iMeds.se

Pamidronatdinatrium Hospira

Document: Pamidronatdinatrium Hospira concentrate for solution for infusion PL change

Bipacksedel: Information till användaren


Pamidronatdinatrium Hospira 3 mg/ml, 6 mg/ml respektive 9 mg/ml
koncentrat till infusionsvätska, lösning


pamidronatdinatrium


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Pamidronatdinatrium Hospira är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Pamidronatdinatrium Hospira

Hur du använder Pamidronatdinatrium Hospira

Eventuella biverkningar

Hur Pamidronatdinatrium Hospira ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Pamidronatdinatrium Hospira är och vad det användsför


Pamidronatdinatrium Hospira tillhör en grupp läkemedel som kallas bisfosfonater. Den medicinska verkan är att de binds till ben och motverkar nedbrytning av ben.


Läkemedlet används mot förhöjda kalciumnivåer i blodet som är förorsakade av tumörer och för att förebygga den bennedbrytande effekten av vissa typer av tumörer bl a hos patienter med bröstcancer eller multipelt myelom. Tala med din läkare om du undrar över varför du har fått detta läkemedel.


2. Vad du behöver veta innan du använder Pamidronatdinatrium Hospira


Använd inte Pamidronatdinatrium Hospira

om du är allergisk mot pamidronatdinatrium eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6) eller andra bisfosfonater (den grupp läkemedel som Pamidronatdinatrium Hospira tillhör)


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Pamidronatdinatrium HospiraMedan du behandlas med Pamidronatdinatrium Hospira bör du upprätthålla en god munhygien (inklusive ordinarie tandborstning) och gå på regelbundna tandkontroller.


Kontakta din läkare och tandläkare omedelbart om du upplever några problem med din mun eller tänder, till exempel lösa tänder, smärta eller svullnad, sår som inte läker eller vätskar, eftersom detta kan vara tecken på ett tillstånd som kallas osteonekros i käken (benskada i käken).


Patienter som genomgår kemoterapi och/eller strålbehandling, tar steroider, som genomgår tandkirurgi, inte får regelbunden tandvård, har tandköttsproblem, är rökare eller som tidigare behandlats med en bisfosfonat (används för att behandla eller förhindra bensjukdomar) kan ha en högre risk att utveckla osteonekros i käken.


När du behandlas med Pamidronatdinatrium Hospira kommer läkaren att ordinera regelbunden provtagning för att kontrollera behandlingen.


Barn och ungdomar

Det finns ingen klinisk erfarenhet hos barn och ungdomar (<18 år gamla).


Andra läkemedel och Pamidronatdinatrium Hospira


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Det saknas kliniska data rörande användningen av Pamidronatdinatrium Hospira under graviditet. Djurstudier har visat skadliga effekter på fostret (skelettförändringar). Den potentiella risken för människa är okänd. Behandling med pamidronat rekommenderas inte under graviditet om det inte är absolut nödvändigt.


Amning rekommenderas inte när du behandlas med Pamidronatdinatrium Hospira.


Körförmåga och användning av maskiner

Om du känner dig sömnig eller yr efter att ha behandlats med pamidronatdinatrium skall du inte köra fordon eller arbeta med maskiner som kräver skärpt uppmärksamhet förrän dessa effekter upphör.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Pamidronatdinatrium Hospira innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos (90 mg), dvs är näst intill ”natriumfritt”.


3. Hur du använder Pamidronatdinatrium Hospira


Pamidronatdinatrium Hospira ges mycket långsamt i en ven (intravenös infusion), aldrig som en snabb injektion. Din läkare avgör vad som är den rätta dosen till dig. Infusionstiden kan vara upp till flera timmar beroende på dosen. Din läkare bestämmer hur många infusioner du behöver och hur ofta de skall ges.


Rekommenderad dos per behandlingskur är mellan 15 mg och 90 mg.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


De vanligaste biverkningarna är minskade kalciumnivåer i blodet, influensaliknande symtom och feber (kroppstemperaturen stiger med 1-2 °C) som uppträder när behandlingen startas och kan vara i 48 timmar.


Vissa patienter märker en ökad bensmärta strax efter att behandlingen startats. Detta förbättras vanligen efter ett par dagar. Om inte, skall du tala om det för din läkare.


