iMeds.se

Paclitaxel Actavis

Läkemedelsverket 2015-08-13


Bipacksedel: Information till användaren


Paclitaxel Actavis 6 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning


paklitaxel


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du använder detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Paclitaxel Actavis är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Paclitaxel Actavis

3. Hur du använder Paclitaxel Actavis

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Paclitaxel Actavis ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Paclitaxel Actavis koncentrat för infusionslösning ges endast av sjukvårdspersonal som kan svara på frågor du kan ha efter att ha läst denna bipacksedel.


1. Vad Paclitaxel Actavis är och vad det används för


Paclitaxel Actavis används vid behandling av cancer t ex vid vissa typer av bröst- och äggstockscancer samt vid en viss typ av lungcancer (avancerad icke-småcellig lungcancer, NSCLC) hos patienter där kirurgi och/eller strålbehandling inte är lämplig.

Paclitaxel Actavis används också för att behandla en typ av cancer, AIDS-relaterat Kaposis sarkom, när annan behandling inte fungerat.

Paclitaxel Actavis fungerar genom att hämma celldelning och förhindra tillväxt av cancerceller.


2. Vad du behöver veta innan du använder Paclitaxel Actavis


Använd inte Paclitaxel Actavis

- om du är allergisk mot paklitaxel eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Ett av innehållsämnena, makrogolglycerolricinoleat, kan förorsaka svåra allergiska reaktioner.

- om du ammar.

- om antalet vita blodkroppar (neutrofili) är för lågt. Detta kontrolleras av sjukvårdspersonal.

- om du har Kaposis sarkom och samtidigt har en allvarlig okontrollerad infektion.


Om du är osäker angående någonting, fråga läkare eller apotekspersonal.


Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Paclitaxel Actavis.


Barn och ungdomar

Detta läkemedel bör inte ges åt barn och ungdomar under 18 års ålder.


Andra läkemedel och Paclitaxel Actavis

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Paclitaxel Actavis ska ges före cisplatin, när dessa kombineras. Paclitaxel Actavis ska ges 24 timmar efter doxorubicin.


Du ska vara speciellt försiktig om du använder mediciner som påverkar nedbrytningen av paklitaxel, t ex erytromycin, fluoxetin, gemfibrozil, rifampicin, karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, efavirenz och nevirapin samt för HIV-patienter som samtidigt behandlas med proteashämmare (ritonavir, nelfinavir).


Graviditet, amning och fertilitet


Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Paclitaxel Actavis får endast användas under graviditet om absolut nödvändigt.Paklitaxel kan skada fostret.

Graviditet måste undvikas och båda parter ska använda effektiva preventivmetoder under behandlingen med Paclitaxel Actavis och minst 6 månader efter avslutad behandling.

Om du blir gravid under behandlingen eller inom 6 månader efter avslutad behandling, ska du informera din läkare omedelbart.


Amning

Använd inte Paclitaxel Actavis om du ammar. Du måste sluta amma medan du behandlas med Paclitaxel Actavis. Påbörja inte amning förrän läkare informerar dig att det är säkert att börja igen.


Fertilitet

Manliga patienter kan rådfrågas om konservering av sperma före behandlingen, eftersom behandling med Paklitaxel kan leda till oåterkallelig infertilitet. Både manliga och kvinnliga patienter i fertil ålder och/eller deras partner ska använda effektiva preventivmetoder i minst 6 månader efter avslutad behandling med Paklitaxel.


Körförmåga och användning av maskiner

Du kan köra bil mellan behandlingarna med Paclitaxel Actavis, men kom ihåg att detta läkemedel innehåller alkohol och bilkörning och användande av maskiner direkt efter en behandlingskur bör undvikas. Du ska inte köra bil eller använda maskiner om du känner dig yr eller vimmelkantig.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Paclitaxel Actavis innehåller alkohol och makrogolglycerolricinoleat:


3. Hur du använder Paclitaxel Actavis

Din läkare bestämmer vilken dos du ska få. Det ges under övervakning av läkare, som kan ge dig mer information. Dosen beror på typen och svårhetsgraden av cancern samt din vikt och längd som läkaren använder för att räkna ut din kroppsyta (m2). Dosen beror även på resultaten från dina blodprover.


Paclitaxel Actavis måste spädas innan den ges till dig.


Paclitaxel Actavis ges som infusion (dropp) i en ven under 3 eller 24 timmar. Behandlingen upprepas vanligtvis var tredje vecka. Behandling av AIDS-relaterad Kaposis sarkom upprepas varannan vecka.


Beroende på typen och svårighetsgraden av cancern kommer du att få Paclitaxel Actavis ensamt eller i kombination med andra läkemedel mot cancer.


