iMeds.se

Pafinur

Information för alternativet: Pafinur 1 Mg/Ml Oral Lösning, visa andra alternativ

Bipacksedel: Information till patienten


Pafinur 1 mg/ml oral lösning

rupatadin


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Pafinur är och vad det används för

Innan du tar Pafinur

Hur du tar Pafinur

Eventuella biverkningar

Hur Pafinur ska förvaras

Övriga upplysningar


1. Vad Pafinur är och vad det används för


Pafinur innehåller den aktiva substansen rupatadin som är en antihistamin.


Pafinur oral lösning lindrar symtomen vid allergisk rinit såsom nysningar, rinnande näsa, nästäppa, klåda i ögon och näsa hos barn i åldern 2 till 11 år.


Pafinur används också för att lindra symtomen i samband med urtikaria (allergiska hudutslag) t.ex. klåda och nässelutslag (lokal hudrodnad och svullnad) hos barn i åldern 2 till 11 år.


2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR PAFINUR


Ta inte Pafinur

om du är allergisk (överkänslig) mot rupatadin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel.


Varningar och försiktighet

Om du lider av njur- eller leverinsufficiens, rådfråga läkare. Användning av Pafinur rekommenderas för närvarande inte till patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion.

Rådfråga din läkare om du har låga kaliumnivåer i blodet och/eller ett visst onormalt mönster i hjärtrytmen (känt utdraget QTc-intervall på EKG) som kan förekomma vid vissa typer av hjärtsjukdomar.

Detta läkemedel är inte avsett att användas av barn under 2 år eller som väger under 10 kg.


Andra läkemedel och Pafinur

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, inklusive receptfria läkemedel.

Ta inte några läkemedel som innehåller ketokonazol eller erytromycin om du tar Pafinur.

Om du tar CNS-dämpande läkemedel eller statinläkemedel, rådfråga din läkare innan du tar Pafinur.


Pafinur med mat och dryck

Pafinur kan tas med eller utan mat.

Pafinur får inte tas tillsammans med grapefruktjuice, eftersom detta kan öka nivån av Pafinur i din kropp.

Pafinurvid en dos på 10 mg, ökar inte den dåsighet som orsakas av alkohol.


Graviditet och amning

Ta inte Pafinur under graviditet och amning såvida inte läkaren tydligt angett det.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Vid rekommenderad dos förväntas inte Pafinur påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner. När du tar Pafinur för första gången bör du emellertid vara försiktig för att se hur behandlingen påverkar dig innan du framför fordon eller använder maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Viktig information om några av innehållsämnena i Pafinur

Detta läkemedel innehåller sackaros och kan skada tänderna. Om du fått veta av din läkare att du inte tål vissa sockerarter, kontakta läkare innan du tar detta läkemedel.


Detta läkemedel innehåller metylparahydroxibensoat och kan orsaka allergiska reaktioner (möjligen fördröjda).


3. HUR DU TAR PAFINUR


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Pafinur oral lösning är avsedd för oral användning.


Dosering till barn som väger 25 kg eller mer:5 ml (5 mg av rupatadin) av oral lösning en gång dagligen med eller utan mat.


Dosering för barn som väger minst 10 kg och upp till 25 kg:2,5 ml (2,5 mg rupatadin) oral lösning en gång dagligen med eller utan mat.


Din läkare kommer att tala om för dig hur länge du ska behandlas med Pafinur.


Bruksanvisning:Om du har tagit för stor mängd av Pafinur

Om du av misstag tagit för hög dos av läkemedlet, tala omedelbart om det för läkare eller apotekspersonal.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har glömt att ta Pafinur

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Pafinur orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 personer) är huvudvärk och sömnighet.

Mindre vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 100 personer) är influensa, inflammation i nässvalgrummet(nasofaryngit) infektion i övre luftvägarna, ökat antal av vissa vita blodkroppar (eosinofili), lågt antal av vissa vita blodkroppar (neutropeni),, yrsel, illamående, eksem, nattsvettningar och trötthet.


Om några biverkningar blir värre eller om du får några biverkningar som inte nämns i denna information, tala med läkare eller apotekspersonal.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via:

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats:www.lakemedelsverket.se

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet


HUR PAFINUR SKA FÖRVARAS


Inga särskilda förvaringsanvisningar krävs för detta läkemedel.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på flaskan och kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Hållbarheten efter första öppnande är densamma som utgångsdatumet som anges på kartongen och flaskan.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är rupatadin. Varje ml innehåller 1 mg rupatadin (som fumarat).

- Övriga innehållsämnen är propylenglykol, vattenfri citronsyra, vattenfri dinatriumfosfat, natriumsackarin, sackaros, metylparahydroxibensoat (E-218), kinolingult (E-104), banansmak och renat vatten.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Pafinur är en klar, gul oral lösning.

Pafinur är förpackad i en gulbrun plastflaska med perforerad propp och barnskyddat lock. Varje flaska innehåller 120 ml Pafinur lösning. I förpackningen finns en 5 ml oral spruta som är graderad i intervall på 0,25 ml.


Innehavare av godkännande för försäljning:

J. Uriach y Compañia, S.A.

Av. Camí Reial, 51–57

E-08184 Palau-solità i Plegamans (Barcelona – Spanien)


Information lämnas av:

Nigaard Pharma AS

Medicon Village, 223 81 Lund

Te. +47 815 300 30

E-post: post@nigaard.com


Tillverkare:

Italfarmaco S.A.

San Rafael, 3

Pol. Ind. Alcobendas

E-28108 Alcobendas (Spanien)


Eller


Recipharm Parets S.L.

Ramón y Cajal, 2

08150 Parets del Vallés (Spanien)


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under följande namn:


Rupatall 1 mg/ml oral lösning Belgien, Luxemburg

Rinialer 1 mg/ml oral lösning Portugal, Malta

Rupafin 1 mg/ml oral lösning Österrike, Bulgarien Cypern, Estland, Tyskland, Grekland, Italien, Irland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Polen, Slovenien, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Danmark, Island, Kroatien, Norge, Liechtenstein

Wystamm 1 mg/ml oral lösning Frankrike

Tamalis 1 mg/ml oral lösning Ungern, Tjeckien, Rumänien

Pafinur 1 mg/ml oral lösning Sverige, Finland


Denna bipacksedel godkändes senast

2016-08-26