Sjukvårdspersonalen kan stoppa administreringen av Pamidronatdinatrium Hospira omedelbartom du får symtom på angioödem, som svullet ansikte, tunga eller svalg, svårt att svälja, nässelutslag och svårigheter att andas (mindre vanliga biverkningar: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare).


Tala omedelbart om för din läkare om du observerar någon av följande biverkningar av en anafylaktisk chock (allvarlig allergisk reaktion):

tryckande känsla över bröstet, andningssvårigheter, omfattande utslag, nässelutslag, svullnad av hud och slemhinnor, plötsligt fallande blodtryck. (Mycket sällsynta biverkningar som kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare).


Andra biverkningar som kan förekomma:


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):


Kontakta din läkare om du upplever smärta, svaghet eller obehag i lår, höft eller ljumske eftersom detta kan vara ett tidigt tecken på ett eventuellt lårbensbrott.


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller äveneventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. Hur Pamidronatdinatrium Hospira ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och flaskans etikettefter EXP: Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 25°C.


Efter spädning skall läkemedlet användas omedelbart. Om det utspädda läkemedlet inte kan användas omedelbart, kan det förvaras i högst 24 timmar vid 2°C-8°C.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Pamidronatdinatrium Hospira koncentrat till infusionsvätska, lösning (sterilt koncentrat) är en klar, färglös, lösning.


Pamidronatdinatrium Hospira 3 mg/ml:

5 ml injektionsflaskor av klart glas i förpackningar om 5 injektionsflaskor eller 4 x (5 x 5 ml) injektionsflaskor. 10 ml injektionsflaskor av klart glas i förpackningar om 1 injektionsflaska eller 4 x (1 x 10 ml) injektionsflaskor.


Pamidronatdinatrium Hospira 6 mg/ml och 9 mg/ml:

10 ml injektionsflaskor av klart glas i förpackningar om 1 injektionsflaska eller 4 x (1 x 10 ml) injektionsflaskor.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning:

Hospira UK Limited

Horizon

Honey Lane

Hurley

Maidenhead

SL6 6RJ

Storbritannien


Tillverkare:

Hospira UK Limited, Horizon, Honey Lane, Hurley, Maidenhead, SL6 6RJ, Storbritannien


eller


Hospira Enterprises BV, Randstad 22-11, 1316 BN, Almere, Nederländerna


Ombud:

Hospira Nordic AB, Box 34116, 100 26 Stockholm, tel: 08-6728500


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Österrike

Pamidronat Dinatrium Hospira


Italien

Pamidronato disodico Hospira

Belgien

Pamidronaatdinatrium Hospira


Litauen

Pamidronate Disodium Hospira

Danmark

Pamidronatdinatrium Hospira


Luxemburg

Pamidronate disodique Hospira

Finland

Pamidronatdinatrium Hospira


Holland

Pamidronaatdinatrium Hospira

Frankrike

Pamidronate de sodium Hospira


Norge

Pamidronatdinatrium Hospira

Tyskland

Pamidronat Hospira


Polen

Pamisol

Grekland

Pamidronate Disodium Hospira


Portugal

Pamidran

Ungern

Pamidronate Hospira


Spanien

Pamidronato Hospira

Island

Pamidronatdinatrium Hospira


Sverige

Pamidronatdinatrium Hospira


Denna bipacksedel ändrades senast: 2016-05-19


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


Administrering:

Endast för intravenös infusion. Pamidronatdinatrium får aldrig ges som en bolusinjektion. Lösningen måste spädas före användning och skall infunderas långsamt. Koncentrationen pamidronatdinatrium i infusionslösningen skall inte överstiga 90 mg/250 ml. Endast en klar lösning som är fri från partiklar skall användas. Endast för engångsbruk. Icke förbrukad lösning skall kasseras.


Blandbarhet

Pamidronat bildar komplex med divalenta katjoner och skall inte tillsättas till kalciumhaltiga intravenösa lösningar.


Förvaring och hållbarhet:

Spädningar med natriumkloridlösning 9 mg/ml och glukoslösning 50 mg/ml har en kemisk och fysikalisk stabilitet på 24 timmar vid förvaring i 2°C-8°C. Ur mikrobiologisk synpunkt bör den utspädda produkten användas omedelbart. Om den utspädda produkten inte används omedelbart ansvarar användaren för förvaringstiden efter beredning samt förvaringsförhållanden före användning. Förvaringstiden efter beredning skall normalt inte överskrida 24 timmar vid förvaring i 2°C-8°C.