iMeds.se

Paclitaxel Fresenius Kabi

Läkemedelsverket 2014-02-20


Bipacksedel: Information till användaren

Paclitaxel Fresenius Kabi 6 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

paklitaxel


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Paclitaxel Fresenius Kabi är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Paclitaxel Fresenius Kabi

3. Hur du använder Paclitaxel Fresenius Kabi

4. Eventuella biverkningar

Hur Paclitaxel Fresenius Kabi ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Vad Paclitaxel Fresenius Kabi är och vad det används för


Det fullständiga namnet på det läkemedel du fått är ’Paclitaxel Fresenius Kabi 6 mg/ml, koncentrat till infusionsvätska, lösning’, men i återstoden av denna bipacksedel kommer det att benämnas ’paklitaxel”.


Detta läkemedel tillhör en grupp läkemedel mot cancer som kallas taxaner. Dessa läkemedel förhindrar tillväxt av cancerceller.


Paklitaxel används för behandling av:


Äggstockscancer:


Bröstcancer:


Avancerad icke-småcellig lungcancer:

i kombination med cisplatin hos patienter där kirurgi och/eller strålbehandling inte är lämpligt.


AIDS-relaterat Kaposis sarkom:

då annan behandling (dvs liposomalt antracyklin) prövats men inte fungerat


Paklitaxel som finns i Paclitaxel kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel, Fråga läkare, apotekspersonal eller anna hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


Vad du behöver veta innan du använder Paclitaxel Fresenius Kabi


Använd inte paklitaxel:

om du är allergisk mot paklitaxel eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6), i synnerhet makrogolglycerolricinoleat;

om du ammar;


Om något av detta stämmer in på dig måste du tala med din läkare innan du påbörjar behandling med paklitaxel.


För att minska risker för allergiska reaktioner kommer du att få andra läkemedel innan du får paklitaxel.


Paklitaxel rekommenderas inte för användning till barn (under 18 år).


Varningar och försiktighet

Tala med din läkare eller sjuksköterska innan du börjar använda paklitaxel.


Om något av detta stämmer in på dig, meddela din läkare omedelbart.Paklitaxel måste alltid ges i en ven. Om paklitaxel ges i en artär kan detta leda till inflammation i artären med smärta, svullnad, hudrodnad och värmekänsla.


Andra läkemedel och aklitaxel

Tala om för läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel.


Interaktion betyder att olika läkemedel kan påverka varandra. Interaktion kan uppstå och du måste meddela din läkare om paklitaxel kommer att ges samtidigt som:Paklitaxel med mat och dryck och alkohol

Paklitaxel påverkas inte av samtidigt intag av mat och dryck. (Angående alkohol, se avsnitten nedan om bilkörning och användning av maskiner samt hjälpämnen).


Graviditet, amning och fertilitet

Du måste informera din läkare om du är gravid eller tror du kan ha blivit gravid innan du påbörjar behandling med paklitaxel. Om det finns möjlighet att du kan bli gravid måste du använda ett effektivt och säkert preventivmedel under behandlingens gång. Paklitaxel får endast användas under graviditet om absolut nödvändigt. Kvinnor och män i fertil ålder och deras partners måste använda preventivmedel under minst 6 månader efter avslutad behandling med paklitaxel. Män bör undersöka möjligheten att frysförvara sperma innan paklitaxelbehandling på grund av risken för obotlig infertilitet.


Tala om för din läkare om du ammar.Det är inte känt huruvida paklitaxel utsöndras i bröstmjölk. Du måste sluta amma under behandling med paklitaxel på grund av den eventuella risken att barnet skadas. Återuppta inte amningen förrän din läkare ger klartecken.


Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Paklitaxel har inte rapporterats ha någon inverkan på detta. Eftersom det innehåller alkohol kan dock förmågan att köra och använda maskiner nedsättas.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Paklitaxel innehåller ricinolja (macrogolglycerol ricinolat) och alkohol

Paklitaxel innehåller ricinolja som kan ge upphov till svåra allergiska reaktioner. Tala om för din läkare om du är allergisk mot ricinolja innan behandling med paklitaxel påbörjas.


Detta läkemedel innehåller 49,7 vol% alkohol dvs upp till 23 g per dos, vilket motsvarar ca 600 ml öl eller 250 ml vin per dos.


Denna mängd kan vara farlig för personer som lider av alkoholism. Hänsyn måste tas vid behandling av gravida och ammande kvinnor, barn samt högriskpatienter med leverproblem eller epilepsi.Hur du använder Paclitaxel Fresenius KabiOm du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare.


Om du använt för stor mängd av paklitaxel

Det finns ingen känd behandling mot överdosering av paklitaxel. Du kommer att få symptomatisk behandling.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning


Om du har glömt att tapaklitaxel

Om du tror att en dos kan ha missats, tala med din läkare eller en sköterska.

En dubbel dos ska inte ges för att kompensera för den missade dosen.


