iMeds.se

Navelbine

Information för alternativet: Navelbine 20 Mg Kapsel, Mjuk, Navelbine 30 Mg Kapsel, Mjuk, Navelbine 80 Mg Kapsel, Mjuk, visar 2 alternativ

Läkemedelsverket 2015-02-03


Bipacksedel: Information till användaren


Navelbine 20 mg mjuka kapslar

Navelbine 30 mg mjuka kapslar

Navelbine 80 mg mjuka kapslar


vinorelbin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

  • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

  • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Navelbineär och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Navelbine

3. Hur du tar Navelbine

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Navelbine ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Navelbine är och vad det används för


Navelbine innehåller den aktiva substansen vinorelbin. Det tillhör en grupp av läkemedel som kallas vinca-alkaloider och används för behandling av cancer.

Navelbine används för behandling av vissa typer av lungcancer och vissa typer av bröstcancer.


Vinorelbinsom finns i Navlebine kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Navelbine


Ta inte Navelbine


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Navelbine:


Före och under behandlingen med Navelbine kommer ditt blod att testas för att kontrollera att det är säkert för dig att få behandling. Om resultatet av dessa tester inte är tillfredsställande kommer behandlingen att senareläggas och ytterligare tester utföras tills värdena återgår till det normala.


Barn och ungdomar

Läkemedlet rekommenderas inte till barn under 18 år.


Andra läkemedel och Navelbine

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Speciellt viktigt är det omdu användernågot av följande läkemedel:


En kombination av Navelbine och andra läkemedel somkan påverka benmärgen (vita och röda blodkroppar och blodplättar) kan förstärkavissa biverkningar.


Före vaccinering är det viktigt att du rådgör med läkare eftersom vissa vacciner inte ska användas under behandling med Navelbine


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel, eftersom det kan finnas risker för barnet.

Navelbine bör inte användas under gravidiet.


Ta inte Navlebine om du ammar.Amning måste avslutas om behandling med Navelbine är nödvändig.


Fertilitet

Kvinnor i fertil ålder måste använda effektiva preventivmedel under behandlingen och upp till 3 månader efter avslutad behandling.


Män som behandlas med Navelbine avråds från att skaffa barn under behandlingen och upp till 3 månader efter avslutad behandling. Det finns risk att behandlingen med vinorelbin leder till manlig infertilitet. Du bör därför överväga att söka råd om nedfrysning av sperma innan behandlingen påbörjas.Körförmåga och användning av maskiner

Inga studier har utförts kring effekterna på förmågan att köra bil och använda maskiner. Du ska dock inte köra bil om du känner dig sjuk eller om din läkare råder dig att inte köra.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Navelbine innehåller sorbitol och etanol

Detta läkemedel innehåller sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkaren innan du tar det här läkemedlet.

Detta läkemedel innehåller små mängder etanol (alkohol), mindre än 100 mg per dos.


3. Hur du tar Navelbine


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Före och under behandling med Navelbine kommer läkaren att kontrollera ditt blod. Läkaren kommer att berätta hur många kapslar och vilken styrka du ska ta, hur ofta du ska ta kapslarna och under hur lång tid. Detta beror på din kroppsyta, dina blodprover och ditt allmäntillstånd.


Navelbine ges vanligtvis en gång per vecka. En totaldos på 160 mg per vecka bör inte överskridas.


Hur du ska hantera kapslarna

Innan blisterkartan med Navelbine öppnas ska du kontrollera att kapseln är hel. Det flytande innehållet i kapslarna är skadligt vid kontakt med hud, slemhinnor eller ögon. Om kontakt med innehållet ändå sker ska området omedelbart sköljas noggrant med fysiologisk koksaltlösning eller vatten. Kontakta omedelbart läkare om symtom kvarstår.


Svälj inte en skadad kapsel.Återlämna den till läkare, sjukhus eller apotek.

Öppningsanvisning av blisterkartan

Klipp itu blisterkartan utefter den svarta streckade linjen.

Dra av den mjuka plastfolien.

Tryck ut kapseln genom aluminiumfolien.


Intag av kapslarna


Om du tar läkemedel mot illamående

Kräkningar kan inträffa med Navelbine (se avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”). Om din läkare har skrivit ut läkemedel mot illamående ska du alltid ta det enligt läkarens anvisningar.


