iMeds.se

Pamol

Information för alternativet: Pamol 500 Mg Filmdragerad Tablett, visa andra alternativ
Document: Pamol 500 mg film-coated tablet PL change

Läkemedelsverket 2014-08-21

Bipacksedel: Information till användaren


Pamol 500 mg filmdragerade tabletter


paracetamol


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Pamol är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Pamol

3. Hur du använder Pamol

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Pamol ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Pamol är och vad det används för


Pamol innehåller den aktiva substansen paracetamol.

Pamol används som smärtstillande och febernedsättande.


Paracetamol som finns i Pamol kan också vara godkändför att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonaleller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Pamol


Ta inte Pamol


Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Pamol om du:


Var uppmärksam på följande


Samtidig användning av flera olika smärtstillande läkemedel under en lång tid kan orsaka njurskador.


Barn

Pamol tabletter ska inte ges till barn under 4 år.


För barn över 4 år är maxdosen 45 mg/kg per dygn.


Andra läkemedel och Pamol

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Tala med din läkare innan du använder Pamol om du samtidigt tar:


Pamol kan öka effekten av vitamin K-antagonister, till exempel warfarin eller andra kumariner, om det används flera gånger under en tidsperiod längre än 1 vecka.


Tala med din läkare om du använder läkemedel som har påverkan på leverfunktionen eller som kan orsaka leverskador.


För att undvika överdosering ska du kontrollera att du inte samtidigt använder andra läkemedel som innehåller paracetamol.


Pamol med mat och alkohol

Du kan ta Pamol med eller utan mat.

Använd inte Pamol tillsammans med alkohol. Pamol förstärker inte effekten av alkohol.


Graviditet och amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Kan användas under graviditet och amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Pamol har ingen påverkan på förmågan att köra eller använda maskiner.


3. Hur du använder Pamol

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos är

Vuxna: 2 tabletter (1000 mg) 3-4 gånger per dag. Max 8 tabletter (4 000 mg) per dygn. I vissa fall räcker det med 1 tablett (500 mg) 3-4 gånger dagligen.


Användning för barn och ungdomar


Barn: den rekommenderade dagliga dosen paracetamol är upp till 45 mg/kg fördelat på 3-4 doser (se tabell nedan):

Barn

Vikt

Ålder

Dosering

17-25 kg

4-7 år

½ tablett (250 mg) 3 gånger dagligen

25-40 kg

7-12 år

½-1 tablett (250-500 mg) 3 gånger dagligen

Mer än 40 kg

Över 12 år

1-2 tabletter (500-1000 mg) 3 gånger dagligen

1 000 mg paracetamol 3 gånger dagligen får endast ges till barn som väger 67 kg eller mer.


Andra formuleringar av det här läkemedlet kan vara bättre lämpade för barn, fråga din läkare eller apotekspersonal.


Pamol tabletter bör inte användas av barn under 4 års ålder.


Barn under 2 års ålder bör inte använda detta läkemedel utom på läkares ordination.


Tabletten ska sväljas med ett glas vatten.

Tabletten kan delas i två lika stora doser.


Nedsatt njur- eller leverfunktion:

Det kan vara nödvändigt att sänka dosen. Tala med en läkare.


Om du använt för stor mängd av Pamol

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Det är viktigt att du kontaktar vården även om du inte upplever några symtom på överdos. För stor mängd paracetamol kan orsaka allvarliga leverskador och symtomen kan uppträda först efter några dagar. Vid överdosering måste motgift sättas in så snart som möjligt.


I händelse av överdosering kan följande symtom förväntas: illamående, kräkningar, aptitförlust, blekhet och buksmärtor.

Särskilt barn, äldre och människor med nedsatt leverfunktion, alkoholister, undernärda eller de som använder läkemedel som påverkar levern, löper risk för överdosering.

Ta aldrig mer Pamol än vad som rekommenderas. En högre dos ger inte bättre smärtlindring.


Om du har glömt att använda Pamol

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Du ska aldrig ta mer än den rekommenderade dagliga dosen.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Allvarliga biverkningar

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare) – Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):


Om du upplever några av dessa biverkningar bör du kontakta läkare eller akutmottagning.


Övriga biverkningar

Sällsynta biverkningar ( kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.Detta gäller ävenbiverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se


5. Hur Pamol ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Det här läkemedlet kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Pamol är en vit, avlång, filmdragerad tablett med en skåra på ena sidan och ”PAMOL” präglat på den andra sidan.


Pamol finns i förpackningsstorlekarna 10, 20, 30, 50, 98 x 1 (endosblister), 100 och 300 tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning


Takeda Pharma AB

Box 3131

169 03 Solna

Tel: 08-731 28 00

E-post: infosweden@takeda.com


Denna bipacksedel godkändes senast: 2014-08-21