iMeds.se

Panodil Brus

Document: Panodil Brus effervescent tablet PL change


BIPACKSEDEL: information till användaren


Panodil Brus 500 mg brustabletter


paracetamol


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Panodil Brus är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Panodil Brus

3. Hur du använder Panodil Brus

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Panodil Brus ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


VAD PANODIL BRUS ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR


Panodil Brus innehåller paracetamol som är smärtlindrande och febernedsättande.


PanodilBrus används mot värk och smärtor av olika slag (t ex huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk och reumatiska smärtor) samt vid feber (t ex vid förkylningar).


Panodil Brus kan användas av personer med känslig mage eller magsår och personer med ökad blödningsbenägenhet.


2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER PANODIL BRUS


Använd inte Panodil Brus:

om du är allergisk (överkänslig) mot paracetamol eller mot något av övriga innehållsämnen i Panodil Brus.


Varningar och försiktighet

Var särskilt försiktig med Panodil Brus:


Använd inte Panodil Brus utan läkares ordination om du har alkoholproblem eller leverskada och använd inte heller Panodil Brus tillsammans med alkohol. Berusningseffekten av alkohol ökar inte genom tillägg av Panodil Brus. Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Panodil Brus utan att först tala med läkare eller apotekspersonal.


Ta aldrig mer Panodil Brus än vad som står under doseringsanvisningen eller vad din läkare har ordinerat. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för mycket allvarlig leverskada.Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar. Därför är det viktigt att du kontaktar läkare så snart som möjligt om du har tagit för stor dos.


Rådgör med läkare innan du använder Panodil Brus om du har nedsatt hjärt- eller njurfunktion, leversjukdom eller högt blodtryck.


Rådgör med läkare innan du använder Panodil Brus om du har en allvarlig infektion såsom blodförgiftning, eftersom detta kan öka risken för s.k. metabolisk acidos. Tecken på metabolisk acidos inkluderar: djup, snabb, ansträngd andning; illamående, kräkningar; aptitlöshet. Kontakta genast läkare om du får en kombination av dessa symtom.


Andra läkemedel och Panodil Brus

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, (traditionella) växtbaserade läkemedel, naturläkemedel eller andra naturprodukter.


Panodil Brus kan påverka eller påverkas av vissa läkemedel/naturläkemedel:

metoklopramid (medel mot illamående och kräkningar).

vissa medel mot epilepsi:

rifampicin (medel mot tuberkulos).


Använd aldrig flera olika smärtstillande medel samtidigt utan att rådfråga läkare eller apotekspersonal.


Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerear att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Panodil Brus kan användas under graviditet. Du bör dock använda lägsta möjliga dos som lindrar din smärta och/eller din feber och använda den under kortast möjliga tid. Kontakta din läkare eller barnmorska om smärtan och/eller febern inte minskar eller om du behöver ta läkemedlet oftare.


Går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Panodil Brus under amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Panodil Brus påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


Viktig information om några innehållsämnen i Panodil Brus

Detta läkemedel innehåller:


3. HUR DU ANVÄNDER PANODIL BRUS


Observera! Högre doser än de rekommenderade medför risk för mycket allvarlig leverskada.


Använd alltid Panodil Brus enligt läkares anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos är:


Vuxna och barn över 40 kg (över 12 år):1-2 brustabletter var 4-6 timme, högst 8 brustabletter per dygn.

Panodil Brus ska inte användas för långvarigt bruk annat än på läkares ordination.


Barn

Till barn ska dosen i första hand beräknas efter barnets vikt (10-15 mg/kg kroppsvikt).


Barn 15-25 kg (3-7 år): ½ brustablett var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn, högst 2 brustabletter per dygn.

Barn 25-40 kg (7-12 år): ½ -1 brustablett var 4-6 timme, högst 4 gånger per dygn, högst 4 brustabletter per dygn.

Brustabletten kan delas i två lika stora doser.


Brustabletten löses i ett glas vatten. Panodil Brus ger vid upplösning i vatten en klar lösning med neutral smak.


Om du har tagit för stor mängd av Panodil Brus

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedel av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Det finns risk för leverskada även om du mår bra.


För att förhindra eventuell leverskada är det viktigt att motgift sätts in av läkare så tidigt som möjligt

(bäst inom 10-12 timmar efter intaget).


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Panodil Brus orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 1000 användare):


Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 10 000 användare):


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se


5. HUR PANODIL BRUS SKA FÖRVARAS


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn och ungdomar.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras i originalförpackningen.


Använd inte Panodil Brus om påsen inte var hel vid inköpet. Kontakta i sådana fall apoteket.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


Innehållsdeklaration


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vita tabletter med skåra, diameter 25 mm. Brustabletten kan delas i två lika stora doser


Receptfria förpackningar: 20 st.

Receptbelagda förpackningar: 24 st, 60 st, 100 st.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning

Omega Pharma Nordic AB

Box 7009

164 07 Kista

Tillverkare:

GlaxoSmithKline Dungarvan Ltd., Knockbrack Dungarvan, Irland

Famar, S.A., Aten, Grekland.


Denna bipacksedel ändrades senast: 2016-01-15


4