iMeds.se

Panocod

Läkemedelsverket 2014-08-27

Bipacksedel: Information till patienten


Panocod 500 mg/30 mg tabletter

Panocod 500 mg/30 mg brustabletter

paracetamol/kodein


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Panocod är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du tar Panocod

3. Hur du tar Panocod

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Panocod ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. Vad Panocod är och vad det användsför


Panocod innehåller paracetamol och kodein. Paracetamol har en smärtlindrande och febernedsättande effekt.


Kodein hör till en grupp läkemedel som kallas opioidanalgetika och som verkar genom att lindra smärta. Det kan användas ensamt eller i kombination med andra smärtstillande medel som paracetamol.


Panocod tabletter och brustabletter används mot värk och smärttillstånd av olika slag hos vuxna.


2. Vad du behöver veta innan du tar Panocod


Ta inte Panocod:


Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Panocod.


Ta aldrig mer Panocod än vad som står under doseringsanvisningen. Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol, ska du inte använda Panocod utan att först tala med läkare eller apotek.


Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för nedsatt andningsfunktion och mycket allvarlig leverskada. Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Därför är det viktigt att du kontaktar läkare så snart som möjligt om du har tagit för stor dos.


Risken för denna typ av leverskada ökar vid alkoholmissbruk. Använd inte Panocod utan läkarens ordination om du har alkoholproblem eller leverskada. Berusningseffekten av alkohol ökar inte genom tillägg av Panocod. Använd inte Panocod tillsammans med alkohol.

Leverskada kan uppträda även vid lägre doser, efter kortare tids behandling och då inga andra problem med levern föreligger.


Kodein omvandlas till morfin i levern av ett enzym. Det är morfin som ger smärtlindring. Vissa personer har olika varianter av detta enzym som gör att de kan påverkas på olika sätt. Vissa personer kan inte bilda morfin eller så bildas det i väldigt små mängder, vilket gör att man inte får tillräcklig smärtlindring. Andra personer har en ökad risk att få allvarliga biverkningar, eftersom de kan bilda en mycket stor mängd morfin. Om du får någon av följande biverkningar måste du sluta att ta detta läkemedel och omedelbart kontakta läkare: långsam eller ytlig andning, förvirring, sömnighet, små pupiller, illamående eller kräkningar, förstoppning, aptitlöshet.


Allvarliga hudreaktioner har rapporterats i mycket sällsynta fall.


Om man använder Panocod under lång tid finns risk för beroendeutveckling.


Om du har astma bör du rådgöra med läkare innan behandling med Panocod påbörjas.


Rådgör med läkare om du är överkänslig mot vissa läkemedel mot feber eller smärta (acetylsalicylsyra, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, NSAID).


På grund av sitt natriumsaltinnehåll ska Panocod brustabletter inte användas om saltfattig kost ordinerats och kan också vara olämpliga för dem som har högt blodtryck eller dålig hjärt/njurfunktion.


Tillvänjningsrisken med kodein jämfört med morfin är ringa men bör ej förbises.


Barn

Panocod är inte godkänd till behandling av barn under 18 år.


Andra läkemedel och Panocod

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Behandlingen kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel/naturläkemedel. Behandlande läkare behöver därför känna till annan samtidig medicinering.


Följande läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Panocod:


Samtidigt bruk av alkohol ska undvikas på grund av risk för nedsatt andningsfunktion.

Ta inte samtidigt andra läkemedel som innehåller paracetamol!


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Långvarig behandling under graviditet kan påverka fostret. Behandling under någon del av graviditeten ska endast ske efter läkares ordination.


Ta inte Panocod om du ammar. Kodein och morfin passerar över till bröstmjölk.


Körförmåga och användning av maskiner

Vid behandling med Panocod kan reaktionsförmågan nedsättas, och du kan bli trött och dåsig, vilket man bör tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning och precisionsbetonat arbete.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Panocod brustabletter innehåller sorbitol och natrium:

Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta läkare innan du tar Panocod brustabletter.


Panocod brustabletter innehåller 388 mg natrium per brustablett. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


3. Hur du tar Panocod


Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Observera! Högre doser än de rekommenderade kan innebära allvarliga risker.

Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.


Vanlig dos för vuxna är 1-2 tabletter eller brustabletter 1-4 gånger dagligen, högst 8 tabletter eller brustabletter per dygn.

Brustabletten löses i ett halvt glas vatten.


Om du har tagit för stor mängd av Panocod

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Vid kraftig överdosering ska sjukhus omedelbart kontaktas (risk för leverskada). Det finns risk för leverskada även om man mår bra. Det är viktigt att motgift sätts in av läkare så tidigt som möjligt om eventuell leverskada ska förhindras.


Om du har glömt att ta Panocod

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer): Trötthet, illamående, förstoppning.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer): Kramp i gallvägarna kan förekomma hos personer som har benägenhet för detta.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer): Hudutslag, leverskada, nedsatt njurfunktion. Allergiska reaktioner såsom nässelutslag, svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller svalg, ibland med andnöd eller sväljningssvårigheter (angioödem).

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer): Inflammation i bukspottkörteln, allergichock (anafylaktisk chock), minskat antal blodplättar (trombocytopeni), minskning av antalet vita blodkroppar (leukopeni, neutropeni), allvarliga hudreaktioner.

Har rapporterats (frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data): Agranulocytos (drastisk minskning av de vita blodkropparna), påverkan på de röda blodkropparna, inflammation i levern som kan leda till leversvikt,. Kramp i luftvägarna.


Vid allergiska reaktioner bör du sluta ta Panocod och ta kontakt med läkare. Leverskada vid användning av paracetamol har uppträtt i samband med alkoholmissbruk. Vid långtidsbehandling kan risken för njurskador inte helt uteslutas.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Webbplats:www.lakemedelsverket.se


5. Hur Panocod ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Brustabletterna bör förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


Innehållsdeklaration


Panocod tabletter:


Panocod brustabletter:


Varje brustablett innehåller 388 mg natrium.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Panocod tabletter förekommer i tryckförpackningar om 20, 50 och 100 tabletter, endosförpackning om 2x49 tabletter samt glasburk om 2x150 tabletter.


Panocod brustabletterförekommer i stripsförpackningar om 20, 48, 60 och 100 tabletter.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


Sanofi AB

Box 30052

104 25 Stockholm


Denna bipacksedel ändrades senast 2014-08-27

5