Innan varje behandling med Paclitaxel Actavis, kommer du att få andra läkemedel (premedicinering) som dexametason, difenhydramin och cimetidin eller ranitidin. Detta är nödvändigt för att minska risken för svåra allergiska (överkänslighets-) reaktioner (se avsnitt 4. Eventuella biverkningar, mindre vanliga).


Användning för barn och ungdomar

Detta läkemedel ska inte ges till barn och ungdomar under 18 år.


Om du fått för stor mängd av Paclitaxel Actavis

Dosen är noggrant beräknad av läkare, så överdosering är osannolik. Dock, om du fått i dig för stor mängd läkemedel blir troligen de vanliga biverkningarna kraftigare, särskilt blodpåverkan, domningar/myrkrypningar särskilt i armar, händer, ben och fötter samt upprörd mage med kräkningar och diarré.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Följande biverkningar kan förekomma efter behandling med Paclitaxel Actavis.


De vanligast förekommande biverkningarna är håravfall och minskat antal blodceller. Efter avslutad behandling växer ditt hår tillbaka och blodvärdena blir normala igen.


Tala omedelbart om för din läkare om du märker något av följande:


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

- Benmärgspåverkan som kan leda till minskat antal blodceller, vilket kan orsaka blodbrist. Detta kan även leda till infektioner i framför allt urinvägar och över luftvägar (med rapporterade fall av dödlig utgång).

Håravfall (de flesta fallen inträffade inom en månad efter att behandlingen med paklitaxel hade påbörjats. När det förekommer är håravfallet uttalat (över 50 %) hos de flesta av patienterna)


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10000 användare):


Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare)

systemisk lupus erythematosus, SLE som främst karaktäriseras av återkommande röda fläckar på huden som vanligen åtföljs av episoder av inflammation i leder, senor samt i annan bindväv och organ.

bildning av blodproppar i de små blodkärlen som kan leda till blödning i kroppen (disseminerad intravaskulär koagulation).


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Läkemedelsverket, Box 26, SE-751 03 Uppsala. Webbplats: www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


5. Hur Paclitaxel Actavis ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Vad Paclitaxel Actavis innehåller


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Paclitaxel Actavis 6 mg/ml koncentrat för infusionslösning är en klar, färglös till blekt gul, något viskös lösning som är förpackad i injektionsflaskor.


Förpackningsstorlekar:
1 x 5 ml injektionsflaska (30 mg/5 ml)
1 x 16,7 ml injektionsflaska (100 mg/16,7 ml)
1 x 25 ml injektionsflaska (150 mg/25 ml)

1 x 50 ml injektionsflaska (300 mg/50 ml)


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Innehavare av godkännande för försäljning

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

IS-220 Hafnarfjordur

Island


Tillverkare

S.C. Sindan S.R.L.

11 Ion Mihalache Blvd

011171 Bukarest

Rumänien


eller


Actavis Italy S.p.A.-Nerviano Plant

Viale Pasteur 10

20014 Nerviano (MI)

Italien


Denna bipacksedel ändrades senast 2015-08-13


Information om detta läkemedel finns tillgänglig på Läkemedelsverkets hemsida, www.lakemedelsverket.se


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande uppgifter är endast avsedda för sjukvårdspersonal


Anvisningar för användning


CYTOSTATIKA


Hantering av Paclitaxel Actavis
Försiktighet bör iakttagas vid hantering av Paclitaxel Actavis liksom med alla cytostatika. Utspädning bör ske aseptiskt av utbildad personal i särskilt avsett utrymme. Försiktighetsåtgärder bör vidtagas för att undvika kontakt med hud och slemhinnor. Efter utvärtes exponering har stickande känsla, sveda och rodnad observerats. Efter inhalation har dyspné, bröstsmärta, halssveda och illamående rapporterats.


Skyddsinstruktioner för beredning av Paclitaxel Actavis infusionslösning.

LAF-bänk ska användas, liksom skyddshandskar och skyddsdräkt. Om det inte finns något dragskåp tillgängligt ska munskydd och skyddsglasögon användas.

Öppnad förpackning, liksom ampuller och infusionsflaskor, använda kanyler, sprutor, infusionslangar, katetrar samt överbliven cytostatika ska betraktas som riskavfall och ska hanteras enligt lokala regler för hantering av RISKAVFALL.

Följ nedanstående instruktioner vid spill:

Om Paclitaxel Actavis har kommit i kontakt med hud ska området för exponering sköljas med rikligt med vatten och därefter tvättas med tvål och vatten. Vid kontakt med slemhinna, skölj noggrant med vatten. Vid obehag efteråt kontakta läkare.