Om du slutar att använda paklitaxel

Din läkare avgör när paklitaxelbehandlingen ska avbrytas.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Kontakta läkare omedelbart om du får symptom på en allergisk reaktion. Exempel på dessa symptom kan vara:

Samtliga dessa kan tyda på en allvarlig biverkning.


Kontakta läkare omedelbart om du upplever:


Mycket vanliga biverkningar:kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare


Vanliga biverkningar:kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare


Mindre vanliga biverkningar:kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare


Sällsynta biverkningar: kanförekomma hos upp till 1 av 1000 användare


Mycket sällsynta biverkningar: kanförekomma hos upp till 1 av 10 000 användareIngen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information.Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du hjälpa till att få fram mer information kring säkerheten av detta läkemedel.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. Hur Paclitaxel Fresenius Kabi ska förvaras


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 25 °C.


Förvara injektionsflaskan i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Använd inte detta läkemedel om du ser grumlighet eller fällning i lösningen.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Den aktiva substansen är paklitaxel.Varje ml koncentrat till infusionsvätska, lösning innehåller 6 mg paklitaxel.

En 5 ml injektionsflaska innehåller 30 mg paklitaxel.

En 16,7 ml injektionsflaska innehåller 100 mg paklitaxel.

En 25 ml injektionsflaska innehåller 150 mg paklitaxel.

En 50 ml injektionsflaska innehåller 300 mg paklitaxel.

En 100 ml injektionsflaska innehåller 600 mg paklitaxel.


Övriga innehållsämnen är vattenfri etanol, makrogolglycerol-ricinoleat och vattenfri citronsyra (för pH-justering).


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Paclitaxel Fresenius Kabi är en klar, svagt gulaktig lösning.

Paclitaxel Fresenius Kabi finns i injektionsflaskor av glas. Injektionsflaskorna är förslutna med Teflonöverdragna gummiproppar.


Förpackningsstorlekar:

Förpackningar innehållande 1 eller 5 injektionsflaskor av glas.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning


Fresenius Kabi AB

75174 Uppsala


Tillverkare

Fresenius Kabi Deutschland GmbH

61346 Bad Homburg v.d.H.

Tyskland


eller


Fresenius Kabi Oncology Plc.

Lion Court

Farnham road

Bordon

Hampshire GU35 ONF

Storbritannien

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Belgien

Paclitaxel Fresenius Kabi

Bulgarien

Paclitaxel Kabi 6 mg/ml Концентрат за инфузионен разтвор

Cypern

Paclitaxel Kabi 6 mg/ml Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση

Danmark

Paclitaxel Fresenius Kabi 6 mg/ koncentrat til infusionsvaeske, opløsning

Estland

Paclitaxel Kabi 6 mg/ml infusioonilahuse kontsentraat

Finland

Paclitaxel Fresenius Kabi 6 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

Frankrike

Paclitaxel Kabi 6 mg/ml solution à diluer pour perfusion

Grekland

Paclitaxel Kabi 6 mg/ml Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση

Irland

Paclitaxel 6 mg/ml concentrate for solution for infusion

Italien

Paclitaxel Kabi 6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione

Lettland

Paclitaxel Kabi 6 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Litauen

Paclitaxel Kabi 6 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

Luxemburg

Paclitaxel Kabi 6 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Nederländerna

Paclitaxel Fresenius Kabi

Norge

Paclitaxel Fresenius Kabi 6 mg/ml konsentrat til infusjonsvæske

Österrike

Paclitaxel Kabi 6 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Polen

Paclitaxel Kabi

Portugal

Paclitaxel Kabi 6 mg/ml concentrado para solução para perfusãoRumänien

Paclitaxel Kabi 6 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuza

Slovakien

Paclitaxel Kabi 6 mg/ml

Slovenien

Paklitaksel Kabi 6 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje

Spanien

Paclitaxel Fresenius Kabi 6 mg/ml concentrado para solución para perfusión

Storbritannien

Paclitaxel 6 mg/ml concentrate for solution for infusion

Sverige

Paclitaxel Fresenius Kabi 6 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

Tjeckien

Paclitaxel Kabi 6 mg/ml koncentrát pro přípravuinfuzního roztoku

Tyskland

Paclitaxel Kabi 6 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

Ungern

Paclitaxel Kabi 6 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz


Denna bipacksedel godkändes senast 2014-02-20


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


Hantering

Liksom för alla cancermedel ska försiktighet iakttas vid hantering av paklitaxel. Spädning ska utföras under aseptiska förhållanden av utbildad personal i avsett utrymme. Lämpliga skyddshandskar ska användas. Försiktighetsåtgärder ska vidtas så att kontakt med hud och slemhinnor undviks. I händelse av kontakt med huden ska området tvättas med tvål och vatten. Efter utvärtes exponering har stickande känsla, sveda och rodnad observerats. I händelse av kontakt med slemhinnor ska dessa spolas noga med vatten. Efter inandning har dyspné, bröstsmärta, sveda i halsen och illamående rapporterats.


