevärdig form kan uppnås genom sköljning med medel som askorbinsyra vilket möjliggör nära bindning till hemoglobinbetakedjan. 51Cr frisätts därför endast när den röda blodkroppen dör. Andra typer av bindning är mindre stabila och cirka 1% av radiomärkningen kan elueras från blodkropparna varje dag efter injicering i blodströmmen. Den kumulativa förlusten kan vara så hög som 40% över erytrocyternas livslängd.


Frisatt krom elimineras huvudsakligen av njurarna (96%) och tas inte upp av andra celler. Eventuell radiomärkning som når mag-tarmkanalen på grund av intraluminal blödning återabsorberas inte i cirkulationssystemet.


5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter


De toxiska effekterna orsakade av höga kemiska doser av kromsammansättningar har beskrivits men de relativt små mängder som används vid blodkroppsmärkning (högst 10,8 µg kromat vid 4 MBq) och den nära bindningen mellan 51Cr och hemoglobin säkerställer låg exponering under alla avsedda diagnostiska förfaranden.


6. FARMACEUTISKA UPPGIFTER


6.1 Förteckning över hjälpämnen


Natriumklorid

Natriumkromat

Vatten för injektionsvätskor


6.2 Inkompatibiliteter


Då kompatibilitetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

6.3 Hållbarhet


Produktens referensdatum är 60 dagar före utgångsdatum.


Öppnad förpackning används inom 8 timmar.


6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25oC. Får ej frysas.

Öppnad förpackning förvaras vid högst 25oC och används inom 8 timmar.

För förvaringsanvisningar för färdigberedd produkt, se avsnitt 6.3.


6.5 Förpackningstyp och innehåll och utrustning för användning, administrering eller

implantation


Glasflaska förpackad i blybehållare placerad i en plåtburk.


Förpackningsstorlekar

1 ml, 2 ml och 5 ml.


6.6 Särskilda anvisningar för destruktion och övrig hantering


Produkten innehåller inget konserveringsmedel. Den tillhandahålls i flerdosbehållare och alla uttag ur en flaska skall användas under samma arbetsdag. Flaskan skall förvaras vid 2-8oC när det första uttaget gjorts.

Avfall skall hanteras enligt nationella riktlinjer.


7. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

GE Healthcare Limited

Amersham Place

Little Chalfont

Buckinghamshire HP7 9NA

Storbritannien


8. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING


80035


9. DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE


1990-05-10 / 2009-01-01


10. DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN


2011-08-2611. ABSORBERAD DOS OCH EFFEKTIV DOS


Den beräknade, absorberade stråldosen till vuxna vid olika administrerings-förhållanden anges nedan. Uppgifterna kommer från ICRP 53.


För denna produkt är den effektiva dosekvivalenten i ett typiskt fall 1 mSv (per person som väger 70 kg) till följd av en tillförd aktivitet på 4 MBq.


Dosimetridata för [51Cr]-märkta erytrocyterOrgan

Absorberad dos

per enhet tillförd aktivitet (µGy/MBq)


Vuxna

15 år

10 år

5 år

1 år

Binjurar

Blåsvägg

Benytor

Bröstkörtlar

Mag-tarmkanal:

Ventrikelvägg

Tunntarm

Övre tjocktarmsvägg

Nedre tjocktarmsvägg

Hjärta

0,22
0,075
0,11
0,099


0,14
0,095
0,094
0,081
0,51

0,27
0,097
0,25
0,10

0,16
0,12
0,12
0,10
0,61

0,42
0,14
0,40
0,17

0,24
0,18
0,17
0,16
0,91

0,65
0,22
0,62
0,26

0,35
0,28
0,28
0,23
1,40

1,20
0,37
1,30
0,46

0,60
0,50
0,49
0,42
2,40

Njurar

Lever

Lungor

Äggstockar

Bukspottkörtel

0,22
0,24
0,32
0,082
0,19

0,26
0,29
0,41
0,11
0,22

0,41
0,46
0,65
0,16
0,34

0,64
0,69
1,00
0,25
0,50

1,20
1,30
2,00
0,45
0,85

Röd benmärg

Mjälte

Testiklar

Sköldkörtel

Livmoder

0,14
1,60
0,063
0,12
0,085

0,17

2,10
0,077
0,16
0,11

0,26
3,30
0,11
0,26
0,16

0,41
5,10
0,17
0,42
0,25

0,76
9,30
0,33
0,79
0,45

Övrig vävnad

0,085

0,10

0,15

0,23

0,42

Effektiv dosekvivalent

(mSv/MBq)0,260,330,520,801,5