iMeds.se

Panodil

Information för alternativet: Panodil 250 Mg Suppositorium, Panodil 60 Mg Suppositorium, Panodil 125 Mg Suppositorium, Panodil 1 G Suppositorium, Panodil 500 Mg Suppositorium, visar 3 alternativ
Document: Panodil suppository PL change


BIPACKSEDEL: information till användaren


Panodil 60 mg suppositorier

Panodil 125 mg suppositorier

Panodil 250 mg suppositorier

Panodil 500 mg suppositorier

Panodil 1 g suppositorier


paracetamol


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Panodil suppositorier är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Panodil suppositorier

3. Hur du använder Panodil suppositorier

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Panodil suppositorierska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


1. VAD PANODIL SUPPOSITORIER ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

Panodil suppositorier innehåller paracetamol som är smärtlindrande och febernedsättande.


Panodilsuppositorier används mot värk och smärtor av olika slag (t ex huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk och reumatiska smärtor) samt vid feber (t ex vid förkylningar).


Panodil suppositorier kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet.


2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER PANODIL SUPPOSITORIER


Använd inte Panodil suppositorier:

om du är allergisk (överkänslig) mot paracetamol eller något av övriga innehållsämnen i Panodil suppositorier


Varningar och försiktighet

Var särskilt försiktig med Panodil:


Använd inte Panodil suppositorier utan läkares ordination om du har alkoholproblem eller leverskada och använd inte heller Panodil suppositorier tillsammans med alkohol. Berusningseffekten av alkohol ökar inte genom tillägg av Panodil suppositorier. Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Panodil suppositorier utan att först tala med läkare eller apotekspersonal.


Ta aldrig mer Panodil suppositorier än vad som står under doseringsanvisningen eller vad din läkare har ordinerat. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för mycket allvarlig leverskada.Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Därför är det viktigt att du kontaktar läkare så snart som möjligt om du har tagit för stor dos.


Rådgör med läkare innan du använder Panodil om du har en lever- eller njursjukdom.


Rådgör med läkare innan du använder Panodil om du har en allvarlig infektion såsom blodförgiftning, eftersom detta kan öka risken för s.k. metabolisk acidos. Tecken på metabolisk acidos inkluderar: djup, snabb, ansträngd andning; illamående, kräkningar; aptitlöshet. Kontakta genast läkare om du får en kombination av dessa symtom.


Barn

Kontakta läkare innan Panodil suppositorier används:


Generellt vid feber hos barn gäller att man bör kontakta läkare i följande situationer:


Andra läkemedel, och Panodil

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, (traditionella) växtbaserade läkemedel, naturläkemedel eller andra naturprodukter.


Panodil suppositorier kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel/naturläkemedel:

metoklopramid (medel mot illamående och kräkningar).

vissa medel mot epilepsi:

rifampicin (medel mot tuberkulos).


Använd aldrig flera olika smärtstillande medel samtidigt utan att rådfråga läkare eller apotekspersonal.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel

Panodil kan användas under graviditet. Du bör dock använda lägsta möjliga dos som lindrar din smärta och/eller din feber och använda den under kortast möjliga tid. Kontakta din läkare eller barnmorska om smärtan och/eller febern inte minskar eller om du behöver ta läkemedlet oftare.


Går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Panodil suppositorier under amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Panodil suppositorier påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


3. HUR DU ANVÄNDER PANODIL SUPPOSITORIER


Observera! Högre doser än de rekommenderade medför risk för mycket allvarlig leverskada.


Använd alltid Panodil suppositorier enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos är:


Vuxna och barn över 40 kg (över 12 år):

1 g: 1 suppositorium var 4-6 timme, högst 4 suppositorier per dygn.

500 mg: 1-2 suppositorier var 4-6 timme, högst 8 suppositorier per dygn.

Panodil ska inte användas för långvarigt bruk annat än på läkares ordination.


Barn:

10-15 mg/kg kroppsvikt var 4-6 timme, högst 4 gånger/dygn. Dosen ska i första hand beräknas efter barnets vikt.


Suppositorier 60 mg

Vikt

Ålder

Dosering


5 kg


10 kg

ca. 3 mån


ca. 1 år


1 suppositorium var 4-6 timme, högst 4 ggr/dygn.

2 suppositorier var 4-6 timme, högst 4 ggr/dygn.

Suppositorier 125 mg

Vikt

Ålder

Dosering


10-15 kg


ca. 1-3 år


1 suppositorium var 4-6 timme, högst 4 ggr/dygn.

Suppositorier 250 mg

Vikt

Ålder

Dosering


15 -25 kg


25 -40 kg

ca. 3-7 år


ca. 7-12 år


1 suppositorium var 4-6 timme, högst 4 ggr/dygn.

2 suppositorier var 4-6 timme, högst 4 ggr/dygn.

Suppositorier 500 mg

Vikt

Ålder

Dosering


> 40 kg


> 12 år


1-2 suppositorier var 4-6 timme, högst 8 suppositorier per dygn.


Suppositorier förs in i ändtarmen med den trubbiga änden först.


Om du har tagit för stor mängd av Panodil suppositorier

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedel av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Det finns risk för leverskada även om du mår bra.


För att förhindra eventuell leverskada är det viktigt att motgift sätts in av läkare så tidigt som möjligt (bäst inom 10-12 timmar efter intaget).


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Panodil suppositorier orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vanlig (förekommer hos fler än 1 person av 100 användare):

Rodnad av ändtarmsslemhinnan


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 1000 användare):


Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 10 000 användare):


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. HUR PANODIL SUPPOSITORIER SKA FÖRVARAS


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 25C.


Använd inte Panodil suppositorier om folien inte var hel vid inköpet. Kontakta i sådana fall apoteket.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Innehållsdeklaration


1 suppositorium innehåller:

Verksamt ämne: Paracetamol 60 mg, 125 mg, 250 mg, 500 mg och 1 g.

Övrigt:Hårdfett.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vita, torpedformiga suppositorier


Receptfria förpackningar:

60 mg, 125 mg och 250 mg: 10 st

500 mg och 1g: 10 st


Receptbelagda förpackningar: 500 mg och 1 g: 50 st


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Omega Pharma Nordic AB

Box 7009

164 07 Kista


Tillverkare:

Farmaclair

14200 Hérouville Saint-Clair

Frankrike


Denna bipacksedel ändrades senast: 2016-02-15


5