Om oöppnade injektionsflaskor förvaras i kylskåp kan en fällning bildas som löses upp igen med liten eller ingen omrörning när rumstemperatur nås. Produktens kvalitet påverkas inte. Om lösningen förblir grumlig eller om olöslig fällning iakttas, ska injektionsflaskan kastas.


Mikrobiologisk, kemisk och fysikalisk bruksstabilitet har påvisats i 28 dagar vid 25 °C efter upprepade nålinstick och produktuttag. Andra förvaringstider och förvaringsförhållanden för bruksfärdig produkt ansvarar användaren för.


Anslutning av typen Chemo-Dispensing PinTMeller liknande anordningar med kanyl (”spike”) ska inte användas, eftersom de kan göra att injektionsflaskans propp förstörs och att lösningens sterilitet förloras.


Beredningsanvisning

Före infusion måste paklitaxel spädas med aseptisk teknik i 5-procentig glukoslösning, 0,9-procentig natriumkloridlösning, 5-procentig glukoslösning i Ringer-lösning eller 5-procentig glukoslösning/0,9-procentig natriumkloridlösning till en slutlig koncentration på 0,3 till 1,2 mg/ml.


Kemisk och fysikalisk stabilitet för beredd lösning för infusion har visats vid 25 °C i 24 timmar vid spädning i 5-procentig glukoslösning, 0,9-procentig natriumkloridlösning, 5-procentig glukoslösning i Ringers lösning och 5-procentig glukoslösning/0,9-procentig natriumkloridlösning.


Ur mikrobiologisk synpunkt bör lösningen användas omedelbart efter spädning. Om den inte används omedelbart ansvarar användaren för den beredda lösningens förvaring (tid och temperatur), som normalt inte ska överskrida 24 timmar vid 2 till 8 °C såvida inte beredning/spädning skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.


Efter spädning är lösningen endast avsedd för engångsbruk.


Vid beredning kan lösningarna vara halvgenomskinliga beroende på vehikeln som används i preparatet, vilket inte avlägsnas genom filtrering. Paklitaxel ska administreras via ett in-line-filter med ett mikropormembran på ≤ 0,22 μm. Inga nämnvärda förluster i styrka har noterats efter simulerad administrering av lösningen via infusionsaggregat med ett in-line-filter.


Det har förekommit enstaka rapporter om utfällning under paklitaxelinfusioner, vanligtvis mot slutet av en 24-timmarsinfusion. Även om orsaken till utfällningen inte har klarlagts, förmodas den hänga samman med övermättnad av den spädda lösningen. För att minska risken för utfällning ska paklitaxel användas så snart som möjligt efter spädning och onödig omröring, vibration eller skakning ska undvikas. Infusionsaggregaten ska spolas noga före användning. Infusionslösningens utseende ska inspekteras regelbundet under infunderingen och infusionen ska avbrytas om fällning förekommer.


För att minimera patientens exponering för DEHP, som kan lösas ut från infusionspåsar, infusionsaggregat eller annan medicinsk utrustning av plast som innehåller PVC, bör spädda paklitaxel -lösningar förvaras i flaskor som inte innehåller PVC (glas, polypropylen) eller plastpåsar (polypropylen, polyolefin) och ges via infusionsaggregat som är invändigt klädda med polyetylen. Användning av filteranordningar (t.ex. IVEX-2®) som har kort ingångs- och/eller utgångsslang av PVC-plast har inte medfört nämnvärd urlakning av DEHP.


Skyddsinformation vid beredning av paklitaxel infusionsvätska:

Dragskåp ska användas och skyddshandskar och skyddskläder bäras. Om dragskåp ej finns tillgängligt ska munskydd och skyddsglasögon bäras.

Gravida kvinnor eller kvinnor som kan bli gravida ska ej hantera denna produkt.

Öppnade behållare såsom injektionsflaskor och infusionspåsar samt använda kanyler, sprutor, katetrar, slangar och rester av cytostatika ska betraktas som riskavfall och kasseras enligt lokala riktlinjer för hantering av riskavfall.

Följ instruktionerna nedan vid spill: skyddskläder ska bäras, trasigt glas ska samlas ihop och placeras i behållaren för riskavfall, kontaminerade ytor ska spolas av med stora mängder kallt vatten, de avspolade ytorna skall sedan torkas grundligt och materialet som använts för torkning ska kasseras som riskavfall.

Om paklitaxel kommer i kontakt med huden ska området sköljas med stora mängder rinnande vatten och sedan tvättas med tvål och vatten. Vid kontakt med slemhinnor ska det berörda området tvättas grundligt med vatten. Om besvär uppstår, kontakta läkare.

Om paklitaxel kommer i kontakt med ögonen, tvätta dem noggrant med stora mängder vatten. Kontakta en ögonläkare omedelbart.


Avfallshantering

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt lokala riktlinjer för hantering av cytotoxiska föreningar.