Om du har tagit för stor mängd av Navelbine

Om du fått i dig för stor mängd Navelbine eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbartläkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Allvarliga symtom relaterade till dina blodvärden kan uppkomma och du kan utveckla tecken på infektion (såsom feber, frossa och hosta). Du kan också bli allvarligt förstoppad.


Om du har glömt att ta Navelbine

Ta inte dubbel dosför att kompensera för glömd dos. Kontakta läkaren som får avgöra om du ska ta en dos vid annan tidpunkt.


Om du slutar att ta Navelbine

Din läkare kommer att avgöra när du ska avsluta behandlingen. Om du vill avsluta behandlingen tidigare ska du diskutera detta med din läkare.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Kontakta omedelbart läkareom du får något av följande symtom när du använder Navelbine:


Andra biverkningar - om du upplever några av följande biverkningar, tala om det för din läkare så snart som möjligt


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

Infektioner. Magbesvär, diarré. Inflammation i munnen. Förstoppning, buksmärta. Illamående, kräkningar.

Minskning av antalet vita blodkroppar (som kan öka risken för infektion). Minskat antal röda blodkroppar (anemi) som kan göra din hud blek och orsaka kraftlöshet eller andfåddhet.

Minskat antal blodplättar vilket ökar risken för blödning eller blåmärken.

Förlust av vissa reflexer, ibland med förändrad beröringskänsla.

Håravfall, vanligen i mild form.

Trötthet, feber.

Viktminskning, aptitlöshet.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Neuromotoriska störningar, synförändringar.

Högt blodtryck med symtom som huvudvärk, lågt blodtryck med symtom som yrsel eller svimningskänsla.

Andnöd, hosta.

Leverpåverkan.

Svårigheter vid urinering.

Sömnsvårigheter, huvudvärk, yrsel.

Förändrad smakupplevelse, inflammation i matstrupen, svårighet att svälja vätska och mat.

Hudreaktioner, frossbrytningar, viktökning.

Ledsmärta (artralgi), smärta i käken, muskelsmärta (myalgi), smärta på olika ställen i kroppen och på tumörstället.


Mindre vanliga(kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Svårigheter med att samordna muskelrörelser, hjärtsvikt vilket kan orsaka andfåddhet och ankelsvullnad, hjärtrytmrubbningar.


Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

Lågt natriumnivå i blodet (kan orsaka symtom som trötthet, förvirring, muskelryckningar och medvetslöshet)

Blödning i magtarmkanalen.


Navelbine marknadsförs även som koncentrat för infusionsvätska, lösningsom ges intravenöst i ett blodkärl.

I listan nedan räknas biverkningar upp som enbart rapporterats för Navelbine koncentrat för infusionsvätska, lösning. Det kan dock inte uteslutas att dessa biverkningar även kan inträffa vid behandling med kapslar.


Mindre vanligabiverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Andningssvårigheter (bronkospasm). Allmän blodförgiftning med påverkat allmäntillstånd. En plötslig känsla av hetta och hudrodnad i ansiktet och på halsen (flush), kalla händer och fötter.


Sällsyntabiverkningar(kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

Lungsjukdom (interstitiell pneumopati) särskilt vid samtidig behandling med mitomycin C (ett annat läkemedel mot cancer). Svår smärta i buk och rygg (inflammation i bukspottkörteln).


Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

Låg natriumnivå i blodet på grund av en överproduktion av ett hormon (SIADH-syndrom) vilket kan ge symtom som svaghet, trötthet eller förvirring


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Navelbine ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på blisterkartan och på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras i kylskåp (2 C – 8 C).

Förvaras i originalförpackningen.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


InnehållsdeklarationLäkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

20 mg mjuka kapslar: ljusbrun med tryck N20

30 mg mjuka kapslar: rosa med tryck N30

80 mg mjuka kapslar: ljusgul med tryck N80


Förpackningsstorlek:blisterförpackning med 1 mjuk kapsel.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Pierre Fabre Pharma Norden AB

Turebergs Torg 1, plan 2

S-191 47 Sollentuna

Sverige

Tillverkare:

Pierre Fabre Médicament Production

Avenue du Béarn

F-64320 Idron

Frankrike


Denna bipacksedel ändrades senast:


2015-02-03


6