Om Paclitaxel Actavis kommer i kontakt med ögon, skölj noggrant och rikligt med kallt vatten. Kontakta omedelbart ögonspecialist.


Beredning av infusionslösning
Utensilier för uttagande av doser ur injektionsflaskan i s k "slutet system", t ex av typen Chemo-Dispensing Pin, bör ej användas då dessa kan göra åverkan på flaskans gummipropp så att steriliteten förloras.


Beredning, förvaring och administrering av paklitaxel ska ske med utrustning som inte innehåller PVC (se avsnitt ”inkompabiliteter” nedan).

Paclitaxel Actavis 6 mg/ml koncentrat för infusionslösning ska spädas med iakttagande av aseptisk teknik före infusion. Följande infusionsvätskor kan användas för spädningen:
0,9 % natriumkloridlösning för infusion eller 5 % glukoslösning för infusion eller 5 % glukos och 0,9% natriumkloridlösning för infusion eller 5 % glukos i Ringerlösning för infusion till en slutlig koncentration i intervallet 0,3-1,2 mg/ml.


Det föreligger enstaka rapporter om utfällning under infusion av paklitaxel. Detta har då inträffat mot slutet av 24-timmarsinfusion. Även om orsaken till sådan utfällning inte har klarlagts är den troligen förknippad med övermättnad av den beredda lösningen. För att minska utfällningsrisken bör färdigberedd paklitaxelinfusion användas så snart som möjligt efter beredning och onödig vibration eller omskakning undvikas.


Efter beredning kan lösningen vara halvgenomskinlig på grund av vehikeln som används i preparatet och detta går inte bort vid filtreringen. För att minska risken för utfällning bör Paclitaxel Actavis infusionslösning användas så snart som möjligt efter spädningen.


Infusionsteknik
Paclitaxel Actavis infusionslösning ska endast administreras som intravenös infusion i 3 eller 24 timmar.

Paclitaxel Actavis ska administreras via ett "in line" filter med en porstorlek ej överstigande 0,22 µm (Inga nämnvärda förluster i preparatets styrka har noterats efter simulerad administrering av lösningen via infusionsaggregat som försetts med ett in-line filter). Infusionsaggregat bör genomsköljas noggrant före bruk. Infusionslösningen bör inspekteras regelbundet under infunderingen och infusionen avbrytas om fällning uppkommer.


Stabilitet och förvaring
Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen för att skydda mot ljus. Vid förvaring i kylskåp kan en fällning bildas, som dock löser sig med eller utan lätt omskakning när produkten når rumstemperatur. Detta påverkar inte produktens kvalitet. Om lösningen förblir grumlig eller om en olöslig utfällning kvarstår bör injektionsflaskan kasseras. Utgångsdatum står angivet på ytterförpackningen samt på injektionsflaskans etikett. Läkemedlet ska inte användas efter detta datum.


Efter öppnande: Ur mikrobiologisk synpunkt kan öppnad injektionsflaska förvaras högst 28 dagar vid 25oC.Andra hållbarhetstider och förvaringsbetingelser efter öppnandet är på användarens ansvar.


Kemisk och fysikalisk stabilitet har för den färdigberedda lösningen visats vid 5oC samt 25oC under 7 dagar utspädd i 5 % glukoslösning och 5 % glukos i Ringerlösning för injektion, och under 14 dagar utspädd i 0,9 % natriumkloridlösning för injektion. Ur ett mikrobiologiskt perspektiv ska läkemedlet användas omedelbart. Om läkemedlet inte används omedelbart är hållbarhetstider och förvaringsbetingelser efter öppnandet på användarens ansvar och ska normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2oC till 8oC, såvida inte spädningen gjorts på ett kontrollerat och validerat sätt under aseptiska förhållanden.

Utspädd lösning är endast för engångsbruk.


Inkompatibiliteter
För att minimera patientens exponering av mjukgöraren DEHP (di-2-etylhexylftalat), som kan läcka från mjukgjorda PVC-infusionspåsar, infusionsaggregat och andra medicinska instrument ska utspädd paklitaxellösning i icke-PVC-innehållande flaskor (glas, polypropylen) eller plastpåsar (polypropylen, polyolefin) och administreras via polyeten beklädda infusionsslangar. Användande av filter (t ex IVEX-2®) som innehåller korta ingångs- och/eller utgångsslangar av mjukgjord PVC har inte visat på signifikant läckage av DEHP.


Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel utom de som anges ovan i avsnittet ”Beredning av infusionslösning”.


Avfallshantering
Samtliga föremål som använts för beredning, administrering eller som på annat sätt kommer i kontakt med paklitaxel bör kasseras enligt lokala riktlinjer för hantering av cytostatika.

8